• مواد و محصولات دارویی
  والبر1
  2,831 2,831
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین1
  6,599 6,578
  -3.42
  1,757,909
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا1
  7,049 7,150
  3.86
  15,148,962
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا1
  2,580 2,559
  0.08
  2,244,160
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن1
  4,444 4,410
  -2.99
  5,300,670
 • سرمایه گذاریها
  پردیس1
  1,905 1,880
  1.51
  21,428,121
 • فلزات اساسی
  فباهنر1
  8,279 8,269
  0.25
  3,448,519
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز1
  1,563 1,575
  -1.81
  3,925,640
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی1
  3,202 3,222
  -3.33
  4,892,481
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما1
  15,150 15,150
  5
  1,429,492
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک1
  4,458 4,351
  -1.69
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا1
  5,690 5,694
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن1
  1,766 1,740
  -1.81
  7,584,302
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه1
  4,733 4,740
  -2.21
  7,366,843
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت1
  4,336 4,190
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان1
  16,590 16,250
  -3.46
  655,096
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس1
  2,548 2,548
  4.99
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست1
  4,084 4,084
  4.99
  9,917,494
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر1
  437 433
  -3.56
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت1
  421 422
  -0.47
  661,671,228
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش1
  2,866 2,894
  4.97
  6,664,034
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد1
  4,700 4,700
  1.14
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران1
  5,760 5,760
  4.99
  683,034
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر1
  6,878 6,828
  -1.78
  642,684
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش1
  26,015 26,000
  -1.28
  506,734
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا1
  16,869 16,870
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر1
  6,011 5,999
  -2.82
  658,723
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر1
  4,017 4,058
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا1
  4,552 4,489
  -4.93
  7,673,233
 • فلزات اساسی
  فجر1
  17,609 17,565
  4.5
  2,924,887
 • فلزات اساسی
  فخاس1
  11,988 11,900
  -0.76
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز1
  8,620 8,575
  -0.43
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد1
  4,835 4,845
  3.13
  0
 • فلزات اساسی
  فروس1
  8,451 8,419
  2.37
  2,461,767
 • فلزات اساسی
  فرآور1
  37,644 37,659
  5
  270,038
 • سرمایه گذاریها
  وصنا1
  2,847 2,817
  -2.93
  873,507
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر1
  2,214 2,230
  2.34
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا1
  2,789 2,780
  -4.79
  15,572,739
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل1
  7,833 7,899
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر1
  5,256 5,200
  -2.8
  8,371,981
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری1
  3,890 3,899
  1.33
  6,189,098
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام1
  4,415 4,390
  -3.94
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو1
  5,826 5,680
  -0.07
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور1
  13,798 13,700
  -2.12
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان1
  2,591 2,601
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام1
  8,544 8,544
  4.99
  391,934
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر1
  29,450 29,235
  -5
  254,880
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی1
  7,485 7,485
  4.99
  280,107
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار1
  2,722 2,724
  4.97
  38,029,371
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار1
  2,507 2,525
  -2.36
  8,948,333
 • فلزات اساسی
  فاسمین1
  13,246 13,246
  4.99
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر1
  2,428 2,429
  4.97
  0
 • فلزات اساسی
  فلوله1
  9,452 9,453
  5
  2,330,521
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم1
  1,759 1,769
  3.39
  4,015,723
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز1
  1,700 1,716
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن1
  4,638 4,750
  3.71
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا1
  7,206 7,201
  1.05
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو1
  5,682 5,695
  3.6
  1,224,793
 • مخابرات
  اخابر1
  2,993 3,030
  1.27
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو1
  18,811 19,020
  -3.55
  4,590,075
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ1
  5,583 5,655
  -3.1
  6,211,964
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن1
  1,420 1,400
  -0.5
  14,181,154
 • فلزات اساسی
  فملی1
  4,719 4,726
  2.76
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور1
  5,983 5,864
  -4.99
  3,531,102
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت1
  4,992 5,016
  2.05
  3,727,855
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن1
  21,430 21,800
  4.55
  0
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی1
  4,746 4,899
  4.99
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو1
  8,787 8,818
  4.99
  185,198
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه1
  3,573 3,610
  -2.85
  4,885,020
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین1
  4,389 4,360
  -0.73
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت1
  13,168 13,664
  4.99
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید1
  5,466 5,488
  -0.31
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپترو1
  1,348 1,357
  -1.17
  14,622,479
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا1
  9,745 9,723
  1.19
  3,095,587
 • محصولات شیمیایی
  شاراک1
  8,756 8,839
  3.84
  0
 • محصولات شیمیایی
  وپترو1
  3,935 3,886
  -3.67
  7,580,503
 • محصولات شیمیایی
  شفن1
  72,089 72,377
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک1
  64,484 64,465
  2.29
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا1
  11,684 11,600
  2
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز1
  26,754 26,900
  4.96
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیراز1
  8,852 8,851
  0.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا1
  1,425 1,401
  -4.95
  49,169,415
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی1
  6,830 6,830
  5
  1,193,214
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا1
  1,462 1,459
  2.96
  70,815,265
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد1
  1,394 1,378
  -0.86
  2,330,128
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت1
  6,412 6,300
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما1
  5,395 5,280
  -4.02
  236,837
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق1
  3,103 3,120
  0.55
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن1
  2,435 2,411
  -1.83
  1,423,037
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر1
  5,957 6,050
  -2.61
  3,230,805
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب1
  4,186 4,180
  4.68
  13,495,452
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس1
  4,611 4,611
  4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو1
  9,925 9,959
  5
  1,638,586
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب1
  5,209 5,248
  3.25
  1,149,785
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت1
  5,811 5,811
  4.99
  1,225,994
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال1
  2,591 2,591
  4.98
  4,949,043
 • کاشی و سرامیک
  کساوه1
  6,285 6,400
  -1.23
  1,381,536
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا1
  1,853 1,811
  -2.58
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر1
  3,971 3,996
  4.99
  2,974,823
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما1
  4,648 4,702
  4.81
  8,053,140
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد1
  2,493 2,493
  4.97
  2,367,960
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت1
  2,251 2,260
  0.94
  6,540,468
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو1
  1,437 1,421
  -2.34
  22,299,122
 • سرمایه گذاریها
  وسپه1
  2,784 2,560
  -4.55
  14,095,461
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود1
  2,946 2,946
  4.99
  337,096
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها1
  1,929 1,935
  4.99
  10,530,278
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق1
  1,838 1,841
  4.96
  25,677,823
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی1
  3,044 3,051
  4.99
  3,925,383
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران1
  10,262 10,266
  4.99
  10,783,434
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم1
  4,802 4,805
  4.98
  6,520,861
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید1
  11,106 11,114
  5
  1,743,116
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم1
  2,149 2,104
  -4.97
  9,209,039
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور1
  6,874 6,690
  0.15
  1,573,222
 • فلزات اساسی
  وتوکا1
  2,918 2,946
  4.99
  33,901,962
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا1
  3,217 3,234
  -1.52
  1,549,470
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا1
  9,527 9,558
  4.99
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس1
  6,585 6,664
  0.18
  7,893,617
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر1
  3,095 3,101
  0.19
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه1
  5,481 5,505
  -3.67
  2,195,450
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی1
  5,598 5,606
  -3.58
  4,675,715
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا1
  1,779 1,779
  4.96
  42,293,822
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا1
  1,344 1,330
  -2.92
  44,750,635
 • فلزات اساسی
  فولاژ1
  6,490 6,699
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار1
  1,822 1,802
  -0.33
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ1
  2,903 2,898
  2.04
  7,471,753
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا1
  8,762 8,727
  2.62
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس1
  18,346 18,400
  1.84
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان1
  4,879 4,899
  0.99
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر1
  16,048 16,000
  3.8
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت1
  3,564 3,642
  4.51
  4,107,650
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم1
  1,337 1,336
  -0.89
  41,184,227
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران1
  2,207 2,185
  1.53
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو1
  11,802 11,900
  0.01
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس1
  10,078 9,989
  -2.95
  2,238,670
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس1
  10,078 10,078
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم1
  6,661 6,550
  -2.15
  64,122
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا1
  15,294 15,294
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا1
  14,923 15,005
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نکالا1
  15,294 15,294
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا1
  15,274 15,100
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد1
  3,166 3,155
  -1.87
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید1
  31,963 31,900
  -1.14
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا1
  6,035 5,900
  -1.24
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد1
  20,299 20,299
  5
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند1
  5,792 5,683
  -5
  1,301,646
 • محصولات شیمیایی
  شاملا1
  60,988 61,001
  3.13
  643,856
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا1
  32,957 32,957
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  واتی1
  3,207 3,150
  -3.17
  16,725,798
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر1
  3,966 3,900
  0.03
  5,986,695
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین1
  2,570 2,565
  -3.5
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق1
  40,728 41,448
  5
  51,460
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان1
  5,575 5,556
  0.93
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش1
  12,456 11,998
  -2.27
  3,125,596
 • محصولات شیمیایی
  شپارس1
  6,208 6,230
  -0.26
  1,210,353
 • منسوجات
  نبروج1
  3,845 4,037
  4.99
  1
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت1
  1,403 1,382
  -3.15
  3,292,992
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین1
  41,392 41,392
  5
  190,126
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا1
  2,132 2,100
  -2.73
  13,816,869
 • محصولات شیمیایی
  شکربن1
  21,430 21,851
  5
  1,678,202
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور1
  13,883 13,660
  -4.99
  811,676
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام1
  7,672 7,663
  -5
  2,393,518
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی1
  6,428 6,390
  -3.5
  391,315
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما1
  4,334 4,315
  -4.75
  1,300,825
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت1
  41,340 41,979
  1.82
  3,510
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما1
  52,127 51,600
  -3.43
  74,803
 • محصولات شیمیایی
  شدوص1
  5,229 5,200
  -2.82
  2,039,012
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه1
  9,212 9,312
  -3.6
  2,862,902
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو1
  11,993 11,909
  -1.43
  2,499,310
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش1
  40,984 40,950
  -4.18
  370,376
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک1
  14,852 14,999
  -2.71
  1,390,972
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا1
  15,614 15,248
  -2.74
  78,184
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی1
  4,291 4,260
  -4.23
  12,085,965
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر1
  20,371 20,371
  5
  182,408
 • محصولات چوبی
  چفیبر1
  2,628 2,618
  -3.61
  4,552,896
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر1
  2,590 2,582
  -0.96
  5,584,285
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا1
  10,935 11,023
  4.99
  233,094
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل1
  30,048 30,390
  0.01
  1,595,892
 • قند و شکر
  قصفها1
  21,532 21,499
  -2.15
  183,811
 • قند و شکر
  قزوین1
  12,180 11,900
  -0.64
  1,618,898
 • قند و شکر
  قهکمت1
  16,796 16,820
  -2.89
  731,362
 • قند و شکر
  قشهد1
  13,103 13,085
  -0.41
  239,172
 • قند و شکر
  قلرست1
  7,880 7,867
  -1.92
  1,458,970
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی1
  22,583 23,473
  5
  20,100
 • قند و شکر
  قمرو1
  12,564 12,699
  2.9
  547,325
 • قند و شکر
  قنیشا1
  11,766 11,471
  -1.6
  2,390,305
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی1
  11,281 11,227
  -4.99
  1,498,215
 • قند و شکر
  قپیرا1
  27,441 26,999
  -1.56
  2,247
 • قند و شکر
  قثابت1
  16,008 15,952
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا1
  14,323 14,340
  4.95
  656,228
 • محصولات شیمیایی
  شگل1
  10,072 10,000
  -4.01
  5,968,279
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو1
  7,522 7,522
  5
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا1
  4,839 4,804
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار1
  2,894 2,900
  -2.68
  2,916,934
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک1
  4,224 4,152
  1.49
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران1
  4,805 4,768
  -4.98
  1,551,114
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام1
  14,532 14,713
  5
  469,840
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب1
  20,626 20,329
  -5
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر1
  5,935 5,997
  3.77
  656,869
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک1
  26,141 26,141
  5
  1,810,099
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام1
  44,264 44,232
  -5
  835,103
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر1
  11,911 11,620
  0.88
  187,377
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ1
  10,338 10,565
  5
  39,495
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق1
  2,993 3,000
  -3.23
  9,298,340
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر1
  6,668 6,440
  -4.27
  4,098,214
 • کاشی و سرامیک
  کپارس1
  11,994 11,990
  1.29
  386,722
 • محصولات کاغذی
  چکارن1
  31,228 31,211
  4.91
  1,391,617
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی1
  5,936 5,901
  0.63
  379,757
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی1
  5,112 5,070
  0.26
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه1
  6,120 6,158
  5
  2,152,764
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی1
  28,823 28,900
  -4.15
  67,249
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب1
  17,075 17,100
  1.11
  562,923
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب1
  4,847 4,858
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت1
  47,887 46,967
  -5
  709,673
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک1
  2,862 2,843
  -4.98
  8,909,067
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا1
  7,524 7,450
  -4.5
  2,130,080
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک1
  1,738 1,718
  -2.28
  29,591,331
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز1
  2,222 2,255
  4.98
  17,782,883
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر1
  1,712 1,670
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز1
  16,549 16,346
  0.61
  1,373,132
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه1
  5,116 5,152
  -0.98
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر1
  5,136 5,098
  -4.99
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا1
  22,643 22,511
  -4.95
  103,061
 • منسوجات
  نمرینو1
  16,390 16,710
  4.96
  240,151
 • فلزات اساسی
  فنوال1
  3,985 4,000
  -2.08
  3,081,884
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا1
  16,035 15,898
  -1.27
  807,327
 • فلزات اساسی
  فنورد1
  17,258 16,510
  -4.78
  10,015
 • محصولات شیمیایی
  شکلر1
  13,426 13,322
  -1.02
  1,564,585
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش1
  3,082 3,247
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر1
  5,260 5,209
  -4.61
  5,420,668
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس1
  12,774 12,797
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا1
  1,297 1,280
  -3.18
  15,610,470
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس1
  2,499 2,540
  3.84
  5,364,453
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست1
  7,296 7,300
  -1.83
  2,310,735
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس1
  17,042 17,111
  0.82
  345,324
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس1
  12,587 12,545
  -2.6
  503,186
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر1
  10,605 10,561
  -4.99
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی1
  6,715 6,799
  2.58
  972,284
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس1
  1,146 1,135
  -2.41
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک1
  1,953 1,939
  -4.86
  8,950,535
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام1
  25,100 25,100
  3.82
  626,767
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر1
  12,134 12,134
  4.99
  152,707
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور1
  6,284 6,283
  -4.99
  2,323,183
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت1
  1,422 1,399
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ1
  4,458 4,417
  -4.99
  2,503,551
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز1
  4,605 4,501
  -0.04
  2,405,637
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک1
  8,898 8,832
  -4.99
  1,477,192
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل1
  13,592 13,600
  2.54
  632,200
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان1
  19,487 19,500
  4.81
  1,084,995
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو1
  11,470 11,300
  0.47
  288,575
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور1
  2,190 2,197
  4.97
  16,379,141
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت1
  3,478 3,603
  4.98
  126,445
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها1
  13,994 14,053
  5
  373,875
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام1
  8,285 8,320
  5
  488,259
 • فلزات اساسی
  فسپا1
  9,168 9,277
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار1
  15,142 15,142
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز1
  7,247 7,100
  1.57
  3,128,506
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین1
  18,608 18,611
  5
  682,049
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان1
  9,197 9,214
  4.99
  3,035,898
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد1
  11,101 11,000
  0.8
  877,805
 • محصولات شیمیایی
  شفارس1
  4,989 4,950
  -2.31
  764,012
 • قند و شکر
  قشکر1
  11,676 11,676
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا1
  5,834 5,850
  -1.02
  2,337,737
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند1
  6,402 6,430
  5
  2,943,077
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر1
  4,131 4,085
  0.05
  2,523,667
 • محصولات شیمیایی
  شسینا1
  33,732 35,099
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز1
  9,436 9,637
  2.63
  783,578
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا1
  3,853 3,850
  -3.8
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش1
  17,474 17,476
  5
  161,441
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم1
  20,003 20,090
  5
  552,328
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن1
  2,792 2,789
  4.73
  8,456,125
 • فلزات اساسی
  فسرب1
  17,811 17,824
  5
  1,324,458
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان1
  9,119 9,120
  5
  3,692,198
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا1
  17,219 17,300
  0.76
  27,134
 • فلزات اساسی
  فپنتا1
  63,745 63,100
  -4.22
  21,985
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما1
  6,485 6,433
  -4.99
  1,731,531
 • سرمایه گذاریها
  وساپا1
  1,392 1,378
  3.84
  106,226,709
 • محصولات شیمیایی
  شیران1
  12,153 12,357
  2.7
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر1
  18,953 19,323
  4.64
  81,819
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ1
  12,555 13,138
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش1
  45,371 45,300
  1.2
  44,394
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر1
  11,566 11,400
  -0.9
  0
 • استخراج سایر معادن
  کماسه1
  9,122 9,122
  5
  8,938,286
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر1
  5,325 5,561
  4.98
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس1
  12,210 12,230
  4.29
  3,305,341
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس1
  2,295 2,307
  -2.04
  9,066,920
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو1
  9,102 9,089
  -0.03
  1,646,420
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو1
  4,016 4,030
  3.68
  0
 • کاشی و سرامیک
  کترام1
  4,417 4,475
  -3.2
  8,628,218
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد1
  11,795 11,591
  -4.66
  2,496,256
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا1
  7,310 7,397
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس1
  2,067 2,069
  0.53
  8,446,732
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش1
  3,008 2,995
  1.32
  9,322,735
 • محصولات شیمیایی
  فارس1
  5,589 5,595
  4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو1
  2,684 2,688
  5
  0
 • مخابرات
  همراه1
  11,570 11,598
  -1.07
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب1
  1,477 1,460
  -2.86
  11,303,310
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا1
  45,192 45,350
  0.53
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو1
  49,015 49,290
  1.47
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز1
  8,886 9,040
  3.91
  5,373,523
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور1
  6,478 6,479
  4.45
  17,154,431
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق1
  1,780 1,746
  -4.95
  5,233,815
 • فلزات اساسی
  کاوه1
  5,480 5,502
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو1
  2,382 2,388
  4.97
  8,509,307
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین1
  9,975 10,010
  -0.04
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر1
  7,171 7,100
  -4.75
  1,000,845
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور1
  4,097 4,090
  -0.05
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما1
  2,541 2,539
  -4.3
  4,720,804
 • محصولات شیمیایی
  جم1
  14,112 14,001
  -1.01
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر1
  9,516 9,444
  -1.18
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت1
  1,996 1,962
  0.1
  847,419
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان1
  6,634 6,616
  -5
  6,102,442
 • محصولات شیمیایی
  پترول1
  2,241 2,190
  -4.12
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ1
  14,554 14,850
  3.06
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران1
  7,910 7,802
  3.16
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت1
  2,575 2,570
  -4.43
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید1
  1,653 1,650
  0.06
  1,056,283
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت1
  14,943 14,946
  4.99
  9,845,793
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن1
  8,754 8,774
  -0.06
  4,472,716
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب1
  6,933 7,080
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا1
  7,987 7,977
  -2.37
  584,632
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ1
  11,067 11,169
  0.36
  0
 • محصولات شیمیایی
  شوینده1
  9,519 9,574
  1.85
  2,858,424
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس1
  29,550 30,000
  3.76
  2,165,681
 • محصولات شیمیایی
  پارس1
  45,481 46,240
  3.67
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین1
  2,171 2,168
  -0.37
  7,278,367
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق1
  52,514 52,535
  5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس1
  2,377 2,368
  0.47
  3,565,228
 • محصولات شیمیایی
  خراسان1
  16,084 16,000
  -1.09
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو1
  2,889 2,867
  1.13
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت98101
  1,012,490 1,012,490
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل9021
  1,016,157 1,017,000
  0.13
  8,854
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو98121
  960,000 960,000
  -2.83
  1,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا9081
  890,000 890,000
  -0.54
  100
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا9981
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد9051
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد9951
  950,000 950,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان9111
  958,500 958,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1431
  916,000 916,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا4031
  901,100 901,100
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل4111
  922,000 922,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود00121
  876,000 876,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود4121
  871,402 871,402
  0
  1,000
 • مخابرات
  صخابر1021
  909,000 909,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1041
  880,000 880,000
  -1.46
  180
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا0121
  716,797 715,100
  -0.48
  2,253
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا2031
  840,806 853,450
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن9121
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس1
  8,724 8,747
  4.99
  2,895,420
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی1
  2,489 2,490
  4.97
  28,106,687
 • سرمایه گذاریها
  وگستر1
  2,444 2,459
  -1.76
  4,913,337
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان1
  10,875 10,882
  5
  425,899
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا1
  2,486 2,400
  0.29
  12,435,489
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا1
  5,730 5,730
  4.98
  1,207,233
 • فلزات اساسی
  فولای1
  6,115 6,150
  1.07
  801,007
 • هتل و رستوران
  سمگا1
  7,262 7,293
  8.29
  54,096,708
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ1
  5,107 5,108
  4.99
  4,223,695
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی1
  2,168 2,187
  4.99
  22,389,884
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ1
  2,054 2,040
  0.84
  9,060,475
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس1
  52,407 52,560
  -0.91
  1,554,459
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا1
  6,775 6,789
  5
  1,759,528
 • فلزات اساسی
  میدکو1
  4,446 4,450
  4.04
  10,262,842
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران1
  1,702 1,683
  -2.21
  11,494,548
 • فلزات اساسی
  ذوب1
  1,829 1,836
  4.97
  429,157,109
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن1
  1,318 1,312
  0
  1,665,334
 • محصولات شیمیایی
  مارون1
  44,012 43,900
  -0.03
  200,922
 • قند و شکر
  قشیر1
  5,660 5,620
  -1.7
  835,375
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس1
  6,945 7,030
  -0.27
  177,837
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق1
  21,201 21,259
  5
  750,321
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان1
  40,910 41,490
  4.99
  5,094,056
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز1
  38,696 39,042
  5
  1,815,775
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل1
  4,133 4,232
  -1.33
  8,538,461
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما1
  4,431 4,440
  0.05
  5,579,334
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر1
  4,384 4,397
  4.99
  953,033
 • فلزات اساسی
  زنگان1
  15,889 15,890
  3.3
  722,289
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا1
  23,066 22,900
  -4.81
  5,542,491
 • فلزات اساسی
  فزرین1
  7,346 7,250
  -0.1
  2,713,481
 • قند و شکر
  قچار1
  33,483 34,000
  -2.26
  164,566
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان1
  29,247 29,631
  5
  3,254,446
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب1
  1,639 1,626
  0.99
  2,894,080
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس1
  7,779 7,800
  -0.98
  1,697,703
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل1
  10,905 10,952
  4.97
  4,853,927
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش1
  7,759 7,762
  4.99
  2,093,939
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید1
  4,975 5,050
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا1
  15,491 15,341
  -4.89
  722,349
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر1
  5,279 5,104
  -2.48
  932,192
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر1
  6,354 6,310
  -4.58
  10,917,711
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو1
  7,162 7,100
  -0.6
  1,145,818
 • فلزات اساسی
  هرمز1
  6,231 6,196
  0.11
  1,220,688
 • حمل و نقل آبی
  حخزر1
  11,907 11,949
  -2.26
  1,662,971
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر1
  15,537 15,480
  -0.72
  744,527
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا1
  3,881 3,655
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی1
  9,031 8,953
  -5
  739,961
 • فلزات اساسی
  ارفع1
  6,195 6,153
  0.05
  514,078
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس1
  2,749 2,721
  1.91
  2,841,518
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود1
  2,366 2,374
  -1.53
  1,674,792
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین1
  30,609 30,562
  6.93
  777,024
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن1
  2,116 2,099
  -0.8
  1,616,166
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم1
  13,631 13,722
  5
  1,396,564
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس1
  22,181 22,150
  2.51
  192,796
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک1
  6,705 6,631
  -1.98
  2,058,792
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای1
  1,915 1,941
  0.41
  3,125,825
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور1
  23,928 24,002
  2.47
  581,920
 • اوراق تامین مالی
  رایان1
  1,019,990 1,019,990
  0.99
  100
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل1
  6,941 6,800
  0.29
  1,477,921
 • فلزات اساسی
  کیمیا1
  13,774 13,689
  2.15
  692,365
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا1
  12,972 13,200
  -1.22
  1,704,819
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور1
  2,569 2,580
  -3.3
  8,368,182
 • اوراق تامین مالی
  صخابر1
  1,000,004 1,000,008
  -0.03
  574
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر1
  9,456 9,600
  0.22
  1,695,003
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان1
  2,777 2,795
  -3.22
  7,432,128
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر1
  4,812 4,815
  4.45
  5,363,814
 • محصولات شیمیایی
  ساینا1
  18,967 18,200
  0.42
  2,162,418
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا1
  39,530 39,899
  -1.2
  770,164
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند1
  41,769 42,028
  5
  332,304
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام1
  1,573 1,572
  -0.19
  2,980,562
 • اوراق تامین مالی
  صدانا981
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه1
  8,381 8,350
  -0.91
  597,983
 • محصولات کاغذی
  چکاپا1
  4,911 4,939
  0.45
  11,146,493
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس1
  7,287 7,200
  -4.67
  978,607
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو1
  3,715 3,637
  -1.62
  1,830,740
 • سرمایه گذاریها
  گوهران1
  1,867 1,851
  -3.59
  2,303,404
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند1
  2,945 2,900
  -1.96
  657,566
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل1
  2,374 2,411
  4.96
  19,328,448
 • اوراق تامین مالی
  اجاد11
  980,000 980,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج1
  6,793 6,830
  0.4
  2,624,953
 • اوراق تامین مالی
  جوپار991
  1,009,999 1,009,999
  0.23
  400
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا1
  12,056 12,056
  5
  1,350,688
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز1
  10,600 10,600
  0.53
  1,801,663
 • اوراق تامین مالی
  ماهان991
  1,007,691 1,002,400
  0.1
  33
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت1
  11,760 11,628
  -0.02
  426,407
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا1
  11,265 11,500
  -0.9
  589,581
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا1
  21,250 21,000
  -2.46
  124,129
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان1
  45,441 45,377
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس991
  1,001,000 1,001,000
  0.1
  3
 • اوراق تامین مالی
  امید991
  966,471 966,471
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر1
  5,220 5,040
  -0.38
  4,815,887
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب1
  3,304 3,296
  -0.21
  6,396,053
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا1
  18,276 18,520
  -0.01
  259,808
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک1
  8,084 7,902
  -1.31
  2,343,353
 • اوراق تامین مالی
  اجاد211
  978,371 975,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد221
  908,934 900,000
  -3.33
  7,104
 • اوراق تامین مالی
  اجاد231
  960,000 960,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد251
  950,001 950,001
  0
  2,215
 • اوراق تامین مالی
  سلامت41
  930,377 930,100
  -0.16
  1,007
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل1
  1,695 1,696
  4.95
  42,021,173
 • سرمایه گذاریها
  سرچشمه1
  4,217 4,236
  0.71
  7,026,137
 • هتل و رستوران
  گکوثر1
  18,606 18,754
  5
  1,075,433
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حآسا1
  3,444 3,444
  4.62
  5,651,454
 • مواد و محصولات دارویی
  ریشمک1
  14,631 14,704
  5
  8,563,362
 • منسوجات
  نطرین1
  20,770 20,820
  5
  1,667,527
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  ولشرق1
  2,193 2,230
  4.99
  3,579,192
 • اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
  تسه96031
  436,238 439,276
  0
  0
 • اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
  تسه96041
  411,259 419,000
  4.9
  1,085
 • اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
  تسه96051
  446,417 456,940
  5
  885