• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  29,990 29,950
  -4.98
  16,198,702
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  20,130 20,010
  -4.99
  2,554,155
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  35,400 35,340
  -4.97
  2,944,288
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  41,930 41,930
  -4.99
  4,454,979
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  19,740 19,060
  -4.99
  11,236,042
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  41,150 39,990
  -4.99
  511,489
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  13,330 13,500
  -2.53
  19,068,739
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  77,700 77,680
  -4.99
  1,460,816
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  20,730 20,710
  -5
  40,196,744
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  26,320 26,490
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  295,560 283,670
  -5
  6,473,152
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  30,780 30,660
  -4.99
  93,399,585
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  35,460 35,990
  1.52
  75,361,745
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  9,380 9,360
  -4.97
  21,596,842
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  6,550 6,590
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  112,560 108,700
  -3.68
  1,836,301
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  5,140 5,150
  4.89
  2,522,333,163
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  4,220 4,150
  -4.82
  1,344,563,027
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  4,080 4,040
  -4.94
  997,973,135
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  26,480 25,380
  -4.98
  323,122
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  21,720 20,680
  -4.96
  56,508,812
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  45,540 43,480
  -4.98
  99,450
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  28,680 28,490
  -4.97
  1,431,221
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  141,990 141,780
  -5
  354,180
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  88,570 87,370
  -4.98
  888,862
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  58,210 57,810
  -5
  4,822,965
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  35,840 35,140
  -4.98
  868,568
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  27,100 27,100
  -4.95
  3,536,517
 • فلزات اساسی
  فخاس
  53,130 50,880
  -4.99
  293,495
 • فلزات اساسی
  فخوز
  42,930 43,090
  0
  14,866,736
 • فلزات اساسی
  فولاد
  19,280 19,110
  0
  179,613,365
 • فلزات اساسی
  فروس
  37,850 37,770
  -4.98
  3,559,104
 • فلزات اساسی
  فرآور
  24,720 24,450
  -4.97
  3,956,597
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  16,110 16,070
  -4.97
  3,414,231
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  25,060 23,550
  -4.96
  268,299,402
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  7,690 7,580
  -4.89
  49,598,649
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  21,310 20,800
  -4.98
  27,171,991
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  11,120 11,120
  -4.96
  35,725,033
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  21,300 21,370
  4.96
  103,387,376
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  45,830 45,780
  -4.98
  10,902,818
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  21,470 21,030
  -4.97
  5,547,397
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  250,720 250,760
  1.63
  620,280
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  35,950 35,800
  -4.99
  1,202,622
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  17,160 17,140
  -4.99
  5,801,192
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  50,970 50,960
  -5
  1,010,958
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  81,660 81,730
  5
  24,541,441
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  15,680 15,680
  4.95
  3,747,183
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  15,730 15,190
  -4.65
  18,130,048
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  14,660 14,020
  -4.95
  403,598
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  20,420 20,480
  4.97
  376,735,902
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  50,440 48,050
  -1.7
  91,202,446
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  9,770 9,650
  -4.83
  51,715,355
 • مخابرات
  اخابر
  29,400 29,000
  0
  239,575,425
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  70,490 70,060
  -4.99
  3,982,918
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  53,160 52,870
  -5
  8,904,722
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  10,900 10,860
  -4.99
  31,813,549
 • فلزات اساسی
  فملی
  33,060 31,550
  -4.39
  320,260,866
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  16,440 15,670
  -4.97
  181,806
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  24,050 23,750
  -4.96
  13,960,703
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  104,930 102,560
  0.61
  10,117,361
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  37,270 38,850
  5
  397,549
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  93,480 89,420
  -4.99
  71,514
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  53,640 53,300
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  17,770 17,430
  0.29
  110,206,156
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  7,010 6,960
  -4.92
  165,924,433
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  94,550 95,000
  -0.47
  2,513,220
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  52,630 53,440
  4.99
  21,487,869
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  39,730 39,570
  -4.99
  3,258,996
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  27,510 27,480
  -4.98
  12,383,256
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  22,860 22,820
  -5
  3,244,850
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  331,940 335,000
  -3.29
  716,094
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  48,380 48,800
  -3.84
  7,349,805
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  58,950 56,010
  -4.99
  31,408,852
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  66,820 66,360
  -5
  1,428,977
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  18,470 18,440
  -5
  29,814,505
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  62,300 62,200
  -4.97
  18,191,949
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  8,120 8,060
  -4.95
  49,691,281
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  74,300 74,300
  4.99
  11,786,421
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  67,160 66,770
  -4.52
  8,262,378
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  29,230 28,330
  -5
  632,043
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  26,510 25,060
  -4.97
  43,766,495
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  33,320 33,170
  -4.98
  1,284,893
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  31,860 31,200
  -0.13
  9,255,548
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  15,490 15,120
  -4.97
  1,617,576
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  26,730 26,630
  -4.99
  14,765,088
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  33,970 33,450
  -5
  1,061,545
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  24,720 24,630
  -4.98
  2,206,768
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  38,990 39,010
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  35,510 35,300
  -4.98
  4,010,981
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  45,810 45,460
  -4.99
  1,183,595
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  43,770 43,770
  -4.99
  1,610,471
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  22,780 21,880
  -4.99
  462,392
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  12,440 12,430
  -4.97
  6,967,488
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  13,590 13,520
  -4.99
  25,033,814
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  21,170 21,140
  -4.99
  14,249,591
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  19,160 18,610
  -4.95
  1,207,731
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  14,810 14,800
  -4.95
  5,394,167
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  12,140 12,080
  -4.96
  6,976,407
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  40,140 40,090
  -4.91
  23,644,419
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  28,430 27,660
  -4.98
  796,163
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  65,900 65,890
  -4.99
  1,901,023
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  34,080 33,990
  -4.98
  4,154,683
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  24,840 24,840
  4.99
  4,433,476
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  33,540 34,000
  4.87
  52,593,988
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  17,250 17,210
  -4.97
  8,201,862
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  63,330 63,330
  4.99
  877,818
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  73,220 73,060
  -4.99
  600,112
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  17,120 17,400
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  22,000 21,870
  -5
  5,029,512
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  40,040 38,150
  -4.43
  6,777,358
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  60,650 60,620
  -1.62
  29,108,944
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  30,480 30,420
  -5
  26,285,708
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  33,540 33,530
  -4.99
  3,019,411
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  22,720 22,300
  -4.99
  1,314,098
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  31,970 31,600
  -4.99
  4,861,085
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  13,950 13,860
  -4.94
  108,129,229
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  17,440 17,050
  -3.84
  11,745,361
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  44,840 44,650
  -5
  8,928,433
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  110,440 109,850
  -5
  4,019,727
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  37,910 37,710
  -4.99
  30,614,338
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  20,410 20,190
  -4.99
  14,241,480
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  20,610 20,970
  4.95
  422,976,567
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  15,610 15,750
  5
  15,817,232
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  60,690 60,660
  -5
  7,000,476
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  25,430 25,410
  -4.97
  3,638,850
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  133,980 131,000
  0.12
  5,665,751
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  130,840 0
  -5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس
  130,840 130,840
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  30,350 31,400
  -0.88
  1,690,644
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  45,190 45,190
  -4.98
  2,712,321
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  49,450 49,390
  -4.98
  3,257,903
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  72,570 72,570
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  72,570 71,250
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  72,570 72,570
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  43,140 41,990
  -3.89
  2,481,414
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  40,500 40,100
  -5
  1,501,310
 • فلزات اساسی
  فایرا
  27,400 27,250
  -4.99
  3,369,484
 • فلزات اساسی
  فمراد
  171,190 171,550
  4.99
  1,315,949
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  29,510 28,880
  -4.97
  987,483
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  149,250 149,100
  -0.18
  667,396
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  50,990 49,960
  -4.98
  564,446
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  36,860 35,180
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  11,860 11,700
  -4.96
  2,884,135
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  42,470 42,640
  5
  7,594,100
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  31,850 31,790
  -4.99
  1,662,866
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  11,990 11,970
  -5
  5,546,385
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  97,880 97,040
  -4.99
  580,123
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  20,320 20,340
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  18,690 18,690
  5
  15,577,331
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  8,680 8,620
  -4.96
  41,096,173
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  68,590 69,290
  1.24
  2,741,438
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  15,230 15,170
  -4.95
  4,213,826
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  85,840 88,950
  -0.41
  1,550,197
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  47,240 46,500
  -4.28
  1,115,518
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  18,620 18,540
  -4.97
  3,545,936
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  69,580 69,390
  -5
  616,084
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  38,390 36,650
  -4.98
  120,370
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  311,890 311,890
  5
  209,386
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  87,480 87,530
  4.99
  621,294
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  23,630 23,090
  -4.98
  1,648,346
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  53,390 53,320
  -4.99
  826,400
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  62,970 62,210
  -4.99
  624,501
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  239,050 228,260
  -5
  20,933
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  57,710 56,880
  -4.99
  1,254,398
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  42,470 40,980
  -4.98
  344,113
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  21,810 21,740
  -4.98
  8,579,801
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  105,280 104,040
  -4.99
  404,437
 • فلزات اساسی
  فجر
  63,080 62,540
  -5
  6,440,853
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  13,180 12,830
  -4.96
  1,690,819
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  13,780 13,320
  -4.99
  1,156,690
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  32,570 31,270
  -4.98
  438,171
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  13,050 12,990
  0
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  290,120 286,710
  -5
  721,836
 • قند و شکر
  قزوین
  63,490 62,790
  -4.99
  2,067,569
 • قند و شکر
  قهکمت
  65,340 65,340
  5
  1,210,654
 • قند و شکر
  قشهد
  33,810 35,140
  4.99
  306,934
 • قند و شکر
  قلرست
  34,760 33,800
  -4.98
  637,015
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  795,610 820,730
  0
  0
 • قند و شکر
  قمرو
  39,640 38,080
  -4.99
  297,555
 • قند و شکر
  قنیشا
  80,880 81,240
  4.99
  6,339,516
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  50,460 52,780
  0
  5,670,162
 • قند و شکر
  قپیرا
  89,590 90,010
  1.01
  212,903
 • قند و شکر
  قثابت
  142,020 139,210
  -5
  4,443,416
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  59,060 61,000
  -0.39
  7,478,470
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  31,550 31,480
  -4.98
  3,268,634
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  34,700 33,820
  -5
  733,002
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  21,420 21,370
  -4.98
  2,171,114
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  44,280 44,110
  -5
  3,547,221
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  10,570 10,160
  -4.96
  1,020,696
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  86,720 86,980
  4.09
  21,689,200
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  36,350 36,340
  -4.99
  1,444,293
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  63,780 63,550
  -4.99
  701,266
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  139,650 141,280
  4.99
  479,164
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  32,280 31,050
  -4.99
  358,671
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  142,530 142,150
  1.56
  211,603
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  132,520 127,130
  -5
  69,883
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  26,030 25,190
  -4.98
  647,748
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  13,700 13,700
  -1.15
  7,640,989
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  28,400 28,400
  -4.98
  2,143,234
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  16,790 16,540
  -5
  3,447,324
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  96,080 95,240
  -5
  431,306
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  7,840 7,820
  -4.98
  66,293,163
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  74,530 74,840
  4.99
  20,654,570
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  87,120 87,640
  5
  75,667,991
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  45,080 44,650
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  144,480 138,250
  -5
  49,829
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  78,700 75,500
  -3.99
  259,185
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  35,070 34,740
  -4.98
  1,328,522
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  109,000 104,240
  -4.99
  497,133
 • فلزات اساسی
  فلوله
  40,520 40,430
  -4.98
  3,190,454
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  21,120 21,170
  4.96
  6,721,097
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  46,010 44,610
  -4.98
  421,157
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  21,060 21,060
  -4.96
  3,039,907
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  12,590 12,450
  -4.96
  3,173,353
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  13,250 13,150
  -4.99
  14,078,303
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  96,440 96,090
  -4.99
  808,428
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  28,410 27,730
  -4.97
  880,550
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  66,570 64,400
  -3.78
  3,899,757
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  119,930 115,410
  -5
  105,548
 • منسوجات
  نمرینو
  71,460 74,130
  5
  175,324
 • فلزات اساسی
  فنوال
  48,150 46,600
  -4.99
  357,784
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  51,940 50,830
  -4.99
  538,702
 • فلزات اساسی
  فنورد
  107,330 112,330
  4.99
  29,459
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  119,990 119,990
  5
  614,037
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  49,080 48,910
  -4.99
  1,200,754
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  13,910 13,910
  4.98
  7,851,944
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  16,850 16,780
  -4.98
  24,253,332
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  34,950 34,750
  -4.98
  1,771,161
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  112,750 109,900
  -5
  242,635
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  549,240 551,340
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  50,180 50,080
  -4.97
  2,482,939
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  55,940 53,820
  -5
  217,403
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  17,110 16,790
  -4.98
  50,038,817
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  12,160 12,030
  -4.98
  3,326,328
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  140,100 138,260
  -5
  244,179
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  62,370 59,700
  -5
  116,962
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  48,060 46,700
  -4.98
  451,463
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  8,630 8,590
  -4.98
  7,571,162
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  41,980 40,440
  -4.98
  309,990
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  21,890 21,040
  -4.97
  676,377
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  28,310 27,220
  -4.99
  407,898
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  121,780 119,410
  -5
  247,752
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  66,820 66,000
  -4.4
  595,154
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  43,800 41,760
  -4.98
  74,806
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  10,630 10,620
  -4.92
  10,704,895
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  36,940 37,000
  -0.22
  109,494
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  161,930 154,930
  -5
  41,254
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  12,490 12,210
  -4.98
  2,191,133
 • فلزات اساسی
  فسپا
  73,920 73,900
  -4.99
  3,828,140
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  126,240 121,460
  -5
  98,459
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  30,190 30,200
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  55,590 53,580
  -4.98
  252,097
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  23,260 22,250
  -5
  276,312
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  10,190 10,040
  -4.92
  8,101,271
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  51,120 50,420
  -4.99
  3,653,625
 • قند و شکر
  قشکر
  75,010 75,520
  4.61
  4,066,700
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  63,400 63,810
  0
  1,301,147
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  24,070 24,070
  -4.97
  2,956,988
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  434,480 422,790
  -5
  51,863
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  20,260 19,910
  -4.96
  1,741,883
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  15,620 15,080
  -4.98
  976,474
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  24,720 23,680
  -4.98
  316,661
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  83,600 82,280
  -5
  416,988
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  9,340 9,080
  -3.4
  56,253,906
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  15,270 14,940
  -4.96
  1,779,502
 • فلزات اساسی
  فسرب
  162,460 161,160
  -5
  237,821
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  77,710 77,020
  -5
  980,742
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  33,600 32,000
  -4.16
  3,008,081
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  268,550 281,070
  5
  12,125
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  35,810 34,770
  -5
  789,195
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  20,930 20,930
  -4.99
  9,689,488
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  84,240 84,490
  5
  746,522
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  58,240 56,960
  -4.99
  494,938
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  138,520 145,240
  5
  9,791
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  105,580 104,000
  -3.61
  2,676,218
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  100,430 99,890
  -4.99
  414,996
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  175,150 169,250
  -5
  3,964,000
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  63,680 63,680
  5
  1,149,111
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  23,930 23,870
  -4.82
  5,388,259
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  19,010 19,040
  4.96
  4,270,075
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  28,370 27,460
  -4.98
  616,955
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  21,590 21,100
  -0.52
  197,995,573
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  29,850 29,260
  -4.97
  964,689
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  27,250 27,220
  -4.99
  11,565,057
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  8,850 9,100
  -1.73
  53,137,843
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  27,700 26,900
  -4.98
  12,664,495
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  54,610 51,770
  -4.99
  177,750,434
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  34,250 32,560
  -3.58
  194,136,909
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  24,640 23,680
  -4.98
  62,361,457
 • مخابرات
  همراه
  69,680 70,480
  -3.25
  12,041,443
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  8,420 8,350
  -4.9
  37,605,503
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  38,960 38,880
  -4.99
  7,126,137
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  62,120 62,100
  -4.84
  6,941,987
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  47,200 46,500
  -4.99
  4,418,156
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  9,300 9,510
  0
  0
 • فلزات اساسی
  کاوه
  21,110 21,040
  -4.97
  40,178,570
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  12,100 11,970
  -4.92
  3,053,256
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  31,390 31,250
  -4.96
  8,923,872
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  21,850 21,810
  -4.97
  3,209,830
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  13,040 12,800
  -4.76
  20,762,773
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  19,000 18,830
  -4.95
  4,494,031
 • محصولات شیمیایی
  جم
  49,680 50,000
  -3.75
  4,657,835
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  35,660 35,100
  -4.98
  8,353,638
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  14,800 14,760
  -4.96
  3,327,751
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  32,690 31,310
  -4.98
  246,767
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  18,710 18,400
  0
  103,212,261
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  36,300 36,280
  -4.98
  3,778,383
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  49,560 47,990
  -4.99
  79,598,321
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  38,260 38,260
  -4.99
  15,830,725
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  27,540 26,400
  -3.61
  29,960,036
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  52,650 52,320
  -4.63
  2,364,870
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  36,210 36,080
  -4.98
  22,194,849
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  78,320 78,230
  -4.99
  1,744,521
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  37,470 37,200
  -4.12
  5,957,064
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  120,320 120,260
  -4.99
  607,037
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  160,340 157,400
  -3.64
  1,982,137
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  173,350 171,020
  -3.44
  2,690,384
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  15,300 15,240
  -4.99
  22,527,138
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  73,940 72,360
  -4.94
  2,589,444
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  18,910 18,660
  -4.99
  5,625,330
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  27,260 27,160
  -4.97
  5,086,508
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  94,670 96,450
  0.9
  2,018,901
 • فلزات اساسی
  فسازان
  41,670 41,450
  -4.91
  11,662,681
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  103,480 98,240
  -3.14
  2,718,380
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  15,330 15,290
  -4.97
  25,951,166
 • فلزات اساسی
  کویر
  21,130 21,350
  4.97
  3,375,166
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  67,820 67,070
  -4.99
  4,204,194
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  37,990 37,880
  -4.99
  9,734,269
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  20,780 20,650
  2.89
  88,726,536
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  464,560 464,560
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی2
  464,560 464,560
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  464,560 467,970
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  10,260 10,180
  -4.95
  30,816,529
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  994,725 995,000
  0.09
  269
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  995,524 994,951
  0
  156
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد995
  1,000,000 1,000,000
  0
  5
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  1,029,990 1,029,990
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  961,000 961,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  985,100 985,100
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  1,000,000 0
  50
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  909,200 909,200
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,040,000 1,040,000
  -0.57
  1,009
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,011,584 1,005,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  998,000 998,000
  1.84
  39
 • مخابرات
  صخابر102
  953,000 953,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  970,000 970,000
  -0.37
  18
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  990,000 990,000
  5
  10
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  962,982 967,900
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  218,383 219,750
  2.14
  329
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  965,000 965,000
  -3.44
  52
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  955,000 955,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  978,753 990,000
  5
  16
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  995,013 995,013
  -4.63
  10
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  990,100 990,100
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  پارسا211
  819,020 819,020
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صمعاد212
  1,000,033 1,000,033
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  66,028 63,795
  -5
  240,133
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  26,490 27,686
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  24,912 24,787
  -5
  8,358,166
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  47,579 46,070
  -5
  414,242
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  33,955 33,955
  5
  8,960,658
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  7,699 7,809
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولای
  50,887 50,449
  -5
  1,030,303
 • هتل و رستوران
  سمگا
  22,906 22,510
  -9.48
  59,421,983
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  24,130 24,704
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  79,825 80,330
  5
  92,120,930
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  18,235 17,733
  -5
  2,015,514
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  172,785 171,825
  -5
  3,775,424
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  76,954 79,352
  0
  0
 • فلزات اساسی
  میدکو
  23,349 23,399
  0.29
  13,192,805
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  13,225 13,103
  -5
  5,004,788
 • فلزات اساسی
  ذوب
  10,145 10,145
  -4.99
  52,168,517
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  9,308 9,304
  -4.99
  12,845,815
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  163,526 162,240
  -5
  687,585
 • قند و شکر
  قشیر
  34,567 34,449
  -5
  4,655,743
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  84,179 84,402
  5
  2,453,681
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  84,427 85,044
  5
  548,380
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  140,999 135,000
  -3.91
  22,913,371
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  135,396 135,261
  -5
  570,960
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  24,042 23,828
  -5
  13,474,119
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  32,010 32,332
  5
  1,295,506
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  20,078 20,898
  5
  3,389,045
 • فلزات اساسی
  زنگان
  173,663 168,842
  -5
  126,732
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  149,540 144,166
  -5
  126,010
 • فلزات اساسی
  فزرین
  29,012 29,000
  2.78
  17,240,913
 • قند و شکر
  قچار
  170,546 172,924
  5
  221,783
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  158,537 156,024
  -5
  1,781,370
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  17,590 16,972
  -5
  5,150,652
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  36,287 34,300
  -3.46
  7,796,332
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  39,359 38,609
  -5
  3,455,212
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  58,897 57,600
  -2.19
  3,685,023
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  62,979 61,899
  -5
  3,498,744
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  65,816 65,057
  -5
  580,691
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  45,668 45,668
  5
  1,781,620
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  52,728 52,216
  -5
  4,691,995
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  19,876 19,744
  -5
  3,384,935
 • فلزات اساسی
  هرمز
  14,308 14,199
  1.71
  43,457,637
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  38,238 36,649
  -5
  220,507
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  174,557 170,189
  -5
  1,092,042
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  24,054 24,055
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  53,178 51,809
  -5
  456,435
 • فلزات اساسی
  ارفع
  17,939 17,708
  -5
  16,945,226
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  17,153 17,333
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  14,130 14,320
  -2.96
  3,421,900
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  52,031 50,804
  -5
  505,087
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  13,261 13,170
  -2.44
  10,059,548
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  16,580 17,154
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  13,575 13,315
  -4.99
  2,364,529
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  30,461 30,461
  -5
  1,627,893
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  13,899 13,890
  0.17
  2,888,869
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  56,221 56,257
  5
  966,585
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  50,900 51,600
  -0.71
  3,782,851
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  39,115 38,636
  -5
  4,184,507
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  199,745 192,494
  -5
  68,054
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  43,239 42,704
  -5
  5,340,465
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  70,153 68,167
  -5
  302,234
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  14,147 14,430
  5
  53,579,248
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  37,889 37,800
  -2.15
  7,706,215
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  145,973 150,000
  0.77
  359,535
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  39,642 40,600
  -1.19
  2,150,707
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  78,192 77,812
  -5
  9,689,609
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  9,794 9,409
  -5
  1,078,427
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  91,940 91,414
  -5
  1,121,095
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  12,640 12,350
  -0.87
  186,533,706
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  57,745 57,648
  -5
  2,934,587
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  32,881 32,675
  -5
  1,459,995
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  11,387 11,362
  -4.99
  5,789,394
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  21,904 21,133
  -5
  676,139
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  7,757 7,736
  -5
  23,196,494
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  81,588 81,472
  -5
  2,142,733
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  51,664 51,553
  -5
  2,581,745
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  48,301 47,700
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  50,943 49,258
  -5
  3,813,992
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  76,565 75,722
  -5
  500,507
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  87,263 85,488
  -4.29
  260,361
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  76,155 76,160
  2.18
  6,810,898
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,010,000 1,010,000
  0
  45
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  1,009,355 1,000,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  23,694 22,836
  -5
  2,284,510
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  29,806 29,549
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  114,837 114,219
  -5
  400,865
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  72,769 71,000
  2.14
  10,206,210
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  1,000,002 1,000,002
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  1,000,010 1,000,010
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت3
  1,022,000 1,022,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل
  19,083 18,130
  -3.41
  304,060,360
 • سرمایه گذاریها
  سرچشمه
  14,238 14,030
  -4.88
  17,357,117
 • هتل و رستوران
  گکوثر
  218,809 212,425
  -5
  991,750
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حآسا
  16,835 16,765
  -5
  2,673,290
 • مواد و محصولات دارویی
  ریشمک
  47,842 47,741
  -5
  1,773,523
 • منسوجات
  نطرین
  27,858 27,045
  -5
  737,219
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  ولشرق
  10,062 10,077
  4.99
  32,184,304
 • اوراق تامین مالی
  اجاد42
  980,000 980,000
  0