• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  8,250 8,120
  -2.64
  1,118,344
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  2,802 2,717
  -3.79
  1,370,869
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  16,050 15,810
  -3.71
  3,036,509
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  1,738 1,704
  -2.85
  15,248,224
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  9,930 9,690
  -3.2
  497,861
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  5,170 5,180
  -1.33
  6,823,100
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  3,374 3,365
  1.05
  4,043,321
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  23,390 23,070
  -4.98
  2,490,661
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  2,011 2,000
  -1.96
  9,010,232
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,835 3,744
  -3.43
  2,247,455
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  7,950 7,900
  -1.37
  17,269,962
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  8,160 8,140
  -0.73
  7,112,504
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  4,633 4,587
  -2.36
  8,239,197
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  2,093 2,099
  1.94
  155,336,570
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  1,509 1,509
  -0.72
  5,634,959
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  2,902 2,878
  -1.24
  162,855,673
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  1,785 1,790
  0.11
  73,917,270
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  8,420 8,470
  -3.97
  4,358,061
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  27,870 27,870
  0.11
  2,120,480
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  4,052 4,030
  -2.09
  17,822,282
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  14,330 13,720
  -4.85
  151,953
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  12,000 12,000
  -0.17
  511,591
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  32,910 34,150
  4.53
  262,587
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  12,920 12,950
  0
  647,187
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  3,188 3,138
  -5
  3,520,314
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  18,590 18,200
  -2.31
  142,128
 • فلزات اساسی
  فجر
  23,750 23,300
  -3.28
  1,312,024
 • فلزات اساسی
  فخوز
  6,480 6,400
  -1.39
  9,701,916
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  11,870 11,700
  -4.33
  4,056,754
 • فلزات اساسی
  فولاد
  10,300 10,200
  -0.78
  73,268,483
 • فلزات اساسی
  فروس
  6,790 7,000
  -0.28
  2,394,388
 • فلزات اساسی
  فرآور
  28,360 28,420
  -2.13
  657,991
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  5,870 5,770
  -1.37
  2,005,811
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  14,260 14,260
  2.52
  14,248,699
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  2,669 2,683
  4.97
  69,142,351
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  23,680 23,200
  -1.78
  3,902,197
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  2,609 2,584
  0.19
  142,934,968
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  6,870 6,690
  -3.04
  318,462
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  4,294 4,265
  0.07
  9,249,564
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  3,855 3,793
  -3.07
  9,096,562
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  9,110 9,190
  0.22
  1,531,588
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  1,831 1,820
  -2.05
  10,551,343
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  149,500 147,700
  2.98
  203,854
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  20,090 19,390
  -3.87
  101,151
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,096 3,060
  -1.48
  9,647,278
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  4,431 4,370
  -1.49
  13,960,862
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  15,690 15,510
  -1.9
  3,046,930
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  10,890 10,840
  -5
  2,844,237
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  4,173 4,144
  -5
  3,123,267
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  9,560 9,480
  -1.96
  12,489,399
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  15,430 15,290
  -1.04
  3,984,248
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  3,157 3,130
  -4.49
  16,553,300
 • مخابرات
  اخابر
  7,870 7,890
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  79,870 80,070
  1.23
  229,053
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  2,480 2,450
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  3,704 3,660
  -1.98
  3,060,599
 • فلزات اساسی
  فملی
  6,650 6,620
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  5,710 5,670
  -4.87
  6,504,159
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  14,060 13,780
  -2.82
  563,676
 • فلزات اساسی
  فنوال
  21,010 20,900
  -4.48
  1,692,549
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  11,380 11,200
  -2.27
  1,694,155
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  ونیکی
  10,010 9,900
  -1.39
  1,577,084
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  1,902 1,899
  -1.35
  3,285,450
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  38,300 38,420
  4.18
  2,165,433
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  3,671 3,682
  4.99
  15,647,626
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  9,020 9,000
  0.78
  10,351,999
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  13,210 13,020
  -1.51
  5,433,611
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  17,120 16,990
  -2.91
  874,917
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  43,050 42,960
  0.54
  2,275,199
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  11,660 11,540
  -2.29
  774,273
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  16,960 17,100
  4.72
  23,718,471
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  51,870 50,600
  -3.36
  577,394
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  5,860 5,790
  -1.7
  45,005,851
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  31,660 31,060
  -2.76
  2,527,431
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  79,360 78,200
  -3.18
  1,357,567
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  17,030 17,000
  -4.97
  19,065,894
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  3,414 3,411
  -0.03
  8,323,780
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  22,790 22,830
  1.2
  1,466,433
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,505 2,480
  -1.98
  12,404,130
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  11,380 11,340
  0.18
  12,041,309
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  41,950 42,100
  0.65
  494,200
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  20,660 21,150
  3.78
  1,038,826
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  12,830 12,700
  -1.17
  487,106
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  17,130 17,200
  0.76
  2,466,324
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  3,590 3,590
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  14,780 15,260
  0
  1,006,143
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  15,600 15,630
  -0.45
  3,253,879
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  25,880 25,600
  -0.85
  192,405
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  15,430 15,490
  4.95
  2,635,332
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  1,098 1,098
  -1.17
  13,431,287
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  22,340 21,700
  -4.49
  1,936,530
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  9,330 9,510
  4.97
  20,651,875
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  5,670 5,590
  -2.44
  864,128
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  7,950 7,780
  -2.51
  437,194
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  41,670 42,870
  2.83
  420,391
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  18,720 18,210
  -3.24
  507,984
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  13,210 13,370
  -1.84
  1,064,235
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  3,149 3,100
  2.51
  25,439,248
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  13,260 13,490
  4.65
  1,021,465
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  7,640 7,390
  0.82
  39,926,905
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,137 2,133
  -4.99
  23,082,447
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  7,770 7,650
  -1.92
  1,651,975
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  4,476 4,697
  1.32
  3,724,960
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  32,190 32,320
  -1.76
  547,324
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  20,610 20,520
  -4.96
  1,226,671
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  4,840 4,880
  0.41
  8,034,944
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  7,310 7,330
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  6,370 6,390
  -0.78
  4,567,666
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  20,830 20,750
  -2.21
  2,581,767
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  14,250 14,350
  -0.62
  863,599
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  19,830 19,700
  -1.99
  1,440,522
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  39,340 39,470
  0.05
  1,730,201
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  2,060 2,041
  -4.63
  21,381,496
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  4,980 4,910
  -1.01
  4,358,475
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  10,220 10,390
  1.27
  1,155,178
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  7,940 7,900
  -1.86
  923,508
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  3,704 3,827
  4.99
  140,855,090
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  43,800 43,560
  -2.92
  530,401
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  8,030 7,960
  -3.52
  1,839,603
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  10,060 10,150
  1.3
  4,199,185
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  23,280 23,050
  -1.12
  722,493
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  2,096 2,090
  -0.1
  21,884,106
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  7,410 7,480
  7.96
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  5,960 5,910
  -1.01
  566,585
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  1,215 1,210
  -0.25
  16,284,373
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,469 2,470
  4.97
  37,624,306
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  16,090 16,050
  -0.37
  1,569,759
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  13,070 13,050
  -0.61
  10,640,093
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  6,630 6,400
  -1.23
  4,223,834
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  53,300 52,900
  -2.97
  2,402,153
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  179,720 179,640
  -0.59
  855,966
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  30,890 31,190
  1.76
  1,816,701
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  5,770 5,630
  -2.6
  378,785
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  6,070 6,050
  -0.98
  80,251,038
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  1,231 1,243
  1.22
  29,959,334
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  4,269 4,270
  -1.02
  33,209,526
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  3,102 3,098
  -1.87
  6,984,146
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  3,646 3,667
  -0.38
  6,482,651
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  21,960 22,020
  -0.09
  1,990,689
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  23,910 23,410
  0.39
  2,944,511
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  4,225 4,180
  -3.44
  1,988,164
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  6,130 6,020
  -3.99
  1,725,247
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  5,980 5,860
  -2.66
  693,937
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  4,714 4,739
  4.98
  16,556,793
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,729 2,707
  -2.38
  87,952,443
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  13,210 12,900
  -3.37
  43,578,922
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  13,210 13,210
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  4,652 4,700
  -3.09
  4,041,067
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  21,280 21,670
  2.36
  16,199,341
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  2,666 2,669
  -1.48
  6,935,223
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  8,570 8,580
  -1.49
  12,808,675
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  19,970 19,430
  -3.72
  309,384
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  23,490 23,350
  1.92
  2,683,064
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  29,030 28,200
  -4.92
  13,418,596
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  24,360 24,400
  -3.79
  1,524,105
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  16,050 15,930
  -3.1
  1,096,256
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  3,704 3,730
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  46,590 46,390
  -5
  735,053
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  19,650 19,200
  -4.95
  1,048,516
 • فلزات اساسی
  فایرا
  16,530 16,100
  -3.36
  1,132,387
 • فلزات اساسی
  فمراد
  14,250 14,630
  -1.28
  1,811,327
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  22,240 22,000
  -2.09
  630,742
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  30,320 30,470
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  37,550 36,700
  2.09
  7,433,033
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  882 885
  -3.8
  125,435,711
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  3,063 3,075
  4.98
  16,934,888
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  30,900 30,500
  -4.48
  1,069,118
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  21,160 21,100
  -1.36
  2,017,038
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  61,840 63,720
  4.99
  732,862
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  7,530 7,380
  -4.03
  1,158,562
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  49,620 49,750
  4.98
  613,340
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,089 2,056
  -2.56
  41,107,418
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  20,460 20,000
  -2.58
  1,894,715
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  1,745 1,741
  0.12
  57,593,119
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  1,845 1,811
  -2.32
  17,088,029
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  13,310 13,140
  -3.74
  750,639
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  99,710 98,200
  -2.09
  149,193
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  24,130 23,900
  -1.24
  129,163
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  10,080 9,940
  -2.45
  626,278
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  23,750 23,570
  -1.91
  404,725
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  13,850 13,650
  -2.01
  193,174
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  22,150 22,350
  4.98
  1,249,210
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  80,680 79,880
  -3.22
  2,461,093
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  11,700 11,970
  -1.16
  3,572,239
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  22,980 23,000
  -3.16
  733,593
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  28,780 28,800
  -0.14
  113,516
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  18,840 18,880
  -4.41
  1,415,394
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  35,910 35,920
  -0.28
  123,247
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  20,560 20,260
  -1.98
  230,586
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  4,830 4,840
  0
  1,399,393
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  42,970 42,580
  -2.16
  544,195
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  6,680 6,510
  2.04
  3,515,493
 • فلزات اساسی
  فخاس
  23,920 23,300
  -2.8
  245,043
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  28,690 28,990
  -0.55
  322,765
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  3,247 3,196
  -3.12
  15,963,146
 • قند و شکر
  قصفها
  83,000 82,350
  -1.58
  146,322
 • قند و شکر
  قزوین
  28,070 27,510
  -3.68
  287,328
 • قند و شکر
  قهکمت
  4,688 4,632
  -2.73
  1,052,961
 • قند و شکر
  قشهد
  14,550 14,100
  -3.56
  146,755
 • قند و شکر
  قلرست
  17,550 17,660
  1.55
  314,507
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  153,910 154,730
  -3.14
  843,614
 • قند و شکر
  قمرو
  24,020 23,480
  -3.53
  182,619
 • قند و شکر
  قنیشا
  41,480 40,180
  -4.52
  511,693
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  2,093 2,081
  -1.93
  4,655,045
 • قند و شکر
  قپیرا
  7,670 7,570
  -1.43
  180,241
 • قند و شکر
  قثابت
  1,952 1,969
  0.46
  29,437,485
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  35,760 36,800
  -1
  1,501,826
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  22,180 21,730
  -3.85
  269,754
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  12,240 12,080
  -4.96
  1,289,182
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  10,420 10,350
  -3.99
  3,188,648
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  6,430 6,440
  -0.46
  951,998
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  2,057 2,046
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  27,640 27,550
  -5
  2,074,759
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  20,230 20,140
  -5
  2,950,450
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  4,355 4,294
  -3.85
  3,214,729
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  83,870 83,930
  -4.61
  1,270,821
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  21,350 20,990
  -2.96
  536,916
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  27,970 27,980
  0.11
  194,059
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  130,860 130,540
  -5
  807,667
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  8,360 8,350
  -3.02
  2,476,142
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  3,682 3,688
  -0.46
  1,727,458
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  13,930 13,840
  -2.05
  1,648,240
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  13,720 13,760
  1.62
  3,626,370
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  6,750 6,930
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  2,569 2,560
  -1.99
  5,797,481
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  8,370 8,410
  -3.78
  1,673,645
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  13,520 13,500
  0.9
  6,645,869
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  8,320 8,300
  -4.93
  4,086,917
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  22,240 21,500
  -4.36
  411,739
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  140,170 141,550
  1.21
  563,047
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  5,610 5,740
  3.24
  1,195,433
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  74,960 76,340
  1.8
  427,636
 • فلزات اساسی
  فلوله
  1,081 1,075
  -1.56
  12,325,184
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  13,300 13,320
  4.96
  1,309,816
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  2,571 2,446
  -4.97
  116,888
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  17,700 17,390
  -1.86
  264,098
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  1,518 1,520
  0.4
  21,045,356
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  7,620 7,520
  -2.84
  2,061,526
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  1,886 1,878
  -0.27
  17,289,842
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  67,740 66,600
  -2.73
  272,665
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  19,890 19,770
  -5
  12,975,639
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  9,320 9,260
  0
  0
 • منسوجات
  نمرینو
  76,600 75,120
  -3.33
  98,346
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  17,700 17,300
  -3.41
  293,510
 • فلزات اساسی
  فنورد
  183,990 183,300
  3.01
  350,837
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  13,700 14,190
  4.96
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,217 3,210
  0.78
  15,558,540
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  13,610 13,340
  -4.85
  834,985
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  3,185 3,170
  -2.19
  6,912,987
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  5,190 5,090
  -2.86
  7,334,892
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  7,740 7,700
  -4.11
  7,884,370
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  8,740 8,590
  -2.5
  586,257
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  30,230 29,140
  -4.02
  93,352
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  110,290 108,000
  -3.24
  2,878,896
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  39,330 39,480
  5
  2,771,968
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  19,010 18,750
  -1.83
  1,448,122
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,124 1,112
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  4,539 4,410
  -3.06
  1,378,896
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  4,586 4,440
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  12,390 12,400
  0.81
  1,677,454
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  3,408 3,480
  -0.26
  7,369,282
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  28,920 29,000
  -1.76
  889,902
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  25,980 25,820
  -4.97
  1,245,880
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  6,390 6,260
  -4.86
  2,037,799
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  25,790 26,470
  4.46
  1,519,102
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  47,380 47,500
  0.76
  130,185
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  35,950 35,550
  -1.36
  41,377
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  6,260 6,270
  0.16
  1,122,740
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  31,090 30,640
  -4.99
  434,855
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  31,130 31,110
  0.81
  1,093,463
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  7,040 6,700
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فسپا
  15,840 15,640
  -1.7
  1,824,562
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  55,390 54,650
  -1.42
  62,839
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  16,300 16,000
  -2.62
  517,747
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  46,210 45,580
  -1.24
  90,927
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  9,370 9,110
  -4.81
  782,932
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  4,295 4,220
  -2.34
  680,093
 • قند و شکر
  قشکر
  2,641 2,675
  0.72
  6,196,253
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  27,200 27,490
  3.81
  543,697
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  15,240 14,780
  -3.34
  114,384
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,756 1,730
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  19,760 20,200
  -2.65
  3,285,592
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  90,300 91,970
  3.26
  78,139
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  4,721 4,558
  -4.3
  1,145,148
 • فلزات اساسی
  فسرب
  1,840 1,860
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  443,810 443,350
  0
  13,838
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  22,460 22,620
  4.97
  689,725
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  39,500 39,330
  -4.98
  415,810
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  16,350 16,000
  -2.79
  196,781
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  73,870 73,450
  -4.99
  166,887
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  4,488 4,482
  -4.98
  11,536,898
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  44,810 44,490
  -5
  364,659
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  51,810 50,900
  -2.45
  119,824
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  7,940 7,710
  -3.5
  416,115
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  8,360 8,160
  -4.9
  933,815
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  20,250 20,160
  -5
  1,230,689
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  14,230 14,090
  -1.33
  731,142
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  7,770 7,790
  4.85
  35,314,655
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  3,488 3,447
  -4.99
  5,352,006
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  10,590 10,600
  -0.19
  13,694,305
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  13,960 13,850
  -0.22
  9,194,502
 • مخابرات
  همراه
  8,480 8,260
  -3.17
  3,375,060
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  3,406 3,453
  -0.06
  24,059,335
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  6,030 6,010
  -0.5
  7,651,018
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  18,420 18,590
  1.03
  1,261,782
 • فلزات اساسی
  کاوه
  14,620 14,620
  0
  4,809,718
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  5,960 5,780
  -3.51
  475,798
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  23,900 24,500
  3.24
  1,523,888
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  5,000 4,840
  -3.97
  3,823,072
 • محصولات شیمیایی
  جم
  48,350 47,500
  -1.9
  985,407
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  11,390 11,030
  -3.25
  764,744
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  15,450 14,910
  -3.87
  114,468
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  13,460 13,250
  -1.05
  9,071,246
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  4,178 4,190
  1.01
  34,719,791
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  7,390 7,400
  0.27
  2,646,728
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  13,390 13,050
  -3.05
  284,108
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  16,040 15,790
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  3,871 3,830
  -2.57
  3,748,782
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  30,550 30,450
  -0.36
  95,034
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  107,530 107,650
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  197,180 196,000
  4.27
  3,617,783
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  114,960 115,380
  1
  2,140,733
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  5,190 5,200
  -0.76
  2,251,966
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  44,350 43,500
  -2.42
  341,635
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  5,650 5,680
  0.35
  1,241,181
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  113,290 113,020
  -0.12
  168,259
 • فلزات اساسی
  فسازان
  20,110 20,020
  -4.8
  2,282,634
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  126,530 125,640
  -0.75
  274,212
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  8,880 8,740
  -1.91
  3,155,042
 • فلزات اساسی
  کویر
  5,930 5,940
  0.34
  12,088,135
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  شستا
  11,300 11,180
  0.99
  82,320,083
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  10,410 10,330
  0.78
  4,927,161
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  106,480 106,480
  -5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی2
  106,480 106,480
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  106,480 105,250
  2.95
  8,781,365
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  9,460 9,380
  -1.57
  2,713,040
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  11,510 11,400
  -2.98
  673,573
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  3,003 3,001
  0.13
  16,797,209
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  1,574 1,560
  -1.45
  14,742,271
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  12,240 12,250
  0.16
  1,593,612
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غکورش
  47,310 47,810
  2.14
  1,138,708
 • سرمایه گذاریها
  وساشرقی
  462 446
  -4.9
  25,943,225
 • سرمایه گذاریها
  وساغربی
  438 432
  -4.42
  43,776,878
 • سرمایه گذاریها
  وسصفا
  729 693
  -4.94
  72,514
 • سرمایه گذاریها
  وسخراج
  2,209 1,990
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسرضوی
  726 654
  -9.92
  320,555
 • سرمایه گذاریها
  وسخراش
  1,369 1,301
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخوز
  635 573
  -9.91
  2,224,289
 • سرمایه گذاریها
  وسزنجان
  1,419 1,349
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسقم
  1,333 1,200
  -9.98
  37,500
 • سرمایه گذاریها
  وسکرد
  430 431
  -2.05
  102,431,641
 • سرمایه گذاریها
  وسکرمان
  439 436
  -2.46
  51,000,591
 • سرمایه گذاریها
  وسکرشا
  435 435
  -3.97
  46,236,623
 • سرمایه گذاریها
  وسگیلا
  439 438
  -3.95
  48,529,234
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامید
  1,385 1,387
  0.07
  11,635,639
 • زراعت و خدمات وابسته
  سپید
  61,030 61,000
  0.91
  1,520,372
 • استخراج کانه های فلزی
  اپال
  21,850 21,750
  -1.27
  4,435,622
 • محصولات شیمیایی
  بوعلی
  71,980 71,850
  -0.39
  860,399
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولکار
  4,216 4,139
  -0.55
  2,372,185
 • سرمایه گذاریها
  ومدیر
  4,312 4,333
  0.91
  5,939,477
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  91,220 91,300
  0.97
  608,161
 • فلزات اساسی
  فسبزوار
  34,420 34,490
  -0.03
  4,903,294
 • فلزات اساسی
  میدکو
  46,040 46,140
  0.02
  6,225,578
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  4,567 4,590
  2.57
  7,070,996
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  970,000 970,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  971,001 971,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  990,002 990,002
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  980,000 980,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  975,046 975,046
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,000,002 1,000,002
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  1,020,000 1,020,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,010,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  952,201 952,201
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  994,512 994,999
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  997,000 997,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,000,000 1,000,000
  1.58
  57
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  1,000,000 1,000,000
  1.01
  6
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها203
  979,150 979,150
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران012
  980,000 980,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صمعاد212
  1,000,001 1,000,000
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا112
  900,000 900,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسا306
  968,000 968,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس307
  970,000 970,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس037
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا038
  976,000 976,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا308
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد212
  945,000 945,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل039
  1,000,000 1,000,000
  2
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا311
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0212
  971,000 971,000
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت312
  990,000 990,000
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت1312
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صعبید312
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود041
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
  صیدک404
  935,000 935,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرما034
  1,020,000 1,020,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرما304
  1,030,000 1,030,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صبهمن404
  997,880 997,880
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صملی404
  990,000 990,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ001254
  925,000 925,000
  0
  0
 • فلزات اساسی
  صمعاد407
  995,000 995,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ010155
  910,000 910,000
  0.11
  479,700
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز304
  1,000,419 1,000,419
  0
  56,000
 • محصولات شیمیایی
  شگویات.ف0104
  1 1
  0
  10,000
 • محصولات شیمیایی
  همارون0209
  1 1
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  33,352 32,502
  -2.16
  860,785
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  4,504 4,483
  -4.98
  7,776,942
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  5,963 5,905
  -2.4
  3,447,678
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  5,421 5,398
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  7,162 7,070
  -1.33
  1,857,280
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  2,215 2,240
  4.77
  15,273,977
 • فلزات اساسی
  فولای
  15,581 15,481
  -4
  2,221,894
 • هتل و رستوران
  سمگا
  13,963 14,015
  5
  28,201,488
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  8,732 8,640
  -1.37
  530,362
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  6,180 6,135
  -4.99
  4,655,122
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  254,056 254,300
  0.97
  283,535
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  15,927 15,816
  -5
  953,974
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  3,977 3,940
  1.7
  9,058,283
 • فلزات اساسی
  ذوب
  3,592 3,555
  0
  34,120,582
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  2,540 2,488
  -4.97
  4,946,073
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  179,279 174,820
  -2.89
  80,997
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  39,867 39,901
  -2.39
  3,862,443
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  78,924 76,507
  -5
  77,732
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  980 975
  0.21
  130,845,617
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  114,551 119,000
  -0.21
  428,788
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  9,841 9,688
  -4.67
  3,816,708
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  21,251 21,390
  0.53
  533,660
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  54,049 54,331
  5
  3,933,928
 • فلزات اساسی
  زنگان
  67,201 67,170
  -5
  998,353
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  5,046 5,010
  -1.3
  711,509
 • فلزات اساسی
  فزرین
  12,915 13,000
  0.53
  2,038,664
 • قند و شکر
  قچار
  9,699 9,496
  -4.98
  3,538,779
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  131,593 130,000
  -1.88
  915,169
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  4,151 4,080
  -3.93
  1,715,232
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  16,475 16,010
  -3.41
  265,485
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  46,081 45,800
  -1.24
  330,738
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  25,888 25,841
  -3.06
  394,058
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  8,667 8,521
  -2.76
  1,181,911
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  41,927 42,350
  -2.86
  353,207
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  28,926 28,190
  -4.45
  250,061
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  4,631 4,692
  2.58
  8,164,874
 • فلزات اساسی
  هرمز
  16,608 16,300
  -2.3
  2,036,653
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  15,560 15,265
  -1.31
  1,937,722
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  107,249 106,660
  -0.92
  304,281
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  3,774 3,705
  -4.98
  2,771,583
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  18,203 17,502
  -4.65
  153,295
 • فلزات اساسی
  ارفع
  15,062 14,800
  -2.21
  1,008,318
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  4,191 4,073
  -3.55
  1,847,551
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  6,504 6,488
  -4.99
  4,857,365
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  23,462 23,356
  -5
  828,643
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  7,008 6,980
  3.13
  2,511,344
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  3,242 3,205
  -2.32
  3,760,763