• مواد و محصولات دارویی
  والبر1
  2,216 2,211
  2.27
  2,183,442
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین1
  4,475 4,599
  1.37
  5,215,861
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا1
  5,202 5,211
  5
  3,874,540
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا1
  1,875 1,918
  3.34
  892,350
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن1
  4,846 4,880
  3.87
  1,577,711
 • سرمایه گذاریها
  پردیس1
  1,339 1,349
  4.25
  1,259,725
 • فلزات اساسی
  فباهنر1
  8,517 8,519
  4.49
  2,362,171
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز1
  1,256 1,285
  2.96
  371,772
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی1
  1,755 1,802
  0
  1,509,756
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما1
  13,420 13,500
  0.31
  363,218
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک1
  3,541 3,590
  2.28
  1,408,016
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا1
  2,436 2,405
  3.13
  628,197
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن1
  1,353 1,356
  4.95
  24,962,444
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه1
  4,213 4,195
  1.67
  2,565,089
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت1
  3,139 3,111
  3.76
  46,803,900
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان1
  9,981 10,071
  4.95
  352,349
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس1
  1,608 1,617
  5
  30,206,078
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست1
  2,041 2,049
  2.96
  2,525,338
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت1
  445 447
  0
  382,309,513
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش1
  1,981 1,981
  4.98
  495,953
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد1
  5,194 5,179
  0.41
  3,791,336
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران1
  3,579 3,591
  0.98
  80,577
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر1
  6,031 6,031
  5
  2,095,319
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش1
  15,715 15,999
  1.81
  2,079
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا1
  9,343 9,479
  4.66
  236,149
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر1
  5,395 5,550
  -1.44
  1,457,077
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر1
  2,999 3,019
  4.03
  698,655
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا1
  3,603 3,700
  4.28
  467,590
 • فلزات اساسی
  فجر1
  11,267 11,600
  3.2
  23,296
 • فلزات اساسی
  فخاس1
  8,816 9,165
  4.99
  236,676
 • فلزات اساسی
  فخوز1
  8,903 9,086
  2.45
  187,293
 • فلزات اساسی
  فولاد1
  4,014 4,000
  0.55
  9,582,756
 • فلزات اساسی
  فروس1
  7,669 7,860
  3.67
  157,458
 • فلزات اساسی
  فرآور1
  38,714 38,700
  2.17
  72,606
 • سرمایه گذاریها
  وصنا1
  1,645 1,650
  4.96
  1,206,115
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر1
  2,002 2,009
  4.96
  21,131,951
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا1
  1,865 1,867
  4.95
  3,484,798
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل1
  7,091 7,042
  0.86
  1,563,096
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر1
  3,862 3,872
  4.99
  2,477,021
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری1
  3,364 3,411
  3.11
  1,868,351
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام1
  3,615 3,647
  3.14
  1,385,377
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو1
  3,995 3,995
  4.99
  6,467,411
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور1
  11,746 11,746
  0.09
  96,664
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان1
  1,583 1,610
  2.48
  980,748
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام1
  5,118 5,118
  4.98
  648,141
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر1
  20,916 21,496
  4.99
  29,734
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی1
  5,002 5,188
  4.07
  26,547
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار1
  1,897 1,890
  -0.37
  633,946
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار1
  2,023 2,028
  4.97
  5,406,376
 • فلزات اساسی
  فاسمین1
  10,469 10,650
  2.17
  241,517
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر1
  1,445 1,430
  3.55
  652,369
 • فلزات اساسی
  فلوله1
  5,150 5,169
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم1
  1,577 1,570
  -0.44
  286,702
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز1
  1,113 1,130
  2.82
  261,094
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن1
  4,611 4,617
  1.01
  2,165,409
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا1
  5,549 5,563
  4.98
  17,168,789
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو1
  3,424 3,500
  1.19
  426,914
 • مخابرات
  اخابر1
  2,624 2,656
  2.59
  2,066,009
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو1
  10,893 11,226
  4.99
  102,603
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ1
  4,606 4,590
  -2.65
  1,472,337
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن1
  1,302 1,302
  5
  4,518,139
 • فلزات اساسی
  فملی1
  4,052 4,054
  1.05
  5,261,905
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور1
  4,252 4,263
  5
  1,779,488
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت1
  4,205 4,260
  2.4
  911,015
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن1
  17,202 17,290
  0.96
  87,553
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی1
  2,690 2,799
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو1
  6,373 6,411
  5
  350,667
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه1
  2,515 2,522
  5
  720,314
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین1
  2,411 2,521
  5
  418,473
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت1
  9,554 9,644
  1.01
  41,622
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید1
  5,086 5,080
  0.87
  2,939,165
 • محصولات شیمیایی
  شپترو1
  1,519 1,522
  4.53
  21,833,890
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا1
  9,546 9,552
  4.99
  2,298,087
 • محصولات شیمیایی
  شاراک1
  6,559 6,540
  3.15
  2,898,439
 • محصولات شیمیایی
  وپترو1
  2,762 2,773
  5
  2,274,000
 • محصولات شیمیایی
  شفن1
  57,339 57,500
  0.3
  13,253
 • محصولات شیمیایی
  شخارک1
  45,115 45,500
  1.89
  151,690
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا1
  10,358 10,302
  2
  2,450,674
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز1
  18,942 19,200
  2.09
  135,812
 • محصولات شیمیایی
  شیراز1
  7,108 7,345
  4.99
  457,688
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا1
  960 960
  4.92
  19,062,258
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی1
  5,597 5,600
  0.45
  538,249
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا1
  1,284 1,288
  4.97
  30,410,993
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد1
  1,336 1,336
  4.95
  7,473,665
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت1
  3,672 3,640
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما1
  4,420 4,541
  4.99
  157,866
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق1
  2,615 2,649
  1.49
  524,591
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن1
  1,500 1,517
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر1
  4,233 4,300
  2.33
  669,437
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب1
  2,393 2,397
  4.99
  3,467,047
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس1
  3,345 3,345
  4.99
  5,659,791
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو1
  9,236 9,236
  4.99
  227,147
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب1
  5,150 5,210
  4.51
  157,279
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت1
  5,031 5,031
  4.99
  325,997
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال1
  2,078 2,092
  4.08
  400,379
 • کاشی و سرامیک
  کساوه1
  4,648 4,722
  4.98
  1,757,838
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا1
  1,260 1,260
  5
  65,063,138
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر1
  4,757 4,798
  3.18
  281,302
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما1
  4,205 4,168
  2.79
  2,577,883
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد1
  1,699 1,699
  4.94
  1,011,208
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت1
  1,457 1,474
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو1
  1,366 1,369
  4.19
  13,201,514
 • سرمایه گذاریها
  وسپه1
  2,523 2,555
  1.23
  360,689
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود1
  2,253 2,253
  4.99
  358,950
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها1
  1,567 1,567
  4.96
  3,249,197
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق1
  1,499 1,505
  4.95
  5,818,082
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی1
  2,487 2,491
  4.97
  1,122,725
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران1
  7,127 7,127
  4.99
  5,583,426
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم1
  4,692 4,700
  3.68
  680,461
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید1
  4,142 4,180
  1.38
  139,285
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم1
  1,796 1,801
  0.67
  798,308
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور1
  4,576 4,592
  4.98
  458,267
 • فلزات اساسی
  وتوکا1
  2,209 2,212
  4.98
  19,742,247
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا1
  1,982 1,984
  0.05
  88,330
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا1
  4,859 4,901
  0.84
  24,692
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس1
  6,184 6,226
  2.27
  1,327,816
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر1
  2,425 2,474
  2.15
  1,267,107
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه1
  4,287 4,200
  2.07
  513,765
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی1
  3,651 3,670
  2.54
  940,336
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا1
  1,252 1,266
  4.98
  6,152,479
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا1
  1,062 1,062
  4.94
  6,578,726
 • فلزات اساسی
  فولاژ1
  3,452 3,473
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار1
  1,470 1,476
  4.24
  22,510,734
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ1
  2,822 2,850
  1.42
  1,222,133
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا1
  6,999 7,154
  4.99
  766,215
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس1
  14,199 14,300
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان1
  4,786 4,780
  4.8
  9,059,844
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر1
  14,674 14,850
  2.84
  436,907
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت1
  3,184 3,110
  -0.42
  2,322,427
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم1
  1,164 1,176
  4.81
  18,029,188
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران1
  1,509 1,500
  2.53
  727,213
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو1
  7,587 7,887
  4.56
  248,227
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس1
  7,663 7,676
  4.99
  1,641,735
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس1
  7,311 7,311
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم1
  5,394 5,450
  1.15
  30,278
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا1
  10,402 10,402
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا1
  10,922 10,922
  5
  784,633
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد1
  2,502 2,512
  4.89
  1,723,065
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید1
  32,657 33,200
  3.21
  147,260
 • فلزات اساسی
  فایرا1
  5,201 5,301
  3.7
  1,031,175
 • فلزات اساسی
  فمراد1
  7,464 7,477
  5
  278,973
 • کاشی و سرامیک
  کلوند1
  4,829 4,815
  1.69
  152,225
 • محصولات شیمیایی
  شاملا1
  34,042 34,000
  3.94
  122,327
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا1
  10,642 10,679
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  واتی1
  2,487 2,500
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر1
  2,934 2,958
  2.78
  2,065,356
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین1
  2,492 2,493
  4.97
  6,718,002
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق1
  34,790 35,218
  5
  485,744
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان1
  4,799 4,800
  4.92
  3,535,973
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش1
  7,823 7,929
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپارس1
  4,895 4,895
  5
  701,044
 • منسوجات
  نبروج1
  3,829 4,019
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت1
  1,299 1,327
  4.98
  1,448,439
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین1
  16,959 16,968
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا1
  1,292 1,295
  4.94
  3,799,324
 • محصولات شیمیایی
  شکربن1
  18,242 18,300
  3.23
  150,872
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور1
  10,472 10,500
  0.51
  226,833
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام1
  2,637 2,640
  4.35
  1,226,529
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی1
  5,140 5,202
  4.98
  502,143
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما1
  2,935 2,920
  0.41
  405,069
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت1
  51,572 54,048
  5
  805
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما1
  38,886 38,886
  5
  30,603
 • محصولات شیمیایی
  شدوص1
  4,348 4,348
  5
  276,208
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه1
  7,498 7,695
  4.99
  140,358
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو1
  8,407 8,799
  4.69
  1,978
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش1
  22,349 22,515
  5
  19,699
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک1
  12,561 12,599
  0.03
  32,006
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا1
  13,372 13,500
  2.51
  115,120
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی1
  3,197 3,188
  -1.48
  1,860,920
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر1
  10,827 10,827
  4.99
  406,187
 • محصولات چوبی
  چفیبر1
  1,772 1,783
  4.94
  2,719,044
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر1
  1,512 1,515
  4.99
  4,624,227
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا1
  7,640 8,022
  5
  179
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل1
  15,660 15,660
  4.99
  179,064
 • قند و شکر
  قصفها1
  18,873 18,899
  4.15
  151,619
 • قند و شکر
  قزوین1
  10,882 10,893
  4.99
  2,282,167
 • قند و شکر
  قهکمت1
  17,287 17,422
  5
  91,652
 • قند و شکر
  قشهد1
  16,033 16,290
  -2.69
  1,993,134
 • قند و شکر
  قلرست1
  6,488 6,496
  4.99
  387,834
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی1
  15,573 16,349
  5
  265
 • قند و شکر
  قمرو1
  8,883 8,956
  4.99
  315,075
 • قند و شکر
  قنیشا1
  6,624 6,718
  4.99
  303,070
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی1
  7,809 8,078
  3.83
  9,915
 • قند و شکر
  قپیرا1
  22,395 23,740
  4.96
  205,075
 • قند و شکر
  قثابت1
  4,964 4,964
  4.99
  7,578,183
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا1
  7,216 7,251
  2.65
  609,028
 • محصولات شیمیایی
  شگل1
  8,112 8,112
  5
  3,110,897
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو1
  3,636 3,650
  1.56
  97,558
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا1
  2,860 2,864
  4.99
  1,391,925
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار1
  3,108 3,080
  -0.9
  662
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک1
  1,791 1,793
  4.98
  610,368
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران1
  2,285 2,280
  2.15
  259,806
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام1
  7,528 7,805
  3.83
  4,080
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب1
  10,707 10,969
  5
  23,799
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر1
  3,117 3,140
  4.98
  1,379,803
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک1
  16,961 17,140
  4.48
  121,117
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام1
  25,148 26,296
  5
  2,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر1
  8,067 8,235
  3.01
  46,849
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ1
  7,003 7,127
  1.73
  911
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق1
  2,378 2,378
  4.99
  2,283,951
 • کاشی و سرامیک
  کپارس1
  7,276 7,348
  4.99
  330,895
 • محصولات کاغذی
  چکارن1
  16,216 16,211
  2.51
  194,098
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی1
  5,866 6,050
  1.89
  141,757
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی1
  4,758 4,799
  2.5
  2,093,089
 • محصولات کاغذی
  چکاوه1
  3,681 3,690
  4.95
  666,329
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی1
  17,367 17,444
  -2.33
  18,549
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب1
  9,544 9,650
  4.99
  54,449
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب1
  3,867 3,867
  5
  282,356
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت1
  12,458 13,075
  4.99
  300
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک1
  2,047 2,050
  3.64
  647,447
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا1
  5,554 5,595
  4.99
  647,921
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک1
  1,657 1,662
  2.72
  8,480,529
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز1
  2,015 2,101
  1.06
  72,270,930
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر1
  1,330 1,330
  4.97
  2,269,416
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز1
  9,622 9,690
  3.53
  101,674
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه1
  2,644 2,644
  4.96
  899,017
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر1
  3,098 3,105
  4.97
  481,031
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا1
  24,101 23,786
  -5
  27,998
 • منسوجات
  نمرینو1
  10,704 11,174
  5
  5,945
 • فلزات اساسی
  فنوال1
  3,319 3,349
  4.17
  1,040,863
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا1
  14,306 14,363
  4.99
  277,581
 • فلزات اساسی
  فنورد1
  10,653 10,156
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکلر1
  9,191 9,227
  5
  553,030
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر1
  3,272 3,272
  4.97
  1,441,477
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس1
  8,300 8,498
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا1
  1,116 1,115
  4.69
  12,078,300
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس1
  2,300 2,300
  4.5
  9,822,030
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست1
  5,566 5,720
  4.78
  149,054
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس1
  8,834 9,014
  5
  154,082
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس1
  8,271 8,382
  4.47
  107,072
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر1
  6,404 6,410
  5
  666,402
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی1
  4,534 4,580
  2.76
  125,119
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس1
  955 955
  4.95
  14,099,160
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک1
  1,383 1,384
  4.93
  1,404,141
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام1
  22,477 22,167
  1.3
  396,746
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر1
  8,466 8,669
  4.72
  37,552
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور1
  3,463 3,480
  4.85
  734,110
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت1
  1,027 1,027
  4.9
  1,518,220
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ1
  2,520 2,521
  5
  1,880,277
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز1
  3,541 3,600
  22.57
  3,290,723
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک1
  5,147 5,152
  4.99
  1,141,976
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل1
  13,232 13,500
  2.03
  85,054
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان1
  40,997 41,586
  5
  15,630
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو1
  9,064 9,100
  0.04
  55,074
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور1
  1,938 1,938
  4.98
  3,215,651
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت1
  2,901 3,038
  4.87
  13,990
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها1
  9,483 9,658
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام1
  5,574 5,680
  4.99
  99,943
 • فلزات اساسی
  فسپا1
  8,729 8,729
  4.88
  262,435
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار1
  11,450 12,010
  4.99
  1,775
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز1
  5,366 5,372
  0.58
  77,696
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین1
  15,217 15,519
  1.72
  18,807
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان1
  3,825 3,825
  5
  511,024
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد1
  8,051 8,060
  2.54
  185,313
 • محصولات شیمیایی
  شفارس1
  3,293 3,330
  4
  377,434
 • قند و شکر
  قشکر1
  4,816 4,817
  4.99
  479,479
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا1
  3,997 3,975
  3.3
  538,471
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند1
  4,457 4,550
  3.67
  131,772
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر1
  3,618 3,585
  2.46
  408,737
 • محصولات شیمیایی
  شسینا1
  24,155 23,400
  1.54
  41,145
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز1
  10,360 10,360
  5
  355,230
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا1
  3,061 3,070
  4.17
  597,831
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش1
  14,993 14,607
  -2.45
  1,509
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم1
  9,243 9,702
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن1
  2,682 2,720
  1.87
  272,826
 • فلزات اساسی
  فسرب1
  8,760 8,720
  3.35
  232,674
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان1
  8,650 8,710
  2.01
  103,950
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا1
  17,706 18,000
  1.24
  18,692
 • فلزات اساسی
  فپنتا1
  42,714 44,600
  4.81
  2,483
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما1
  3,504 3,500
  1.92
  607,123
 • سرمایه گذاریها
  وساپا1
  983 983
  4.91
  7,195,357
 • محصولات شیمیایی
  شیران1
  6,544 6,563
  4.99
  4,695,675
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر1
  22,041 22,041
  4.98
  132,082
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ1
  5,645 5,923
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش1
  22,614 23,533
  4.83
  19,410
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر1
  8,414 8,520
  4.35
  147,011
 • استخراج سایر معادن
  کماسه1
  9,083 9,000
  0.93
  405,160
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر1
  5,152 5,400
  4.79
  3,274
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس1
  9,055 9,002
  2.82
  298,704
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس1
  1,788 1,791
  4.98
  1,682,921
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو1
  9,511 9,554
  4.02
  501,300
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو1
  2,735 2,770
  4.06
  272,595
 • کاشی و سرامیک
  کترام1
  3,423 3,478
  3.57
  1,175,333
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد1
  6,809 6,827
  5
  2,129,021
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا1
  4,598 4,551
  4.25
  2,557,715
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس1
  2,149 2,140
  0.14
  3,073,015
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش1
  2,806 2,850
  4.17
  1,216,437
 • محصولات شیمیایی
  فارس1
  4,868 4,875
  2.72
  3,476,739
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو1
  2,487 2,478
  2.19
  5,840,797
 • مخابرات
  همراه1
  19,963 20,000
  0.2
  158,373
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب1
  1,279 1,290
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا1
  34,803 34,852
  5
  2,200,593
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو1
  33,018 32,500
  -1.62
  6,882
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز1
  7,017 7,093
  4.99
  201,261
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور1
  5,924 5,980
  1.27
  482,189
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق1
  1,258 1,241
  3.24
  1,749,320
 • فلزات اساسی
  کاوه1
  4,098 4,195
  2.89
  755,358
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو1
  2,060 2,069
  1.42
  1,155,036
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین1
  9,043 9,185
  2.06
  249,568
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر1
  5,602 5,686
  3.57
  295,799
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور1
  3,325 3,391
  2.85
  771,072
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما1
  2,164 2,170
  2.65
  581,597
 • محصولات شیمیایی
  جم1
  12,908 12,900
  -0.09
  68,572
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر1
  8,528 8,550
  0.39
  181,847
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت1
  1,320 1,352
  4.48
  173,113
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان1
  5,297 5,300
  4.99
  591,758
 • محصولات شیمیایی
  پترول1
  2,068 2,066
  2.53
  7,540,633
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ1
  13,295 13,500
  1.85
  97,192
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران1
  6,944 7,059
  2.6
  599,946
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت1
  1,453 1,453
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید1
  1,590 1,600
  0.63
  104,492
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت1
  14,273 14,929
  4.99
  45,285
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن1
  5,529 5,520
  3.88
  480,198
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب1
  6,099 6,012
  -0.07
  7,737,376
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا1
  5,296 5,430
  2.86
  70,317
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ1
  10,468 10,500
  0.37
  85,517
 • محصولات شیمیایی
  شوینده1
  7,860 7,969
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس1
  10,243 10,428
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارس1
  39,288 39,310
  1.54
  263,564
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین1
  2,727 2,721
  0.44
  2,781,126
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق1
  29,003 29,120
  0.5
  63,198
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس1
  2,114 2,123
  2.07
  2,432,149
 • محصولات شیمیایی
  خراسان1
  14,354 14,669
  5
  393,006
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت98101
  1,005,000 1,005,000
  -0.01
  6
 • مخابرات
  صایتل9021
  1,024,739 1,021,002
  -0.48
  470
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران8111
  980,000 980,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو98121
  958,000 958,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا9081
  910,001 910,001
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد9051
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان9111
  949,153 958,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1431
  972,000 972,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا4031
  920,000 920,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل14111
  970,000 970,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل4111
  902,244 902,244
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود4121
  910,001 910,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1041
  906,650 890,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا0121
  812,001 812,001
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس1
  5,571 5,580
  3.18
  213,123
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی1
  1,320 1,320
  1.62
  348,500
 • سرمایه گذاریها
  وگستر1
  1,744 1,751
  3.79
  694,130
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان1
  10,061 10,073
  4.99
  133,336
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا1
  1,854 1,855
  4.98
  1,817,207
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا1
  2,477 2,500
  3.43
  719,277
 • فلزات اساسی
  فولای1
  4,108 4,100
  3.43
  524,398
 • هتل و رستوران
  سمگا1
  5,101 5,120
  4.04
  8,674,762
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ1
  2,484 2,492
  4.97
  1,897,603
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ1
  1,320 1,300
  2.36
  1,196,685
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس1
  64,244 64,198
  3.01
  365,056
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا1
  3,808 3,880
  -0.87
  91,466
 • فلزات اساسی
  میدکو1
  3,995 3,974
  -0.72
  528,746
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران1
  1,437 1,440
  4.96
  19,215,145
 • فلزات اساسی
  ذوب1
  1,657 1,653
  2.67
  43,159,751
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن1
  1,057 1,060
  4.95
  2,903,611
 • محصولات شیمیایی
  مارون1
  38,998 39,050
  4.16
  17,224
 • قند و شکر
  قشیر1
  5,039 5,027
  4.49
  960,335
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس1
  5,655 5,677
  1.25
  128,873
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق1
  8,207 8,400
  3.69
  37,475
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان1
  10,431 10,445
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز1
  30,980 31,400
  3.65
  21,562
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل1
  3,405 3,407
  4.99
  5,789,924
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما1
  3,465 3,481
  2.41
  340,277
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر1
  1,901 1,933
  0
  0
 • فلزات اساسی
  زنگان1
  8,947 9,000
  2.19
  106,218
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا1
  14,500 14,570
  2.33
  42,964
 • فلزات اساسی
  فزرین1
  5,991 6,097
  2.52
  1,234,252
 • قند و شکر
  قچار1
  18,579 18,575
  4.94
  16,094
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان1
  21,942 21,998
  5
  1,438,963
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب1
  1,347 1,347
  4.99
  2,025,042
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس1
  4,285 4,297
  4.98
  542,850
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل1
  9,471 9,380
  2.95
  682,342
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش1
  3,885 3,995
  4.31
  1,304,602
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید1
  3,777 3,789
  4.99
  1,314,950
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا1
  12,221 12,220
  2.23
  10,947
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر1
  4,327 4,342
  4.98
  244,224
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر1
  6,915 6,930
  3.73
  1,438,021
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو1
  5,144 5,180
  4.84
  481,139
 • فلزات اساسی
  هرمز1
  5,598 5,619
  1.06
  191,805
 • حمل و نقل آبی
  حخزر1
  5,293 5,299
  2.22
  5,000
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر1
  14,413 14,500
  3.99
  223,913
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا1
  2,134 2,134
  4.97
  887,290
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی1
  3,735 3,820
  -1.06
  106,248
 • فلزات اساسی
  ارفع1
  7,517 7,500
  1.96
  156,184
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس1
  2,527 2,500
  2.54
  994,693
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود1
  2,169 2,170
  4.88
  501,547
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین1
  22,561 22,590
  4.25
  26,435
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن1
  1,780 1,785
  5
  1,092,561
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم1
  11,852 11,896
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس1
  13,879 14,100
  3.2
  168
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک1
  3,361 3,350
  4.49
  397,408
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای1
  1,921 1,923
  4.97
  2,051,016
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور1
  19,449 19,490
  2.82
  104,007
 • اوراق تامین مالی
  رایان1
  1,040,010 1,040,010
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل1
  4,046 3,991
  3.05
  526,223
 • فلزات اساسی
  کیمیا1
  11,986 12,040
  0.54
  137,193
 • اوراق تامین مالی
  سکرد981
  1,002,500 1,002,500
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا1
  9,916 9,968
  4.99
  801,657
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور1
  1,651 1,656
  2.92
  49,050
 • اوراق تامین مالی
  صخابر1
  1,005,000 1,005,000
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر1
  7,244 7,380
  4.25
  96,443
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان1
  2,273 2,314
  4.56
  2,652,482
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر1
  3,464 3,445
  0.64
  85,248
 • محصولات شیمیایی
  ساینا1
  12,672 12,672
  5
  591,131
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا1
  14,389 14,393
  5
  316,412
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند1
  25,139 25,001
  2.88
  28,073
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام1
  1,278 1,297
  2.85
  161,093
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه1
  7,635 8,000
  -0.11
  23,261
 • محصولات کاغذی
  چکاپا1
  4,342 4,351
  2.57
  2,282,229
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس1
  4,892 4,890
  3.98
  162,118
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو1
  2,107 2,115
  1.88
  415,699
 • سرمایه گذاریها
  گوهران1
  1,650 1,651
  4.96
  4,137,157
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند1
  2,411 2,415
  5
  2,083,380
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل1
  1,606 1,612
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد11
  952,004 952,004
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج1
  7,272 7,290
  3.57
  367,675
 • اوراق تامین مالی
  جوپار991
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا1
  6,777 6,845
  0
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز1
  7,845 7,858
  5
  1,827,746
 • اوراق تامین مالی
  ماهان991
  1,025,208 1,027,170
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت1
  8,577 8,640
  4.99
  225,151
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا1
  9,741 9,700
  2.67
  28,687
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا1
  15,401 15,301
  1.38
  55,214
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان1
  40,812 41,240
  4.19
  174,863
 • اوراق تامین مالی
  امید991
  969,960 969,999
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر1
  2,686 2,732
  1.07
  367,004
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب1
  2,814 2,816
  2.74
  1,214,350
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا1
  15,932 15,979
  4.99
  519,899
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک1
  6,188 6,190
  4.99
  4,210,157
 • اوراق تامین مالی
  اجاد211
  960,000 960,000
  0