• مواد و محصولات دارویی
  والبر1
  1,923 1,925
  0.05
  729,249
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین1
  3,162 3,230
  3.26
  1,218,550
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا1
  3,859 3,750
  -3.13
  10,241,076
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا1
  1,603 1,615
  -1.82
  1,373,054
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن1
  5,018 5,048
  4.99
  1,009,766
 • سرمایه گذاریها
  پردیس1
  1,163 1,159
  0.7
  6,676,069
 • فلزات اساسی
  فباهنر1
  7,547 7,500
  0.6
  2,237,869
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز1
  1,127 1,119
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی1
  1,650 1,650
  -0.84
  304,021
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما1
  9,199 9,238
  4.99
  3,086,343
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک1
  2,956 2,955
  0.24
  2,659,339
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا1
  2,130 2,111
  -2.9
  1,391,264
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن1
  1,045 1,040
  -0.57
  8,596,084
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه1
  5,774 5,701
  1.86
  49,235,409
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت1
  2,340 2,294
  -0.69
  33,116,671
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان1
  7,297 7,365
  -0.09
  363,262
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس1
  1,063 1,063
  0
  5,450,842
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست1
  1,756 1,711
  -1.61
  8,243,782
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر1
  1,196 1,154
  -1.62
  29,540,913
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت1
  1,664 1,622
  -1.76
  74,423,664
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش1
  1,585 1,593
  4.94
  1,417,497
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد1
  4,468 4,390
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران1
  3,184 3,169
  2.56
  781,380
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر1
  4,409 4,320
  -2.64
  169,761
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش1
  12,162 12,625
  3.86
  6,098
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا1
  7,115 7,072
  -0.53
  233,467
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر1
  3,907 4,080
  4.99
  49,168
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر1
  2,501 2,525
  4.99
  4,856,721
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا1
  2,589 2,585
  -0.39
  370,541
 • فلزات اساسی
  فجر1
  10,759 10,546
  -2.1
  8,680
 • فلزات اساسی
  فخاس1
  8,621 8,609
  -0.12
  40,233
 • فلزات اساسی
  فخوز1
  9,032 9,042
  4.99
  10,352,038
 • فلزات اساسی
  فولاد1
  2,820 2,815
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فروس1
  7,248 7,200
  2.9
  617,864
 • فلزات اساسی
  فرآور1
  26,008 26,000
  0.83
  102,752
 • سرمایه گذاریها
  وصنا1
  1,613 1,600
  -1.78
  400,714
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر1
  1,709 1,720
  1.65
  16,533,811
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا1
  1,368 1,359
  -1.52
  2,577,441
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل1
  6,621 6,665
  1.05
  4,239,326
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر1
  3,187 3,172
  0.76
  1,508,233
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری1
  2,441 2,455
  -0.28
  1,164,837
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام1
  3,054 3,048
  -1.07
  2,781,898
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو1
  2,769 2,745
  1.44
  14,189,691
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور1
  11,823 11,700
  -1.26
  138,136
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان1
  1,473 1,456
  -3.77
  1,257,334
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام1
  3,194 3,156
  -1.07
  442,346
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر1
  16,675 16,728
  5
  321,620
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی1
  3,708 3,672
  -1.1
  28,138
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار1
  1,800 1,764
  -4.23
  1,856,717
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار1
  1,755 1,711
  -1.67
  4,664,985
 • فلزات اساسی
  فاسمین1
  8,425 8,400
  2.79
  3,334,919
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر1
  1,339 1,339
  1.06
  566,039
 • فلزات اساسی
  فلوله1
  4,039 4,021
  -0.42
  964,209
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم1
  1,254 1,249
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز1
  880 871
  -2.35
  1,372,613
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن1
  3,978 4,000
  -1.14
  2,838,735
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا1
  5,139 5,120
  -0.85
  4,555,827
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو1
  2,878 2,890
  -3.28
  533,641
 • مخابرات
  اخابر1
  2,255 2,264
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو1
  6,696 6,890
  2.88
  38,209
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ1
  3,214 3,169
  -2.19
  2,217,176
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن1
  948 944
  -0.53
  1,225,611
 • فلزات اساسی
  فملی1
  2,955 2,960
  4.67
  89,298,728
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور1
  3,003 2,963
  -1.43
  514,461
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت1
  4,234 4,200
  -2.87
  1,875,422
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن1
  13,035 12,940
  -4.7
  1,164,117
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی1
  2,391 2,379
  0.21
  841,997
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو1
  4,321 4,251
  -1.37
  534,587
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه1
  1,851 1,869
  1.52
  546,837
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین1
  2,463 2,555
  4.5
  901,915
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت1
  7,973 7,787
  -2.75
  97,784
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید1
  4,142 4,100
  -0.49
  1,408,658
 • محصولات شیمیایی
  شپترو1
  4,083 4,136
  -0.82
  1,429,437
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا1
  10,551 10,586
  2.43
  111,082
 • محصولات شیمیایی
  شاراک1
  4,989 5,031
  4.99
  9,901,969
 • محصولات شیمیایی
  وپترو1
  2,377 2,290
  -3.58
  7,837,420
 • محصولات شیمیایی
  شفن1
  46,735 46,102
  -1.4
  17,355
 • محصولات شیمیایی
  شخارک1
  38,753 38,910
  0.47
  43,868
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا1
  8,121 8,096
  -0.53
  5,501,572
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز1
  15,712 15,590
  -0.58
  420,020
 • محصولات شیمیایی
  شیراز1
  5,243 5,299
  0.21
  2,016,138
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا1
  766 761
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی1
  4,346 4,409
  2.3
  1,788,114
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا1
  1,135 1,130
  0.36
  11,667,918
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد1
  1,189 1,188
  -0.34
  1,378,293
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت1
  3,023 2,999
  0.33
  1,176,229
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما1
  2,899 2,905
  -3.97
  828,128
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق1
  2,044 2,058
  2.95
  23,057,181
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن1
  1,208 1,195
  -1.24
  295,726
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر1
  3,151 3,130
  -1.94
  1,541,317
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب1
  1,551 1,560
  -2.44
  1,614,071
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس1
  1,578 1,533
  -1.41
  4,016,872
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو1
  7,986 7,777
  0.08
  543,278
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب1
  3,830 3,800
  -0.08
  179,063
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت1
  2,597 2,551
  -2.63
  593,237
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال1
  1,408 1,410
  -2.22
  888,411
 • کاشی و سرامیک
  کساوه1
  3,757 3,751
  -0.24
  158,601
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا1
  1,095 1,096
  1.58
  47,739,623
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر1
  5,072 5,130
  4.89
  2,343,027
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما1
  3,916 3,778
  -4.98
  142,020
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد1
  1,106 1,138
  -1.64
  1,992,255
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت1
  1,245 1,254
  1.46
  1,115,612
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو1
  1,060 1,060
  -0.28
  8,082,009
 • سرمایه گذاریها
  وسپه1
  2,086 2,097
  1.3
  1,797,375
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود1
  1,623 1,611
  -2.95
  660,660
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها1
  1,225 1,225
  -0.16
  3,980,273
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق1
  1,248 1,248
  -3.33
  9,307,581
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی1
  2,316 2,370
  1.72
  125,717
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران1
  2,797 2,900
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم1
  3,338 3,300
  -0.09
  529,507
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید1
  3,689 3,710
  0.05
  249,719
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم1
  1,463 1,457
  0.9
  1,683,927
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور1
  3,240 3,252
  4.97
  1,304,462
 • فلزات اساسی
  وتوکا1
  1,914 1,945
  2.37
  37,891,893
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا1
  1,867 1,885
  4.96
  1,822,868
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا1
  3,643 3,681
  1.91
  218,882
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس1
  5,893 5,900
  -0.56
  904,822
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر1
  1,910 1,901
  -0.52
  371,972
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه1
  3,419 3,420
  0.68
  618,983
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی1
  2,775 2,783
  4.98
  1,863,239
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا1
  1,010 1,010
  -0.2
  5,832,012
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا1
  904 904
  1.12
  15,639,875
 • فلزات اساسی
  فولاژ1
  2,735 2,780
  2.85
  1,288,148
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار1
  1,074 1,072
  -0.28
  42,079,117
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ1
  2,300 2,280
  2.01
  1,362,648
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا1
  6,521 6,411
  2.31
  2,030,835
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس1
  11,791 12,000
  0.18
  1,487,703
 • محصولات شیمیایی
  پارسان1
  3,375 3,351
  -0.18
  2,137,969
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر1
  10,962 11,034
  0.26
  1,331,731
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت1
  2,187 2,228
  5
  4,222,536
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم1
  917 914
  -1.08
  14,982,246
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران1
  1,435 1,425
  -4.94
  1,707,863
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو1
  5,679 5,661
  -0.46
  160,247
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس1
  5,078 5,096
  -0.33
  677,542
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس1
  5,113 5,113
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم1
  5,021 4,864
  -3.55
  57,019
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا1
  6,444 6,511
  5
  1,758,754
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد1
  2,019 2,040
  0.89
  484,297
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید1
  22,242 22,844
  5
  274,102
 • فلزات اساسی
  فایرا1
  3,989 4,030
  4.62
  3,913,079
 • فلزات اساسی
  فمراد1
  5,098 5,247
  3.41
  142,021
 • کاشی و سرامیک
  کلوند1
  3,978 4,035
  0.32
  510,699
 • محصولات شیمیایی
  شاملا1
  29,873 29,790
  2.33
  478,025
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا1
  4,308 4,380
  4.99
  269,838
 • سرمایه گذاریها
  واتی1
  2,022 1,990
  -1.14
  3,486,268
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر1
  2,370 2,351
  -1.3
  2,846,127
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین1
  2,112 2,100
  -1.41
  6,654,023
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان1
  3,210 3,225
  -0.77
  1,135,302
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش1
  4,931 4,987
  1.2
  5,501
 • محصولات شیمیایی
  شپارس1
  3,603 3,654
  5
  2,764,298
 • منسوجات
  نبروج1
  3,738 3,924
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت1
  982 979
  -3.45
  2,561,072
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین1
  13,543 13,600
  -0.93
  37,152
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا1
  1,017 1,010
  -1.08
  3,976,794
 • محصولات شیمیایی
  شکربن1
  21,836 21,836
  -5
  134,155
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور1
  7,322 7,334
  5
  232,695
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام1
  1,782 1,823
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی1
  3,827 3,850
  1.5
  100,527
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما1
  1,951 1,942
  -0.72
  80,351
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت1
  14,994 15,736
  5
  325
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما1
  20,392 20,700
  4.79
  46,882
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه1
  5,974 6,064
  3.84
  531,364
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو1
  6,404 6,466
  1.63
  130,513
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش1
  12,020 12,295
  5
  394,108
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک1
  11,168 11,000
  -1.93
  49,655
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا1
  17,453 17,302
  -0.93
  10,642
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی1
  15,623 15,500
  -1.02
  27,876
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر1
  8,401 8,499
  -0.23
  578,902
 • محصولات چوبی
  چفیبر1
  1,579 1,570
  -1.38
  3,219,253
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر1
  1,298 1,281
  -2.14
  2,500,953
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا1
  6,988 7,100
  1.85
  15,950
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل1
  11,678 11,500
  -3.26
  78,047
 • قند و شکر
  قصفها1
  13,993 13,993
  5
  5,313,568
 • قند و شکر
  قزوین1
  7,784 7,871
  4.63
  2,078,841
 • قند و شکر
  قهکمت1
  10,436 10,461
  5
  341,493
 • قند و شکر
  قشهد1
  14,954 14,983
  5
  200,975
 • قند و شکر
  قلرست1
  4,305 4,305
  5
  160,542
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی1
  14,332 13,619
  -4.99
  425
 • قند و شکر
  قمرو1
  6,440 6,491
  5
  704,875
 • قند و شکر
  قنیشا1
  4,806 4,840
  4.99
  706,067
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی1
  6,910 6,807
  -2.56
  247,097
 • قند و شکر
  قپیرا1
  11,302 11,847
  5
  2,692
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا1
  4,726 4,841
  1.83
  1,035,863
 • محصولات شیمیایی
  شگل1
  9,124 9,072
  0.48
  262,379
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو1
  3,264 3,273
  4.97
  164,753
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا1
  1,983 1,982
  2.53
  2,872,124
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار1
  2,742 2,660
  -3.87
  78,121
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک1
  1,389 1,390
  4.75
  2,796,917
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران1
  1,814 1,798
  -1.26
  102,015
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام1
  9,060 9,099
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب1
  8,070 8,017
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر1
  2,325 2,330
  -4.47
  1,371,094
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک1
  15,741 15,726
  -5
  1,239,367
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام1
  9,845 10,013
  4.99
  38,951
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر1
  6,119 6,160
  1.63
  155,316
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ1
  6,896 6,955
  5
  69,856
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق1
  1,791 1,790
  -0.94
  1,295,886
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر1
  1,880 1,865
  -1.74
  1,005,459
 • کاشی و سرامیک
  کپارس1
  5,241 5,250
  -0.74
  189,592
 • محصولات کاغذی
  چکارن1
  18,306 17,778
  -1.1
  10,431,400
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی1
  3,266 3,289
  4.98
  769,988
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی1
  4,090 4,081
  0.22
  2,018,628
 • محصولات کاغذی
  چکاوه1
  3,006 2,989
  -3.14
  2,098,876
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی1
  15,024 14,828
  -5
  25,383
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب1
  5,628 5,638
  4.99
  634,006
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب1
  2,781 2,742
  -4.59
  1,081,283
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت1
  5,515 5,590
  1.4
  2,275
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک1
  1,830 1,811
  -4.53
  7,301,055
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا1
  4,091 4,099
  3.3
  1,755,529
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک1
  1,351 1,340
  0.37
  23,743,087
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر1
  1,966 1,948
  -1.81
  4,966,659
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز1
  6,373 6,320
  -1.11
  343,713
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه1
  1,709 1,705
  -1.56
  542,930
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر1
  2,662 2,640
  -2.33
  515,381
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا1
  37,015 36,100
  -4.44
  6,732
 • منسوجات
  نمرینو1
  7,906 7,997
  1.1
  1,432
 • فلزات اساسی
  فنوال1
  2,521 2,497
  -0.6
  720,618
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا1
  12,173 12,101
  -1.1
  420,832
 • فلزات اساسی
  فنورد1
  8,005 8,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکلر1
  5,801 5,780
  -0.69
  762,202
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر1
  2,215 2,239
  -0.18
  4,623,591
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس1
  6,180 6,044
  -1.16
  209,990
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا1
  772 773
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس1
  1,590 1,585
  -1.61
  1,144,046
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست1
  4,969 5,000
  0.83
  66,832
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس1
  7,734 7,800
  1.18
  163,108
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس1
  6,038 6,034
  -1.81
  178,273
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر1
  5,527 5,425
  1.9
  1,041,562
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی1
  2,892 2,924
  1.92
  535,690
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس1
  777 783
  1.42
  15,273,385
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک1
  1,011 1,001
  -2.53
  2,221,486
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام1
  26,420 26,420
  5
  124,325
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر1
  6,205 6,232
  4.99
  516,325
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور1
  2,385 2,370
  -0.71
  131,441
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت1
  1,871 1,871
  4.99
  14,465,007
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ1
  1,909 1,895
  -1.71
  1,025,495
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز1
  2,284 2,384
  4.98
  32,829
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک1
  3,777 3,735
  0.08
  711,154
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل1
  6,789 6,983
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان1
  27,049 27,600
  3.14
  16,098
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو1
  8,680 8,536
  -5
  163,942
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور1
  1,297 1,320
  -1.05
  7,270,792
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت1
  2,470 2,349
  -4.98
  6,354
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها1
  6,175 6,100
  -0.97
  12,725
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام1
  2,886 2,813
  -3.47
  62,401
 • فلزات اساسی
  فسپا1
  4,702 4,721
  1.7
  388,084
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار1
  7,816 7,528
  -4.97
  25,105
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز1
  7,938 7,845
  3.69
  3,906,705
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین1
  10,427 10,449
  -0.92
  26,822
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان1
  1,739 1,800
  4.65
  152,097
 • محصولات شیمیایی
  شفارس1
  2,925 2,871
  1.02
  2,240,867
 • قند و شکر
  قشکر1
  4,165 4,120
  -1.79
  2,780,563
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا1
  3,604 3,591
  -1.4
  1,122,711
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند1
  3,637 3,600
  -3.9
  454,369
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر1
  2,275 2,288
  1.15
  819,485
 • محصولات شیمیایی
  شسینا1
  16,717 16,768
  -0.58
  8,267
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز1
  6,802 6,476
  -4.93
  8,074
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا1
  2,078 2,050
  -4.03
  362,749
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش1
  11,792 11,326
  -4.99
  10,863
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم1
  7,148 7,175
  4.99
  110,652
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن1
  1,795 1,758
  -2.5
  90,320
 • فلزات اساسی
  فسرب1
  5,612 5,580
  -1.01
  522,949
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان1
  6,762 6,790
  -0.64
  331,312
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا1
  9,666 9,987
  3.32
  4,900
 • فلزات اساسی
  فپنتا1
  29,927 31,194
  4.11
  6,367
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما1
  4,268 4,215
  -4.47
  5,790,996
 • سرمایه گذاریها
  وساپا1
  777 775
  -0.64
  15,297,320
 • محصولات شیمیایی
  شیران1
  4,171 4,161
  -0.14
  5,663,760
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر1
  14,706 15,302
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ1
  5,191 5,091
  -2.02
  10,818
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش1
  17,663 18,379
  4.94
  6,867
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر1
  4,346 4,290
  -2.34
  982,247
 • استخراج سایر معادن
  کماسه1
  7,140 7,154
  4.99
  2,129,336
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر1
  4,209 4,110
  -2.38
  1,182
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس1
  5,235 5,235
  4.99
  287,209
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس1
  1,847 1,840
  -4.86
  901,124
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو1
  17,883 17,883
  5
  68,761
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو1
  3,066 3,078
  -0.61
  657,027
 • کاشی و سرامیک
  کترام1
  3,078 3,078
  4.98
  1,182,294
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد1
  5,227 5,180
  -1.45
  59,150
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا1
  3,036 3,059
  4.98
  2,158,475
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس1
  12,386 12,150
  -13.15
  973,531
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش1
  2,754 2,750
  -0.51
  836,965
 • محصولات شیمیایی
  فارس1
  3,784 3,780
  -0.08
  1,748,681
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو1
  1,908 1,905
  0.53
  9,911,623
 • مخابرات
  همراه1
  18,397 18,400
  -0.2
  379,808
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب1
  1,226 1,222
  -1.29
  4,048,496
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا1
  27,471 28,149
  4.45
  801,535
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو1
  23,198 23,450
  0.84
  95,343
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز1
  4,392 4,396
  4.99
  20,428,668
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور1
  4,402 4,322
  0.23
  2,054,572
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق1
  948 959
  -2.94
  4,308,684
 • فلزات اساسی
  کاوه1
  3,038 3,095
  4.99
  2,137,444
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو1
  1,371 1,321
  -3.93
  268,810
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین1
  6,607 6,610
  -1.15
  3,829,193
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر1
  5,009 5,040
  -2.51
  937,085
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور1
  2,554 2,570
  0.74
  1,239,838
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما1
  1,792 1,775
  -0.73
  694,022
 • محصولات شیمیایی
  جم1
  10,974 10,571
  -4.94
  340,249
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر1
  7,354 7,310
  -2.09
  1,670,475
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت1
  1,152 1,141
  -0.7
  611,683
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان1
  3,746 3,801
  2.26
  403,440
 • محصولات شیمیایی
  پترول1
  1,434 1,413
  0.43
  5,173,571
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ1
  11,397 11,395
  0
  1,903,585
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران1
  5,143 5,133
  -0.72
  1,843,901
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت1
  1,459 1,477
  -0.67
  1,327,804
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید1
  1,620 1,634
  1.36
  20,787,034
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت1
  12,201 11,700
  -4.17
  10,456
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن1
  4,482 4,507
  4.98
  6,526,869
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب1
  6,116 6,107
  -1.99
  12,810,255
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا1
  4,146 4,149
  -0.05
  117,885
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ1
  16,560 16,544
  -1.27
  450,887
 • محصولات شیمیایی
  شوینده1
  6,454 6,400
  -3.44
  574,300
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس1
  7,826 7,829
  4.32
  2,352,839
 • محصولات شیمیایی
  پارس1
  31,180 31,220
  0.92
  484,953
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس1
  2,283 2,264
  -1.09
  17,120,344
 • محصولات شیمیایی
  خراسان1
  11,070 11,155
  0.63
  399,229
 • پیمانکاری صنعتی
  مسبز97111
  999,900 999,400
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر97111
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها7121
  1,009,500 1,009,500
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت98101
  1,000,106 1,000,101
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  مغرب97121
  1,000,000 1,000,100
  0.01
  41,722
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  مپارس7121
  1,000,012 1,000,000
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل9021
  1,037,513 1,039,000
  0.37
  5,068
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفا97121
  930,051 930,051
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو98121
  990,000 990,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا9081
  920,000 930,000
  0.87
  1,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا9981
  980,595 980,595
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد9051
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان9111
  965,000 965,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1431
  1,006,800 1,006,800
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا4031
  942,001 942,001
  0
  0
 • تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
  صیدک14041
  928,000 928,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا1041
  1,020,000 1,020,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر99111
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل14111
  954,450 954,450
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل4111
  979,000 979,000
  0.63
  3,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود00121
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود14121
  980,000 980,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود4121
  987,587 987,587
  -0.5
  3,000
 • مخابرات
  صخابر1021
  929,353 929,353
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1041
  1,000,300 1,000,300
  -0.12
  6
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس1
  4,945 4,867
  1.04
  460,924
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی1
  1,201 1,230
  -0.65
  1,046,844
 • سرمایه گذاریها
  وگستر1
  1,402 1,395
  -2.65
  2,488,927
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان1
  7,317 7,200
  -3.55
  268,125
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا1
  1,407 1,390
  3.12
  9,675,750
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا1
  1,683 1,651
  -3.9
  336,381
 • فلزات اساسی
  فولای1
  3,035 3,063
  4.97
  786,439
 • هتل و رستوران
  سمگا1
  4,185 4,200
  0.43
  8,281,944
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ1
  1,907 1,915
  0.74
  135,584
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی1
  1,186 1,169
  -4.96
  14,004,858
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ1
  941 957
  -1.24
  2,625,766
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس1
  50,566 50,960
  2.44
  603,429
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا1
  3,168 3,120
  -1.05
  67,334
 • فلزات اساسی
  میدکو1
  3,405 3,419
  4.97
  15,621,122
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران1
  1,167 1,179
  0.77
  7,555,703
 • فلزات اساسی
  ذوب1
  1,387 1,384
  0.8
  110,738,188
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن1
  896 890
  -1.98
  1,753,052
 • محصولات شیمیایی
  مارون1
  54,512 53,000
  0
  0
 • قند و شکر
  قشیر1
  3,605 3,626
  4.98
  5,166,947
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس1
  4,218 4,202
  0.07
  987,081
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق1
  6,057 6,106
  3.61
  27,644
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان1
  5,326 5,408
  -1.57
  1,011,159
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز1
  25,314 25,030
  -0.78
  39,147
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل1
  2,799 2,777
  -3.61
  3,083,065
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما1
  3,879 3,800
  -2.11
  1,195,358
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر1
  1,675 1,661
  -4.76
  38,101
 • فلزات اساسی
  زنگان1
  7,627 7,686
  1.12
  212,145
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا1
  12,494 12,499
  0.3
  104,796
 • فلزات اساسی
  فزرین1
  7,254 7,290
  2.14
  198,617
 • قند و شکر
  قچار1
  12,553 12,856
  4.96
  66,762
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان1
  16,759 16,756
  -0.11
  252,520
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب1
  1,010 1,000
  -3.19
  2,361,450
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس1
  2,897 2,897
  -1.76
  849,095
 • محصولات شیمیایی
  خراسان1
  11,733 11,827
  5
  353,973
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل1
  7,104 7,105
  0.16
  295,983
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش1
  2,283 2,280
  3.26
  431,663
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید1
  2,597 2,577
  0.27
  242,896
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا1
  9,023 9,011
  0.61
  409,610
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر1
  3,146 3,189
  -1.57
  440,244
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر1
  5,080 5,098
  3.39
  4,616,485
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو1
  6,698 6,870
  -2.3
  1,649,766
 • فلزات اساسی
  هرمز1
  5,822 5,814
  0
  1,413,832
 • حمل و نقل آبی
  حخزر1
  4,533 4,500
  3.97
  1,027,873
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر1
  12,392 12,310
  -0.85
  102,376
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا1
  1,919 1,900
  0.85
  805,222
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی1
  3,560 3,495
  -2.4
  15,661
 • فلزات اساسی
  ارفع1
  6,887 6,891
  0.61
  274,900
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس1
  1,900 1,900
  1.33
  1,013,696
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود1
  1,303 1,281
  -0.16
  462,270
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین1
  18,263 18,196
  1.8
  18,044
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن1
  1,473 1,473
  -0.54
  170,533
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم1
  6,955 6,955
  -1.77
  1,137,249
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس1
  13,612 13,690
  4.48
  8,941
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک1
  2,708 2,673
  -1.37
  1,276,067
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای1
  1,747 1,729
  -1.26
  3,619,689
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور1
  14,770 14,895
  5
  333,478
 • اوراق تامین مالی
  صایتل21
  1,010,834 1,012,000
  0.13
  466
 • اوراق تامین مالی
  رایان1
  1,050,000 1,050,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل1
  3,109 3,110
  -0.77
  590,727
 • فلزات اساسی
  کیمیا1
  9,081 9,039
  1.23
  318,408
 • اوراق تامین مالی
  سکرد981
  1,000,801 1,000,801
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا1
  7,824 7,704
  0.89
  729,017
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور1
  1,474 1,461
  -0.48
  1,807,095
 • اوراق تامین مالی
  صخابر1
  1,009,067 1,009,000
  0
  83
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر1
  8,602 8,602
  -4.99
  623,616
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان1
  1,738 1,732
  -0.35
  809,301
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر1
  2,424 2,424
  4.98
  263,230
 • محصولات شیمیایی
  ساینا1
  7,689 7,680
  2.51
  498,036
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا1
  11,970 12,000
  1.31
  1,532,440
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند1
  22,358 22,188
  -1.06
  693,607
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام1
  1,095 1,094
  -0.91
  549,872
 • اوراق تامین مالی
  کرج971
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه1
  4,508 4,519
  2.8
  257,390
 • محصولات کاغذی
  چکاپا1
  6,485 6,400
  -1.86
  6,310,045
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس1
  4,070 4,093
  -0.87
  106,115
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو1
  1,787 1,809
  -2.22
  1,390,915
 • سرمایه گذاریها
  گوهران1
  1,282 1,324
  4.17
  1,868,596
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند1
  1,999 2,049
  -0.05
  1,253,077
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل1
  1,262 1,254
  -0.79
  6,645,399
 • اوراق تامین مالی
  اجاد11
  984,899 990,000
  1.02
  745
 • اوراق تامین مالی
  صشرق991
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج1
  6,066 6,050
  -3.34
  4,841,412
 • اوراق تامین مالی
  جوپار991
  1,003,921 1,003,921
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا1
  5,130 5,030
  -1.04
  305,875
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز1
  7,145 7,110
  -0.82
  584,984
 • اوراق تامین مالی
  ماهان991
  1,015,050 1,015,050
  0.05