• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  13,480 13,040
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  3,745 3,669
  -5
  9,075,366
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  14,740 14,500
  2.69
  12,422,268
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  1,716 1,708
  -1.04
  16,324,961
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  9,110 9,100
  -0.33
  5,447,304
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  10,800 10,770
  -4.69
  74,361,147
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  4,545 4,636
  3.69
  4,653,164
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  17,530 17,340
  -4.88
  2,636,384
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  3,951 3,912
  -1.06
  11,334,689
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,805 3,753
  -2.34
  2,594,861
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  8,340 8,200
  -1.44
  22,264,221
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  6,900 6,770
  -2.45
  4,921,112
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  4,329 4,193
  -4.36
  10,796,776
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,256 1,224
  -3.92
  222,826,551
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  1,670 1,650
  -4.79
  31,924,426
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  3,815 3,800
  -0.99
  126,765,494
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  51,280 49,980
  -5
  146,016
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  2,213 2,181
  -1.76
  156,850,665
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  12,380 11,990
  -4.99
  444,489
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  23,260 23,180
  -0.13
  3,084,983
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  17,570 17,750
  1.08
  955,412
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  11,710 11,300
  -4.8
  506,962
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  90,130 88,490
  -2.04
  29,146
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  37,780 37,130
  -1.17
  468,660
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  15,750 14,970
  -4.95
  4,822
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  4,213 4,125
  -2.3
  4,890,721
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  14,550 13,950
  -4.78
  295,424
 • فلزات اساسی
  فجر
  27,370 27,510
  5
  7,542,182
 • فلزات اساسی
  فخاس
  21,910 20,980
  -4.42
  220,735
 • فلزات اساسی
  فخوز
  15,100 14,960
  -0.66
  7,816,578
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  40,010 38,010
  -5
  410
 • فلزات اساسی
  فولاد
  9,920 9,760
  -0.91
  89,910,141
 • فلزات اساسی
  فروس
  5,370 5,240
  -4.9
  8,107,163
 • فلزات اساسی
  فرآور
  24,660 25,400
  4.31
  4,623,221
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  4,995 4,950
  -3.94
  3,473,301
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  10,370 10,210
  -1.64
  18,432,449
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  1,975 1,920
  -1.49
  20,594,497
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  15,660 15,670
  3.5
  9,390,877
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  2,435 2,381
  2.01
  812,997,286
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  7,580 7,450
  -4.61
  1,281,828
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  5,890 5,800
  -3.33
  7,278,092
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  5,470 5,490
  0.37
  6,759,341
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  7,820 7,590
  -3.19
  335,852
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  3,511 3,392
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  176,900 168,080
  -5
  160
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  20,720 20,510
  -4.2
  849,758
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  2,761 2,753
  0.62
  11,097,075
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  20,250 19,240
  -4.99
  2,350
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  14,650 14,430
  -2.63
  2,379,875
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  22,980 21,850
  -4.96
  2,779
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  10,880 9,900
  0
  136,369
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  7,920 7,890
  -0.88
  9,145,537
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  12,140 11,940
  -2.77
  5,185,894
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  6,880 6,640
  -3.21
  8,052,607
 • مخابرات
  اخابر
  6,870 6,740
  -1.89
  4,504,189
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  51,250 51,190
  -3.69
  610,470
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  19,440 19,620
  2.56
  1,070,874
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  3,962 3,920
  -2.1
  3,556,552
 • فلزات اساسی
  فملی
  12,150 12,010
  -1.96
  55,619,607
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  9,820 9,760
  -4.97
  4,050,875
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  12,600 12,510
  -1.26
  998,574
 • فلزات اساسی
  فنوال
  23,770 23,580
  -1.95
  497,044
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  10,890 10,870
  -0.46
  2,958,608
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  ونیکی
  8,090 8,110
  1.25
  7,613,741
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  2,220 2,170
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  29,590 29,840
  -3.56
  1,347,004
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  3,642 3,556
  -5
  26,407,864
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,305 4,304
  1.03
  23,934,901
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  48,750 49,020
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  9,560 9,150
  -4.98
  2,936,991
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  20,030 20,000
  0.05
  487,756
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  26,240 25,900
  -2.01
  1,883,123
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  12,720 13,050
  0.93
  2,377,711
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  298,630 299,290
  0.3
  69,757
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  41,890 41,930
  0.26
  1,130,987
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  12,090 11,850
  -0.75
  220,352,015
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  25,920 25,350
  -1.9
  4,631,219
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  52,060 51,300
  -1.08
  3,082,751
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  17,630 16,780
  -4.98
  26,975
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  4,314 4,200
  -2.71
  9,474,599
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  19,480 19,060
  -2.95
  545,553
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,723 2,734
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  13,520 13,250
  -2.5
  8,197,585
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  51,280 51,100
  -1.18
  1,452,772
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  14,720 14,700
  0.27
  669,249
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  12,920 12,800
  -1.01
  1,144,589
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  12,150 11,820
  -3.82
  422,082
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  19,580 19,570
  0.1
  546,440
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  23,280 22,990
  -1.79
  4,419,112
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  16,750 16,460
  -3.97
  5,234,973
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  21,710 21,250
  -4.67
  686,581
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  21,650 21,330
  -4.35
  985,377
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  19,920 19,630
  -0.96
  1,172,711
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  8,390 8,310
  0.24
  1,242,608
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  8,850 8,850
  0
  1,566,138
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  8,350 8,080
  -3.92
  554,543
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  69,620 66,160
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  18,150 17,560
  -4.1
  226,023
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  13,730 13,500
  -1.68
  1,892
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  3,268 3,221
  -4.99
  8,831,754
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  12,120 11,990
  -4.99
  5,834,207
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  5,500 5,440
  -2.68
  4,298,578
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,201 2,164
  -4.96
  13,719,735
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  6,270 6,280
  0
  1,871,986
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  26,730 25,460
  -5
  30,250
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  18,590 18,500
  -2.32
  1,065,786
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  4,514 4,445
  1.9
  22,370,375
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  7,050 7,050
  -0.56
  2,373,267
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  5,920 5,850
  -2.99
  4,250,830
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  20,020 19,860
  -1.34
  3,221,297
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  13,130 13,190
  0.46
  2,393,395
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  18,810 18,500
  -2.99
  1,609,960
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  27,560 27,720
  0.84
  1,343,571
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  25,920 26,000
  1.52
  2,210,452
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  11,350 11,340
  -4.95
  2,182,463
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  7,040 7,020
  -0.14
  1,671,033
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  46,580 46,350
  -4.98
  311,722
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  41,510 41,960
  0
  0
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  8,460 8,400
  -3.23
  7,129,382
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  8,870 8,800
  -2.11
  6,161,289
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  24,300 24,030
  -1.11
  162,062
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  2,106 2,090
  -3.24
  31,502,143
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  9,120 9,110
  -0.11
  745,112
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  5,550 5,520
  -0.18
  3,826,978
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  17,210 17,180
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  13,800 13,880
  1.02
  1,481,094
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  15,180 15,190
  0.07
  24,443,507
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  5,120 5,080
  -1.17
  2,049,310
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  31,010 30,640
  -0.91
  602,176
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  103,180 102,900
  -0.68
  1,751,729
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  19,070 18,900
  -0.79
  2,601,049
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  19,000 19,010
  0.05
  2,908,764
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  1,220 1,220
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  4,147 4,074
  -3.53
  22,070,052
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,564 2,520
  -4.07
  8,060,027
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  10,850 10,390
  -4.94
  204,671
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  37,170 37,290
  0.43
  679,349
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  21,070 21,150
  1.24
  1,057,772
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  6,490 6,170
  -4.93
  18,469
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  12,100 12,010
  -2.6
  8,065,438
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  5,210 5,120
  -2.29
  1,673,206
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  23,470 22,920
  -4.98
  868,167
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  26,870 26,920
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  4,088 4,030
  -3.61
  47,926,926
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  8,490 8,140
  -4.91
  546,239
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  21,060 20,800
  -0.48
  1,085,027
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  14,790 14,550
  0.69
  5,289,145
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  29,270 29,270
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  29,270 28,020
  -4.98
  147,729
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  53,890 51,200
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  23,280 23,500
  1.16
  552,197
 • فلزات اساسی
  فایرا
  16,440 16,250
  -1.16
  1,333,852
 • فلزات اساسی
  فمراد
  69,560 70,590
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  20,310 19,920
  -2.06
  2,912,537
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  33,810 34,540
  4.98
  320,168
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  38,120 37,940
  -4.98
  2,955,090
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,818 2,746
  -4.98
  19,713,729
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  42,320 40,230
  -4.98
  5,101
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  24,260 23,640
  -3.51
  415,186
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  64,180 61,010
  -5
  3,233
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  21,490 20,420
  -4.98
  488
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,705 2,649
  -1.89
  49,244,415
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  23,750 23,640
  0
  3,633,160
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  2,013 1,980
  0
  144,504,832
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,005 1,950
  -4.32
  25,040,094
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  18,530 17,610
  -4.96
  3,795
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  7,390 7,030
  -4.87
  6,519
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  76,800 75,580
  2.33
  993,080
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  28,070 27,680
  -1.21
  153,533
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  15,180 14,440
  -4.94
  6,590
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  29,910 28,430
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  21,340 21,000
  -0.76
  707,071
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  21,460 20,390
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  112,780 112,780
  5
  148,372
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  17,300 17,040
  -4.96
  1,435,085
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  27,940 26,640
  -4.99
  35,723
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  26,730 26,080
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  42,900 42,130
  -30.09
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  26,480 26,600
  1.33
  642,302
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  18,010 17,820
  -0.78
  447,974
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  6,010 5,920
  1.37
  7,178,906
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  28,970 29,330
  0
  0
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  11,190 11,190
  0
  1,591,666
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  22,860 23,090
  2.17
  200,440
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  3,440 3,430
  0
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  136,430 129,690
  0
  0
 • قند و شکر
  قزوین
  39,330 35,580
  0
  19,103
 • قند و شکر
  قهکمت
  45,620 43,350
  0
  0
 • قند و شکر
  قشهد
  20,390 19,380
  0
  0
 • قند و شکر
  قلرست
  35,430 33,660
  -5
  350
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  136,540 134,820
  -5
  374,848
 • قند و شکر
  قنیشا
  57,640 54,810
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  2,710 2,730
  0
  0
 • قند و شکر
  قثابت
  58,120 56,150
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  35,110 35,110
  0
  501,544
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  53,910 51,220
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  20,480 19,460
  -4.98
  3,413
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  16,520 15,700
  -4.96
  4,456
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  7,520 7,450
  -4.97
  2,144,799
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  2,083 2,015
  -1.13
  1,106,546,626
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  25,000 23,950
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  16,450 15,770
  -4.94
  148,630
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  9,550 9,080
  -4.92
  9,489
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  353,690 336,020
  -5
  17
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  57,000 54,150
  -5
  100
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  30,460 30,300
  -1.81
  325,790
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  393,260 373,620
  -5
  46
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  4,215 4,080
  -3.13
  6,035,433
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  8,370 8,160
  -2.86
  4,001,430
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  10,740 10,410
  -4.93
  1,942,080
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  18,580 17,670
  -4.95
  6,446
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  122,220 116,110
  -5
  44
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  2,631 2,590
  -4.32
  8,945,654
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  12,330 12,180
  -4.99
  3,316,864
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  14,160 13,800
  -2.61
  21,957,253
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  12,590 12,480
  -4.95
  525,821
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  40,260 38,250
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  146,890 139,560
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  12,640 12,010
  -4.98
  2,670
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  49,810 48,440
  -4.98
  128,765
 • فلزات اساسی
  فلوله
  17,240 17,200
  -4.97
  4,045,289
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  29,310 27,850
  -4.98
  1,800
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  9,410 8,960
  -4.98
  62,015
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  32,000 30,400
  -5
  150
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  2,056 2,025
  -4.97
  67,695,719
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  5,320 5,190
  -4.07
  7,590,702
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  1,802 1,776
  -4.98
  28,510,903
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  60,920 60,140
  -3.58
  267,993
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  17,750 16,910
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  120,610 114,580
  -5
  70
 • منسوجات
  نمرینو
  84,640 80,540
  -4.99
  5,474
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  19,100 19,410
  4.92
  1,631,151
 • فلزات اساسی
  فنورد
  164,530 164,100
  -0.48
  91,310
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  51,570 49,020
  -5
  3,223
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  13,120 13,130
  4.96
  12,219,881
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  2,951 2,964
  4.99
  23,670,423
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  12,570 11,950
  -4.93
  871
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  8,670 8,250
  -4.95
  28,675
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  15,490 14,730
  -4.97
  17,090
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  31,950 32,000
  0.82
  891,546
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  80,490 77,010
  -5
  24,794
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  54,070 51,470
  -4.98
  10,300
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  17,810 16,250
  0
  110,311
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,103 1,071
  -3.86
  595,784,573
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  6,740 6,410
  -4.9
  11,291
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  7,890 7,510
  -4.94
  28,695
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  36,490 34,680
  -4.99
  1,130
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  2,580 2,594
  4.98
  17,022,736
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  46,670 44,450
  -4.98
  14,811
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  35,980 34,260
  -4.99
  19,846
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  10,240 10,150
  -4.96
  2,074,559
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  52,950 50,310
  -4.99
  100
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  57,680 56,520
  -4.99
  1,126,368
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  34,390 33,580
  -3.2
  1,014,020
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  8,380 8,190
  -4.1
  4,950,662
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  66,290 62,980
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  72,310 70,530
  -42.99
  450,048
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  10,800 9,910
  0
  255,430
 • فلزات اساسی
  فسپا
  39,090 38,650
  -2.87
  1,006,803
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  133,800 127,110
  -5
  80
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  16,880 16,330
  -4.95
  307,028
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  46,160 44,800
  -3.84
  98,085
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  22,700 21,570
  -4.98
  240
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  4,990 4,960
  -4.98
  2,717,659
 • قند و شکر
  قشکر
  3,361 3,193
  -5
  10,670
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  31,250 30,500
  -3.36
  101,258
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  125,310 119,100
  -4.99
  1,003
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  24,800 23,560
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,727 1,685
  1.26
  820,652,409
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  31,750 30,910
  -4.98
  200,000
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  92,560 89,590
  -4.99
  501,288
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  6,790 6,650
  -31.58
  15,054,639
 • فلزات اساسی
  فسرب
  51,790 51,060
  -3.13
  261,524
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  4,920 4,860
  -4.89
  3,905,664
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  370,010 363,500
  -2.91
  22,762
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  20,220 20,000
  -1.43
  1,463,000
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  219,340 210,080
  -5
  10,418
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  27,270 25,910
  -4.99
  900
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  60,050 54,110
  0
  2,987
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  2,884 2,830
  -4.42
  54,742,857
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  31,060 30,800
  3.95
  4,057,532
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  80,980 76,950
  -4.99
  466
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  52,060 51,990
  -4.99
  12,086,665
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  17,210 16,350
  -5
  1,500
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  20,410 19,460
  -4.98
  49,617
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  48,360 45,950
  -4.98
  10
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,430 2,410
  1.77
  18,995,123
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  26,100 24,810
  -4.98
  2,299
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  5,830 5,640
  -4.89
  41,568,910
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  4,620 4,391
  -5
  26,385
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  4,560 4,560
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  9,530 9,340
  -1.27
  17,527,256
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  10,270 10,130
  -2.13
  6,791,862
 • مخابرات
  همراه
  18,820 18,400
  -2.8
  1,307,913
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  15,020 15,010
  1.9
  4,902,944
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  5,710 5,520
  -3.83
  3,114,169
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  47,890 47,100
  -1.81
  239,727
 • فلزات اساسی
  کاوه
  18,030 17,850
  -1.38
  2,622,471
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  5,590 5,550
  -4.8
  4,342,372
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  14,900 14,570
  -2.41
  1,437,299
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  8,290 8,310
  0.36
  1,792,615
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  8,210 8,150
  -1.57
  746,145
 • محصولات شیمیایی
  جم
  35,190 35,190
  0.06
  589,554
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  21,650 21,200
  -2.17
  213,108
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  14,540 14,220
  -2.6
  184,692
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  8,440 8,570
  1.78
  36,991,863
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  14,210 14,230
  0.42
  2,793,440
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  8,310 8,050
  -3.36
  61,660,301
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  31,630 31,060
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  6,780 6,520
  -4.54
  985,081
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  23,320 23,500
  -1.34
  1,137,860
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  40,140 38,150
  -4.98
  1,513
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  3,925 3,885
  -1.07
  4,764,571
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  26,950 27,400
  1.82
  3,934,687
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  117,730 114,290
  -4.99
  114,158
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  147,790 147,880
  0.06
  79,216
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  67,300 67,130
  -0.49
  1,922,941
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  7,050 7,020
  -3.7
  45,429,878
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  64,330 64,130
  0.16
  617,782
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  7,220 7,280
  0.83
  3,563,135
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  60,910 60,110
  -1.38
  120,541
 • فلزات اساسی
  فسازان
  28,250 27,820
  -2.11
  313,713
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  68,950 68,500
  0.6
  457,352
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  9,360 9,130
  -3.18
  3,863,849
 • فلزات اساسی
  کویر
  13,530 13,510
  -0.07
  14,088,047
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  30,410 30,800
  0.52
  456,773
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  19,250 18,290
  -4.99
  3,828
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  4,614 4,600
  -1.65
  8,770,910
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  22,120 22,170
  -0.98
  3,567,918
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  204,240 194,360
  -5
  7,929
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  15,000 15,000
  0
  5,935,238
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  9,800 9,560
  -2.55
  639,180
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  3,741 3,696
  -4.99
  32,831,055
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  1,795 1,789
  -2.03
  29,060,531
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  7,120 7,120
  0
  1,269,970
 • سرمایه گذاریها
  وساشرقی
  925 881
  -4.96
  4,010,000
 • سرمایه گذاریها
  وساغربی
  662 629
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسصفا
  1,070 1,017
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسیلام
  1,240 1,178
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخراج
  2,220 2,109
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسرضوی
  1,030 979
  -4.95
  10,000
 • سرمایه گذاریها
  وسخراش
  1,369 1,302
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخوز
  685 678
  -3.83
  78,174,277
 • سرمایه گذاریها
  وسزنجان
  1,420 1,349
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسیستا
  617 587
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسفارس
  1,030 979
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسقم
  1,410 1,340
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرد
  565 552
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرمان
  974 935
  -4.98
  15,471,135
 • سرمایه گذاریها
  وسکرشا
  1,260 1,197
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسگلستا
  1,237 1,114
  -9.94
  23,614
 • سرمایه گذاریها
  وسگیلا
  684 689
  0.73
  15,957,362
 • سرمایه گذاریها
  وسلرستا
  610 604
  -1.63
  81,401,822
 • سرمایه گذاریها
  وسمازن
  970 922
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسمرکز
  1,400 1,330
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسهرمز
  872 832
  -4.91
  2,366,121
 • سرمایه گذاریها
  وسهمدا
  737 706
  -4.98
  7,380,953
 • سرمایه گذاریها
  وسیزد
  1,280 1,216
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامید
  1,552 1,530
  -2.36
  30,392,611
 • محصولات شیمیایی
  بوعلی
  42,800 42,540
  -1.39
  1,240,148
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  62,600 61,200
  -2.7
  1,661,037
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  1,007,724 1,007,724
  -4.74
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  971,001 971,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,010,000 1,010,000
  0
  14
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  999,286 995,000
  -0.5
  70
 • مخابرات
  صخابر102
  965,000 965,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,000,002 1,000,002
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  966,000 966,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  921,650 921,650
  0
  7
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  990,000 990,000
  0
  10
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  971,500 971,500
  -0.9
  20
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  990,148 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  924,000 924,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها203
  997,000 997,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  960,000 960,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسا306
  968,000 968,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس307
  994,700 994,700
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل039
  1,006,273 1,049,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل309
  1,120,000 1,120,000
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا311
  999,677 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0212
  1,000,000 1,000,000
  0
  30,000
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت0312
  1,002,580 1,002,580
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صعبید312
  1,005,000 1,005,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود041
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ000618
  945,000 945,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ000419
  980,000 980,000
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  ومهان ت.ف0109
  1 1
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس ت.ف0103
  2,663 2,663
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کگهرت.ف0203
  1 1
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  40,771 38,735
  -5
  440
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  22,076 21,950
  1.71
  3,529,054
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  18,559 17,643
  -5
  10,400
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  145,814 138,527
  -5
  37
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  12,913 12,269
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  2,776 2,742
  -4.99
  20,282,412
 • فلزات اساسی
  فولای
  48,255 45,919
  0
  0
 • هتل و رستوران
  سمگا
  20,901 20,776
  -5
  19,123,659
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  9,991 10,061
  5
  4,405,268
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  15,998 15,207
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  215,704 213,000
  -1.89
  238,185
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  28,994 27,546
  -5
  290
 • فلزات اساسی
  میدکو
  41,186 41,187
  0
  6,357,473
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  2,817 2,771
  -1.04
  8,075,129
 • فلزات اساسی
  ذوب
  3,470 3,382
  -5
  90,219,903
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  141,397 142,410
  0.46
  176,481
 • قند و شکر
  قشیر
  24,079 22,917
  -24.83
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  100,010 100,100
  0.09
  1,125,935
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  62,732 62,513
  -5
  521,082
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  1,144 1,138
  3.36
  437,020,431
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  91,460 90,700
  -0.97
  90,310
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  13,386 13,491
  5
  3,951,775
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  18,611 18,412
  -5
  750,620
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  86,317 82,004
  -5
  66
 • فلزات اساسی
  زنگان
  67,525 64,366
  -5
  14,515
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  60,496 60,200
  -4.81
  262,170
 • فلزات اساسی
  فزرین
  15,707 15,979
  -2.02
  15,191,770
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  72,297 71,870
  -0.11
  401,819
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  7,646 7,265
  -5
  3,632
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  15,794 15,355
  -4.78
  516,096
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  45,546 46,233
  0
  2,213,915
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  15,101 14,704
  -3.24
  343,606
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  15,745 14,980
  -5
  27,836
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  56,890 57,000
  -0.66
  207,914
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  44,762 42,525
  -5
  170
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  8,662 8,430
  -4.86
  2,853,924
 • فلزات اساسی
  هرمز
  15,537 15,310
  -1.76
  1,799,114
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  20,506 20,950
  3.2
  569,617
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  80,836 81,790
  3.35
  485,540
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  6,046 6,020
  -1.41
  4,560,558
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  21,752 21,179
  -5
  324,897
 • فلزات اساسی
  ارفع
  13,066 12,995
  -0.64
  1,182,847
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  9,806 9,317
  -5
  3,950
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  19,459 18,515
  -5
  23,412
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  22,202 21,099
  -5
  4,193
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  5,845 5,910
  0.61
  2,673,618
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  10,132 9,969
  -4.7
  4,910,346
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  17,678 17,641
  -5
  5,041,047
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  18,087 17,195
  -5
  11,437
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  10,784 10,408
  -4.99
  804,294
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  26,205 26,710
  -2.49
  714,161
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  46,651 46,800
  -0.83
  464,913
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  13,396 13,334
  -4.99
  3,902,141
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  33,695 32,052
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  1,636 1,647
  -2.72
  34,040,990
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  52,985 50,496
  -5
  17,752
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  2,443 2,443
  0.04
  8,975,863
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  12,574 12,586
  5
  11,696,592
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  142,422 135,432
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  25,968 25,767
  -5
  2,469,859
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  28,488 27,400
  -4.14
  3,587,224
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  4,263 4,135
  -4.99
  1,576,020
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  3,705 3,659
  -4.99
  22,466,964
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  13,185 12,526
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  13,080 12,441
  -4.99
  25,469
 • سرمایه گذاریها
  گوهران