• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  18,789 18,977
  -1.94
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  20,174 20,158
  -5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  28,480 28,395
  -4.71
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  20,722 20,698
  2.52
  0
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  14,731 15,000
  -2.38
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  26,536 27,050
  8.73
  0
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  8,108 8,200
  -3.79
  0
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  49,706 49,387
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  10,401 10,900
  3
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  11,558 11,975
  5
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  77,577 77,577
  5
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  15,009 15,190
  -1.54
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  12,503 12,488
  -5
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  8,033 8,088
  5
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  17,108 17,231
  5
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  56,727 55,800
  -2.9
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  1,900 1,942
  4.97
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  1,714 1,741
  4.94
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  1,794 1,824
  4.95
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  14,656 14,050
  -5
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  13,723 14,000
  1.03
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  31,765 31,925
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  26,701 26,701
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  135,224 134,230
  -5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  90,358 92,460
  -0.59
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  35,631 35,700
  -4.55
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  25,139 25,300
  -1.06
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  21,287 21,619
  1.29
  0
 • فلزات اساسی
  فخاس
  29,531 29,201
  -1.04
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز
  21,282 21,655
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد
  8,655 8,804
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فروس
  24,541 24,909
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فرآور
  24,107 24,190
  1.54
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  11,724 11,550
  -3.85
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  8,478 8,642
  4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  4,062 4,062
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  12,845 13,083
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  4,449 4,449
  -5
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  12,712 13,025
  4.4
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  33,806 34,300
  -3.32
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  11,627 12,130
  2.08
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  125,200 126,455
  5
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  101,824 100,569
  -1.4
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  27,026 26,520
  -4.99
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  15,708 15,824
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  18,199 18,138
  -5
  0
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  35,051 35,565
  5
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  9,291 9,199
  -2.82
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  9,977 10,107
  5
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  19,761 19,359
  -5
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  10,543 10,738
  5
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  24,171 24,997
  3.51
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  12,981 12,957
  -4.99
  0
 • مخابرات
  اخابر
  14,303 14,530
  -3.44
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  42,684 43,490
  3.48
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  45,865 46,680
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  7,385 7,477
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فملی
  12,882 13,160
  4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  12,672 12,228
  -5
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  13,158 13,521
  4.99
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  54,945 56,750
  2.66
  0
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  21,430 22,226
  5
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  53,750 53,000
  -3.27
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  38,574 39,410
  3.51
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  57,890 60,784
  5
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,472 4,410
  -5
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  37,410 37,974
  5
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  22,311 22,900
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  34,412 35,390
  4.23
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  24,521 24,700
  1.56
  0
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  17,928 18,300
  1.16
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  179,835 182,971
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  34,556 35,685
  3.58
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  11,172 11,303
  5
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  23,582 24,253
  3.28
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  32,036 32,246
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  9,441 9,441
  -4.99
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  29,136 29,373
  5
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  6,184 6,200
  -3.76
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  16,288 15,570
  -2.87
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  37,913 38,323
  5
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  29,565 29,600
  -4.21
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  11,512 11,725
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  13,338 13,326
  -5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  27,083 27,951
  2.81
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  16,228 16,340
  2.24
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  18,547 19,050
  1.25
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  30,459 30,885
  -2.88
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  22,565 23,058
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  27,102 27,820
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  35,156 34,906
  -5
  0
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  42,171 41,799
  -5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  21,303 21,178
  -5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  18,086 17,870
  -1.85
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  10,903 11,262
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  9,686 10,000
  5
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  6,405 6,460
  -1.64
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  9,956 10,088
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  15,746 16,333
  4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  11,388 11,311
  -5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  9,781 10,196
  4.69
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  20,917 21,305
  2.36
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  18,490 19,012
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  41,116 41,800
  -1.88
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  23,376 23,579
  5
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  19,557 19,557
  -5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  9,355 9,301
  -1.16
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  13,548 13,548
  -5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  23,658 24,446
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  42,298 42,550
  -3.02
  0
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  16,618 16,945
  0.52
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  14,208 14,387
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  22,468 22,071
  -5
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  35,649 36,865
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  18,069 18,177
  5
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  24,894 25,120
  1.04
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  24,188 24,207
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  17,802 18,198
  1.82
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  8,680 8,795
  4.99
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  14,393 14,760
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  28,169 28,160
  -4.79
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  60,097 60,301
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  15,642 15,645
  5
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  17,379 17,112
  -1
  0
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  10,222 10,360
  -1.37
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  11,938 11,755
  -4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  56,774 57,707
  1.84
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  19,385 19,635
  5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  96,673 98,732
  -0.23
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  96,653 96,653
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  17,691 17,775
  0.97
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  24,990 25,490
  4.17
  0
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  45,920 46,299
  4.73
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  74,863 74,863
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  74,863 75,239
  -2.69
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  74,863 74,863
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  19,186 19,605
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  54,558 54,500
  -4.68
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا
  19,664 19,617
  -4.73
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد
  59,482 58,170
  -4.43
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  28,387 28,001
  0.14
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  77,705 79,375
  5
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  41,985 42,490
  0.26
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  41,664 42,840
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  8,339 8,313
  -4.99
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  37,941 38,716
  5
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  29,270 29,002
  -5
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  8,685 8,653
  -5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  76,183 77,077
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  28,375 28,820
  5
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  14,149 14,349
  5
  0
 • منسوجات
  نبروج
  5,906 6,201
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  7,153 7,243
  4.99
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  49,280 49,185
  -4.99
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  15,496 15,425
  -5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  82,760 81,500
  -1.96
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  43,273 42,929
  -5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  27,314 26,134
  -5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  46,449 46,000
  -4.79
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  20,400 20,517
  5
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  235,924 236,372
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  24,601 24,800
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  27,725 28,398
  0.51
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  60,074 62,439
  0.02
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  92,315 93,198
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  61,799 63,000
  -0.86
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  45,251 46,067
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  23,268 23,180
  -4.66
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  108,482 108,806
  0.41
  0
 • فلزات اساسی
  فجر
  37,165 37,805
  -0.09
  0
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  8,068 8,161
  4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  10,716 10,960
  -2.5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  29,957 29,350
  -4.58
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  7,627 7,564
  -4.92
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  153,512 157,635
  5
  0
 • قند و شکر
  قزوین
  30,808 30,406
  -2
  0
 • قند و شکر
  قهکمت
  43,674 44,022
  -4.08
  0
 • قند و شکر
  قشهد
  25,614 25,470
  -1.2
  0
 • قند و شکر
  قلرست
  29,849 30,499
  1.23
  0
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  181,233 186,500
  -1.89
  0
 • قند و شکر
  قمرو
  59,540 57,650
  -3.66
  0
 • قند و شکر
  قنیشا
  33,518 33,999
  -3.24
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  41,506 41,913
  3.91
  0
 • قند و شکر
  قپیرا
  94,960 90,752
  -4.9
  0
 • قند و شکر
  قثابت
  81,197 81,197
  5
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  43,075 44,006
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  32,976 34,000
  1.87
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  34,790 34,267
  -5
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  20,779 20,696
  -5
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  31,196 31,099
  -3.78
  0
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  6,740 6,850
  2.58
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  19,816 20,000
  2.05
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  19,696 19,600
  -4.11
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  46,871 46,000
  -2.54
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  87,983 87,794
  -0.69
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  29,428 29,387
  -5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  97,656 93,167
  -5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  115,233 109,722
  -5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  22,518 22,230
  -5
  0
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  15,874 15,441
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  18,819 19,556
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  18,921 18,860
  -3.56
  0
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  62,735 64,834
  5
  0
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  27,725 26,590
  -5
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  30,581 30,955
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  39,537 38,494
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  89,691 88,255
  -2.44
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  53,766 53,990
  -0.11
  0
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  36,245 35,719
  -0.13
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  85,240 88,000
  3.24
  0
 • فلزات اساسی
  فلوله
  25,892 25,874
  -5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  12,269 12,706
  5
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  45,382 46,350
  2.11
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  11,623 11,961
  4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  12,622 12,535
  -4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  9,859 10,181
  1.78
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  61,757 62,042
  5
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  17,972 17,800
  -4.69
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  24,782 24,667
  -4.98
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  120,668 117,777
  -3.56
  0
 • منسوجات
  نمرینو
  51,366 53,630
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فنوال
  26,461 27,263
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  79,779 81,095
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فنورد
  75,171 75,225
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  32,378 34,127
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  34,441 34,441
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  248,373 249,494
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  10,783 10,771
  -4.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  18,677 18,775
  5
  0
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  25,241 25,206
  -5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  95,766 98,000
  -0.17
  0
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  102,128 102,824
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  46,244 46,903
  5
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  34,360 34,400
  -0.26
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  6,952 6,952
  -4.99
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  11,191 10,791
  -4.99
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  137,901 142,500
  3.74
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  45,572 46,300
  1.87
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  91,299 94,490
  -1.21
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  5,716 5,938
  2.52
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  42,342 42,880
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  18,308 17,880
  -3.52
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  24,314 24,239
  -5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  59,522 60,603
  2.67
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  58,003 59,500
  2.83
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  36,194 35,834
  -5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  10,899 10,880
  -4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  35,190 33,516
  -5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  83,556 82,600
  -2.09
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  11,868 11,579
  -5
  0
 • فلزات اساسی
  فسپا
  35,285 35,522
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  97,671 99,998
  1.89
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  49,132 50,026
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  47,322 47,805
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  16,756 16,612
  -4.4
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  15,981 15,688
  -5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  36,865 37,873
  5
  0
 • قند و شکر
  قشکر
  35,707 35,749
  5
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  46,512 46,012
  -2.52
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  36,153 35,150
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  176,000 184,255
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  16,082 16,637
  4.94
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  11,495 11,650
  1.28
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  23,285 24,172
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  73,040 74,999
  2.54
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  12,863 12,863
  -4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  12,926 12,910
  -3.51
  0
 • فلزات اساسی
  فسرب
  95,132 97,999
  2.06
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  106,888 106,899
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  36,153 36,344
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  194,921 192,000
  -1.96
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  27,701 27,499
  0.16
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  10,959 10,959
  -4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  62,306 64,050
  3.69
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  73,859 72,799
  -2.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  100,050 98,400
  -1.75
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  67,329 66,703
  -5
  0
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  98,533 98,533
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  95,009 96,660
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  38,274 38,100
  -4.04
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  28,021 28,900
  1.9
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  17,045 16,708
  -1.12
  0
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  35,330 36,086
  5
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  8,693 8,891
  5
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  24,425 24,297
  -5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  11,643 11,580
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  7,893 7,650
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  12,930 13,400
  4.33
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  16,703 16,968
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  14,014 14,415
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  8,546 8,575
  5
  0
 • مخابرات
  همراه
  27,763 28,647
  0.91
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  6,808 6,728
  -5
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  21,687 21,967
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  43,633 44,510
  3.03
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  24,010 24,516
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  8,300 8,340
  3
  0
 • فلزات اساسی
  کاوه
  12,280 12,690
  4.91
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  7,911 7,895
  -4.99
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  23,088 23,293
  5
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  18,980 18,965
  -5
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  10,749 10,894
  4.99
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  12,059 12,000
  -4.5
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم
  29,248 29,727
  4.99
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  26,698 27,012
  5
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  16,196 16,200
  1.41
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  23,409 23,405
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  7,722 7,700
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  29,027 29,580
  2.1
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  11,873 12,215
  4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  11,982 11,982
  -5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  8,542 8,700
  1.85
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  35,991 35,400
  -4.2
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  20,092 20,606
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  48,704 50,200
  2.23
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  42,460 42,600
  -4.44
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  68,139 66,178
  -5
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  128,884 129,147
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  105,015 106,250
  -0.62
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  10,053 10,130
  4.92
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  135,659 136,502
  1.14
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  12,570 12,803
  2.22
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  30,722 30,464
  -5
  0
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  55,442 55,951
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فسازان
  27,827 27,998
  1.69
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  59,830 61,195
  5
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  11,825 11,926
  4.99
  0
 • فلزات اساسی
  کویر
  35,067 34,845
  -5
  0
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  57,956 58,591
  5
  0
 • مخابرات
  صایتل902
  998,499 999,898
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  988,867 999,999
  -0.03
  75
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,001
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد995
  970,000 970,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  991,935 996,870
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  994,850 994,850
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  909,200 909,200
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,040,000 1,040,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,000,000 1,000,000
  -0.99
  10
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  965,232 965,230
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  992,133 984,848
  -1.96
  52
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا412
  820,001 820,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  995,000 995,000
  1.38
  1,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  882,000 882,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  972,788 975,000
  -1.51
  60
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  307,760 307,760
  0.18
  1,220
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  965,000 965,000
  0.71
  10
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  997,500 997,500
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  965,000 965,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  996,587 995,000
  -0.12
  257
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  995,000 995,000
  0.45
  10
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  830,610 830,610
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد1412
  980,000 980,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  935,000 935,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صمعاد212
  1,000,002 1,000,002
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا112
  780,001 780,001
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  40,655 40,596
  -5
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  14,802 14,800
  1.49
  0
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  25,549 24,608
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  38,238 37,200
  -3.93
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  10,506 10,313
  -4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  58,490 59,200
  -0.94
  0
 • فلزات اساسی
  فولای
  25,018 25,150
  -2.38
  0
 • هتل و رستوران
  سمگا
  18,349 18,549
  4.52
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  9,697 9,650
  -4.99
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  14,829 14,636
  -5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  10,034 9,935
  -4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  111,834 112,222
  5
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  26,579 25,498
  -5
  0
 • فلزات اساسی
  میدکو
  13,233 13,454
  2.58
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  9,003 9,173
  4.99
  0
 • فلزات اساسی
  ذوب
  5,364 5,500
  0.7
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  6,348 6,549
  -0.26
  0
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  80,402 81,299
  0.69
  0
 • قند و شکر
  قشیر
  40,090 39,590
  -5
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  26,536 27,499
  2.79
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  72,319 73,567
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  81,726 80,438
  -5
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  78,174 78,450
  -2.62
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  20,897 21,679
  0.72
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  10,363 10,794
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  18,793 18,500
  -4.69
  0
 • فلزات اساسی
  زنگان
  61,835 63,402
  5
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  125,910 124,002
  -4.9
  0
 • فلزات اساسی
  فزرین
  25,108 25,108
  -5
  0
 • قند و شکر
  قچار
  54,998 53,200
  -3.7
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  82,721 83,961
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  6,988 6,853
  -4.07
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  20,802 21,500
  3.59
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  28,976 29,000
  -1
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  52,250 52,470
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  40,712 41,300
  -3.11
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  44,579 45,189
  -2.91
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  42,213 41,800
  0.37
  0
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  39,195 39,483
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  23,857 23,812
  -5
  0
 • فلزات اساسی
  هرمز
  9,938 10,181
  4.99
  0
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  28,024 28,999
  2.56
  0
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  69,361 71,217
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  12,367 12,782
  4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  37,150 36,204
  -5
  0
 • فلزات اساسی
  ارفع
  11,193 11,525
  1.76
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  15,347 15,364
  -3.07
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  12,444 12,639
  4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  49,078 49,189
  -3.82
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  9,243 9,400
  -0.82
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  74,269 74,269
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  16,058 15,819
  -4.12
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  20,619 20,559
  -5
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  9,207 9,299
  2.71
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  41,330 41,698
  -1.24
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  32,529 33,000
  0.31
  0
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  38,606 38,497
  -4.55
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  103,151 104,969
  5
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  29,860 30,700
  1.66
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  74,708 75,101
  10.23
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  11,544 11,844
  5
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  26,944 27,365
  4.85
  0
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  78,867 79,913
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  36,052 37,218
  4.96
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  65,388 66,809
  4.31
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  6,541 6,668
  2.07
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  88,979 93,238
  5
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  6,315 6,327
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  52,407 52,800
  -1.34
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  18,633 18,934
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  9,566 9,543
  -5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  11,685 11,664
  -4.99
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  5,772 5,820
  -1.79
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  51,024 51,236
  5
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  45,588 46,025
  5
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  26,453 26,800
  -2.85
  0
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,001,007 1,000,000
  -0.15
  1,049
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  45,927 47,152
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  78,160 79,233
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  98,887 96,869
  0
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  66,490 68,990
  -0.73
  0
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  13,613 13,910
  4.02
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  35,890 36,508
  5
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  90,444 90,500
  -1.72
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  60,658 60,677
  -3.23
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,014,961 1,009,901
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  1,000,013 1,000,013
  0.48
  40
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد24
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  1,000,010 1,000,010
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت2
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت3
  1,022,625 1,022,625
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  1,000,003 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت1
  1,005,000 1,005,000
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل