• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  9,290 9,260
  -2.42
  4,930,403
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  3,728 3,690
  -4.97
  8,051,542
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  16,940 16,200
  -6.47
  354,095
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  1,831 1,805
  -0.22
  40,399,130
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  11,000 10,900
  -1
  2,548,316
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  8,230 8,150
  -4.9
  3,948,796
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  4,898 4,862
  -1.32
  3,843,079
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  24,240 24,000
  3
  5,932,588
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  2,367 2,384
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,941 3,906
  -4.92
  8,654,408
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  11,990 11,850
  -4.97
  62,568,375
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  7,990 7,890
  -2.11
  25,523,555
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  5,390 5,370
  -4.96
  12,839,882
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,486 1,502
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  1,790 1,799
  -0.17
  20,430,888
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  3,856 3,874
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  50,300 51,160
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  2,557 2,649
  -2.86
  148,610,187
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  10,680 10,640
  -0.93
  2,267,800
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  27,730 27,400
  3.09
  31,185,690
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  24,910 24,730
  1.19
  7,168,395
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  13,390 12,980
  -4.98
  608,117
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  25,060 26,070
  4.99
  269,101
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  40,730 40,480
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  13,460 13,220
  -4.96
  1,539,481
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  4,800 4,750
  -9.35
  2,632,116
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  15,370 15,260
  -4.45
  1,467,698
 • فلزات اساسی
  فجر
  33,820 33,090
  -5
  567,906
 • فلزات اساسی
  فخاس
  22,460 21,890
  -2.8
  489,346
 • فلزات اساسی
  فخوز
  15,730 15,580
  -2.26
  17,421,369
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  19,630 19,500
  -4.97
  10,274,863
 • فلزات اساسی
  فولاد
  10,540 10,420
  -3.43
  106,614,974
 • فلزات اساسی
  فروس
  5,240 5,280
  -2.04
  8,996,270
 • فلزات اساسی
  فرآور
  28,870 28,580
  -4.92
  2,839,962
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  5,810 5,800
  4.13
  20,613,009
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  12,870 12,790
  -2.07
  19,723,712
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  2,218 2,197
  -4.97
  17,698,308
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  20,620 20,610
  4.73
  70,604,858
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  2,590 2,574
  -4.98
  198,499,532
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  7,930 7,690
  -4.71
  840,093
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  6,210 6,200
  -4.91
  47,340,240
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  6,070 6,070
  -3.5
  9,777,055
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  9,020 8,660
  -4.94
  1,270,420
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  2,780 2,744
  -1.96
  20,433,151
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  123,850 121,330
  -5
  140,690
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  21,580 21,300
  -0.79
  923,983
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,299 3,190
  -3.89
  3,280,869
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  16,770 16,340
  -4.94
  1,056,797
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  15,910 15,560
  -4.83
  8,396,812
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  20,310 20,050
  -1.23
  3,381,498
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  7,600 7,540
  -4.92
  2,674,846
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  10,830 10,550
  1.74
  170,606,013
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  17,800 17,860
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  5,710 5,660
  -4.87
  13,779,304
 • مخابرات
  اخابر
  8,830 8,750
  -4.89
  24,953,659
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  63,550 63,500
  -3.67
  976,539
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  25,560 25,240
  1.49
  4,861,891
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  4,572 4,525
  -5
  5,276,820
 • فلزات اساسی
  فملی
  12,390 12,480
  0.89
  20,647,804
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  9,470 9,350
  -4.98
  3,306,838
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  15,620 15,530
  -4.96
  3,298,613
 • فلزات اساسی
  فنوال
  23,600 23,380
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  14,140 13,960
  2.42
  12,193,866
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  ونیکی
  9,480 9,340
  -1.79
  9,129,146
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  2,308 2,298
  -4.96
  14,682,686
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  32,230 31,640
  -4.84
  801,886
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  3,878 3,837
  -4.98
  14,304,778
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,661 4,586
  -4.68
  39,091,349
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  60,360 60,780
  -1.25
  1,021,275
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  11,480 11,380
  3.74
  35,381,193
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  20,050 19,760
  -4.95
  2,503,089
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  31,580 31,580
  4.99
  10,364,395
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  13,690 13,450
  -3.45
  5,560,593
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  327,200 323,500
  3.09
  740,423
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  45,120 43,810
  -4.09
  689,946
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  11,880 11,860
  -5.57
  65,762,226
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  31,310 31,280
  -3.78
  4,653,931
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  60,490 60,490
  -0.07
  1,032,930
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  19,400 19,000
  -0.37
  10,739,574
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  4,521 4,509
  -4.99
  18,679,105
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  22,410 21,070
  -6.19
  64,922
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,742 2,699
  -3.71
  16,661,597
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  14,870 14,570
  -4.96
  5,149,605
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  52,900 52,900
  4.98
  673,626
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  15,940 15,900
  0.89
  1,257,737
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  14,840 15,000
  1.35
  4,000,386
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  14,050 14,050
  4.93
  1,349,512
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  25,500 25,400
  2.63
  6,898,224
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  19,290 19,160
  -3.38
  1,770,332
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  20,890 20,700
  -4.43
  14,374,443
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  30,610 30,380
  -1.4
  299,347
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  24,740 24,560
  -4.99
  1,703,047
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  1,992 1,983
  -4.98
  20,430,183
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  25,700 26,000
  -0.54
  1,876,142
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  9,180 9,200
  -3.87
  6,516,253
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  7,280 7,200
  -4.89
  2,865,244
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  9,390 9,300
  -4.52
  1,423,134
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  55,390 54,950
  -5
  219,553
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  24,680 24,500
  2.68
  2,800,502
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  16,360 16,280
  -4.91
  1,648,933
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  3,525 3,425
  -4.38
  21,213,394
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  13,920 13,850
  -1.98
  3,913,671
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  5,400 5,360
  -2.37
  6,211,558
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,593 2,556
  -4.95
  26,474,779
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  8,090 8,010
  3.22
  20,179,499
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  24,340 24,420
  4.99
  3,181,318
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  23,610 23,550
  -4.96
  3,698,060
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  4,950 4,870
  -4.88
  19,602,474
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  8,600 8,620
  -2.49
  8,613,994
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  7,470 7,430
  -4.87
  13,113,297
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  23,960 23,570
  -1.55
  3,634,823
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  16,880 16,800
  -4.33
  5,203,738
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  24,970 25,010
  -0.52
  3,851,165
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  36,270 36,990
  -1.39
  3,247,304
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  24,280 24,580
  0.29
  4,038,139
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  13,430 13,230
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  7,860 7,790
  -4.06
  2,090,110
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  47,390 46,910
  1.67
  1,979,332
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  9,000 8,850
  -4.94
  6,036,409
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  8,820 8,670
  -4.93
  6,982,747
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  23,350 23,370
  -12.63
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  2,367 2,330
  -4.98
  40,828,437
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  11,430 11,210
  -5
  13,581,976
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  6,270 6,150
  -4.95
  1,951,302
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  17,170 16,890
  -2.03
  925,035
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  15,330 15,340
  0.13
  23,446,948
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  5,950 5,910
  -4.83
  6,653,979
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  40,920 40,670
  -0.88
  725,011
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  136,370 136,550
  0.12
  1,506,806
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  25,720 25,600
  -1.35
  5,652,486
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  7,230 7,150
  -4.92
  2,111,791
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  5,930 5,860
  -2.82
  66,858,408
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,711 2,674
  -3.43
  11,970,086
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  7,410 7,500
  0.27
  5,996,923
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  20,080 19,840
  -1.64
  8,514,542
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  24,070 24,010
  -3.22
  1,345,429
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  6,050 5,760
  -4.95
  49,820
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  13,360 13,300
  -4.93
  6,627,680
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  5,030 5,010
  -4.93
  4,400,201
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  36,040 36,550
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  34,760 34,760
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس
  36,580 36,580
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  29,220 29,290
  4.94
  3,038,906
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  4,226 4,100
  -4.54
  1,345,672
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  8,940 8,780
  -3.3
  57,504,007
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  22,150 22,050
  -4.92
  1,220,739
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  17,960 17,770
  2.78
  11,470,217
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  22,820 22,820
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  22,820 22,020
  -3.25
  12,118,897
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  22,820 22,820
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  50,880 48,340
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  25,290 25,200
  0.4
  776,089
 • فلزات اساسی
  فایرا
  14,600 14,590
  -3.51
  1,939,500
 • فلزات اساسی
  فمراد
  70,200 69,510
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  22,760 22,490
  -4.99
  4,670,931
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  39,380 39,200
  -2.17
  226,905
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  37,630 36,920
  0.85
  746,845
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  1,297 1,286
  -4.95
  61,175,655
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  3,324 3,315
  -4.99
  4,494,708
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  37,580 36,670
  -2.6
  2,194,233
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  26,570 26,300
  -3.84
  821,371
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  62,990 61,990
  -5
  666,820
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  16,690 16,390
  -4.99
  1,967,081
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,682 2,656
  -4.97
  86,815,234
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  21,960 21,390
  -2.73
  2,575,086
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  2,102 2,092
  -5.85
  53,201,548
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,332 2,290
  -4.1
  49,316,758
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  19,310 18,630
  -0.64
  17,323,913
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  6,840 6,780
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  93,430 93,060
  -4.99
  702,717
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  35,520 36,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  12,460 12,330
  -4.93
  2,890,775
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  25,600 25,810
  -0.73
  3,255,556
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  42,950 42,740
  0.09
  3,833,776
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  190,830 191,650
  5
  3,257,002
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  20,470 20,120
  -4.73
  1,828,499
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  32,100 32,180
  4.99
  3,386,045
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  23,330 23,280
  -4.98
  647,080
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  24,180 24,040
  -4.98
  1,186,744
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  34,390 34,570
  7.29
  4,342,506
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  21,380 20,950
  -4.99
  963,574
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  6,490 6,390
  -4.91
  5,500,961
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  33,440 34,010
  0.59
  1,456,196
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  7,570 7,890
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  27,140 27,240
  4.97
  1,712,472
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  3,731 3,630
  -1.2
  98,333,828
 • قند و شکر
  قصفها
  88,250 87,500
  -6.46
  177,789
 • قند و شکر
  قزوین
  27,460 28,080
  4.97
  537,536
 • قند و شکر
  قهکمت
  35,760 35,580
  -2.15
  278,718
 • قند و شکر
  قشهد
  18,990 18,050
  -4.95
  800
 • قند و شکر
  قلرست
  32,940 31,310
  0
  0
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  147,870 146,040
  -1.04
  365,686
 • قند و شکر
  قمرو
  24,880 24,630
  -4.98
  1,028,517
 • قند و شکر
  قنیشا
  58,100 59,840
  -1.04
  3,273,174
 • قند و شکر
  قپیرا
  7,650 7,630
  -4.62
  5,628,016
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  29,310 28,680
  -4.97
  1,443,070
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  53,150 50,500
  -4.99
  429
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  19,420 19,330
  -4.97
  1,258,653
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  15,800 15,640
  -4.98
  3,975,982
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  8,050 7,970
  -4.89
  2,722,889
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  2,041 2,025
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  16,720 16,560
  -4.99
  1,143,417
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  16,810 16,550
  -4.99
  5,019,904
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  8,970 8,520
  -28.65
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  340,820 323,930
  -5
  388
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  48,750 46,670
  -4.99
  45,638
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  34,260 34,160
  -4.98
  939,913
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  382,210 363,190
  -5
  180
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  6,640 6,550
  -4.66
  9,878,881
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  9,600 9,480
  -2.07
  3,004,681
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  11,640 11,410
  -4.84
  3,878,400
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  15,180 14,850
  -7.01
  730,520
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  104,740 102,590
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  2,634 2,617
  -4.97
  11,265,089
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  11,670 11,510
  -4.95
  2,923,811
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  17,530 17,410
  -4.97
  17,828,061
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  13,040 13,280
  1.3
  2,166,380
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  26,860 26,020
  -4.93
  1,190,151
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  100,420 102,000
  -1.11
  343,103
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  9,810 9,640
  -4.74
  4,098,187
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  47,840 47,820
  -4.97
  377,480
 • فلزات اساسی
  فلوله
  1,280 1,290
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  17,860 17,800
  -1.77
  3,260,070
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  6,420 6,350
  -4.94
  1,778,875
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  26,760 26,370
  0.5
  2,782,800
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  1,954 1,943
  -4.99
  61,927,785
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  6,520 6,680
  -2.05
  5,422,472
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,135 2,101
  -4.98
  26,326,443
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  69,170 68,140
  -2.11
  487,928
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  69,880 67,960
  -36.51
  3,870,579
 • منسوجات
  نمرینو
  91,340 91,690
  4.99
  801,529
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  23,870 24,050
  -2.39
  1,319,363
 • فلزات اساسی
  فنورد
  188,660 192,300
  0.34
  193,914
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  38,940 37,750
  -2.38
  3,403,067
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  14,640 14,500
  -4.98
  2,427,268
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  3,267 3,230
  -4.07
  14,259,912
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  8,840 8,830
  -4.95
  10,042,604
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  7,130 7,040
  -4.99
  13,483,658
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  14,180 13,780
  -2.82
  1,888,962
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  34,970 34,480
  -3.74
  601,347
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  70,260 69,860
  -0.96
  79,417
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  31,260 30,930
  -4.98
  1,674,779
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  16,500 16,150
  -2.24
  1,566,764
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,153 1,139
  -4.92
  207,932,986
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  6,840 6,780
  -4.37
  3,769,699
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  7,020 6,990
  -4.9
  5,597,650
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  24,340 24,260
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  3,164 2,920
  -7.77
  54,822
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  34,580 33,600
  -2.13
  4,873,194
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  31,440 31,390
  -0.35
  619,510
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  12,470 12,390
  -4.98
  1,643,030
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  40,230 40,060
  -4.98
  1,733,297
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  71,000 69,890
  -4.99
  1,251,395
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  39,900 39,240
  -2.87
  514,476
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  9,830 10,000
  4.93
  30,810,159
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  56,340 54,170
  -4.17
  45,065
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  61,530 60,850
  -5
  1,502,676
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  8,520 8,500
  -4.92
  2,081,542
 • فلزات اساسی
  فسپا
  39,120 38,240
  -4.99
  2,582,201
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  104,010 103,760
  -5
  303,247
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  17,220 17,400
  4.95
  5,513,660
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  65,130 65,210
  2.94
  831,509
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  14,460 14,250
  -31.03
  6,761,728
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  5,001 4,948
  -4.99
  3,919,770
 • قند و شکر
  قشکر
  2,906 2,872
  -5
  10,991,465
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  30,200 29,610
  -3.74
  353,312
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  68,820 68,590
  -4.99
  492,304
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  18,260 18,230
  -4.95
  1,019,749
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,729 1,719
  -4.98
  503,251,215
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  21,330 21,240
  -4.97
  1,392,460
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  111,430 109,960
  -4.99
  770,383
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  6,370 6,370
  -3.92
  4,561,989
 • فلزات اساسی
  فسرب
  72,460 71,370
  -3.72
  1,044,613
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  5,920 5,890
  -4.85
  4,783,280
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  382,850 379,750
  0.45
  35,856
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  20,160 19,970
  -5
  1,189,008
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  169,360 160,920
  -4.99
  203
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  27,180 26,380
  -4.87
  371,570
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  55,950 56,290
  5
  256,421
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  2,743 2,740
  -6.9
  20,977,891
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  42,240 42,590
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  61,920 61,780
  -5
  377,878
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  55,720 55,190
  -4.99
  588,844
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  12,700 12,570
  -4.99
  1,486,881
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  16,420 16,020
  -4.98
  749,855
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  43,840 41,660
  -4.99
  862
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,919 2,879
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  20,630 20,490
  -2.24
  5,323,451
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  6,740 6,650
  -4.86
  21,277,325
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  3,557 3,526
  -4.99
  22,679,167
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  10,540 10,390
  -2.07
  35,550,599
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  13,680 13,610
  -4.29
  33,823,688
 • مخابرات
  همراه
  8,840 8,850
  5.11
  13,620,809
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  2,770 2,760
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  5,960 6,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  61,340 62,200
  6.67
  2,024,367
 • فلزات اساسی
  کاوه
  17,940 17,830
  -4.96
  21,554,220
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  6,650 6,880
  1.93
  4,982,362
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  17,700 17,740
  0.4
  2,647,763
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  5,830 5,710
  -2.56
  2,849,979
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  7,890 7,790
  -1.77
  749,304
 • محصولات شیمیایی
  جم
  39,600 40,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  24,550 23,890
  -2.97
  650,122
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  18,140 18,030
  -4.96
  770,432
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  9,470 9,370
  -2.4
  33,689,772
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  22,380 22,410
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  9,290 9,270
  -6.55
  35,533,067
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  38,050 38,110
  -3.69
  34,268,969
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  5,830 5,760
  -4.79
  5,519,259
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  20,840 20,260
  -2.6
  989,443
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  39,620 39,940
  -0.67
  360,561
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  4,071 4,061
  -2.68
  4,782,283
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  27,370 26,900
  -2
  1,031,359
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  117,150 117,320
  -1.25
  211,383
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  168,740 166,040
  -1.59
  735,370
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  83,580 83,880
  3.9
  8,218,048
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  6,930 6,900
  0
  37,689,086
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  60,100 61,150
  -1.13
  2,365,943
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  7,960 8,000
  -0.99
  3,405,332
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  76,270 74,930
  -2.03
  300,052
 • فلزات اساسی
  فسازان
  28,750 28,510
  -5
  1,582,123
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  89,060 89,060
  5
  8,533,130
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  10,600 10,420
  -2.16
  7,955,810
 • فلزات اساسی
  کویر
  14,020 13,900
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  33,380 33,800
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  18,330 17,920
  -2.93
  4,626,121
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  4,765 4,750
  -3.61
  7,975,608
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  22,990 22,560
  -4.93
  2,913,420
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  14,650 14,560
  -3.38
  10,227,441
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  13,410 13,120
  -0.23
  4,182,814
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  3,870 3,836
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  2,181 2,132
  -3.62
  27,469,232
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  7,530 7,540
  0.27
  2,600,624
 • سرمایه گذاریها
  وساشرقی
  835 801
  -4.98
  15,120,216
 • سرمایه گذاریها
  وسصفا
  927 881
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخراج
  2,218 2,109
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسرضوی
  869 826
  -4.95
  220,563
 • سرمایه گذاریها
  وسخراش
  1,369 1,301
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخوز
  498 494
  -4.82
  206,244,971
 • سرمایه گذاریها
  وسقم
  1,407 1,337
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرمان
  497 494
  -4.63
  205,834,284
 • سرمایه گذاریها
  وسکرشا
  919 874
  -4.9
  136,738
 • سرمایه گذاریها
  وسگلستا
  740 740
  -4.88
  50,399,657
 • سرمایه گذاریها
  وسگیلا
  566 551
  -4.84
  27,892,485
 • سرمایه گذاریها
  وسلرستا
  500 498
  -4.78
  107,637,522
 • سرمایه گذاریها
  وسهرمز
  499 497
  -4.97
  98,784,952
 • سرمایه گذاریها
  وسهمدا
  572 575
  -1.71
  22,447,181
 • سرمایه گذاریها
  وسیزد
  1,280 1,216
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامید
  1,657 1,633
  -4.84
  33,179,884
 • محصولات شیمیایی
  بوعلی
  55,300 55,680
  5
  13,550,816
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  74,460 74,280
  3.95
  4,598,424
 • فلزات اساسی
  میدکو
  35,310 35,340
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  970,000 970,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  995,000 995,000
  0
  70,000
 • مخابرات
  صخابر102
  960,001 960,001
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  1,011,340 1,011,340
  2
  100
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,000,010 1,000,010
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  951,908 981,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  961,000 961,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  979,700 979,700
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  985,000 985,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها203
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسا306
  979,000 979,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس307
  989,000 989,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس037
  1,000,000 1,000,000
  -4.31
  1,800
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل039
  1,015,000 1,015,000
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا311
  1,000,000 1,000,000
  0.07
  30,000
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0212
  1,000,000 1,000,000
  0
  1,700
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت312
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت0312
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت1312
  1,025,100 1,025,100
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صعبید312
  996,000 996,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود041
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ000618
  960,000 960,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ000419
  991,000 991,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ000754
  936,700 936,700
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صگستر504
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرما034
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرما304
  1,000,000 1,000,000
  0
  95,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صبهمن404
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صملی404
  1,000,000 1,000,000
  0
  2,000,000
 • محصولات شیمیایی
  شگویات.ف0104
  1 1
  0
  73,888
 • هتل و رستوران
  سمگا1ت.ف0104
  1 1
  0
  0
 • هتل و رستوران
  سمگا2ت.ف0104
  1 1
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  39,788 40,001
  0.38
  203,415
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  8,542 8,346
  -4.11
  13,243,576
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  13,082 12,975
  -4.99
  5,998,040
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  141,969 134,878
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  10,353 10,144
  -4.99
  3,798,124
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  3,307 3,259
  -4.99
  3,145,046
 • فلزات اساسی
  فولای
  36,278 36,690
  0
  0
 • هتل و رستوران
  سمگا
  23,973 24,001
  0.1
  6,198,267
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  11,943 11,721
  -4.99
  2,134,316
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  1,259 1,235
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  9,080 8,927
  -4.96
  3,957,071
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  213,899 211,880
  -0.03
  653,322
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  29,048 28,895
  1.67
  2,776,635
 • فلزات اساسی
  میدکو
  42,710 42,710
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  3,322 3,280
  -1.97
  7,163,924
 • فلزات اساسی
  ذوب
  3,954 3,899
  2.85
  465,174,208
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  4,076 4,103
  2.86
  22,853,721
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  175,946 175,002
  -0.89
  167,617
 • قند و شکر
  قشیر
  16,836 16,367
  -5
  1,364,363
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  56,050 58,286
  5
  438,013
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  63,143 62,699
  -0.32
  604,840
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  1,285 1,278
  -4.98
  352,161,778
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  112,047 112,082
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  14,075 13,823
  -5
  1,794,636
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  27,621 26,600
  -3.85
  42,686
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  50,020 50,020
  0
  493,642
 • فلزات اساسی
  زنگان
  65,757 63,800
  -1.85
  756,398
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  69,873 70,616
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فزرین
  19,163 18,738
  0
  0
 • قند و شکر
  قچار
  17,295 17,100
  -5
  7,078,741
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  93,598 92,990
  1.12
  2,821,081
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  6,093 6,043
  -5
  5,569,984
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  17,686 17,320
  -2.43
  2,353,462
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  50,116 49,440
  2.51
  3,171,206
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  18,864 18,900
  -2.12
  806,210
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  14,098 13,943
  -4.99
  2,071,939
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  59,096 58,400
  -1.7
  50,329
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  38,684 37,936
  -5
  413,542
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  8,214 8,127
  -4.99
  3,193,996
 • فلزات اساسی
  هرمز
  14,676 14,576
  -4.56
  11,603,253
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  24,753 24,799
  0.1
  381,448
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  85,543 84,500
  -4.8
  2,689,715
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  7,070 7,005
  -3.06
  2,089,042
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  23,198 23,540
  -0.35
  895,326
 • فلزات اساسی
  ارفع
  14,177 14,328
  1.12
  2,583,921
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  5,684 5,647
  -5
  3,285,350
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  16,261 16,124
  -5
  3,817,058
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  20,510 20,460
  -5
  2,126,180
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  7,024 7,050
  -0.34
  2,363,860
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  9,288 9,231
  -4.99
  5,363,279
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  17,946 17,944
  -5
  1,793,590
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  15,447 15,232
  -4.99
  2,635,491
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  9,773 9,571
  -4.99
  5,204,979
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  34,260 33,652
  -3.98
  469,440
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  49,618 49,925
  0.02
  274,794
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  14,388 14,550
  1.04
  826,372
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  30,342 28,854
  -5
  9,782
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  1,640 1,620
  -4.82
  32,416,931
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  40,610 40,160
  -5
  615,000
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  2,725 2,701
  -1.03
  12,906,890
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  14,316 13,774
  -4.99
  696,802
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  109,026 106,586
  -5
  84,762
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  30,623 30,227
  -3.69
  1,515,647
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  26,982 26,566
  -3.86
  1,808,186
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  5,053 5,030
  -0.67
  1,472,624