• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  8,880 8,910
  0
  1,922,840
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  3,976 3,962
  0
  3,612,938
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  18,290 18,350
  0
  3,988,316
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  2,051 2,050
  0
  14,606,952
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  11,060 11,100
  0
  1,234,461
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  8,170 8,120
  0
  4,252,075
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  5,500 5,430
  0
  1,607,919
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  26,230 25,700
  0
  860,404
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  2,646 2,648
  0
  37,583,633
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  4,576 4,513
  0
  3,086,215
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  11,840 11,840
  0
  4,111,786
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  8,210 8,140
  0
  11,956,316
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  5,900 5,790
  0
  8,380,861
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,691 1,675
  0
  108,235,300
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  1,881 1,852
  0
  20,597,812
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  3,803 3,785
  0
  130,854,079
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  60,290 59,380
  0
  559,194
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  2,265 2,252
  0
  97,893,554
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  11,930 11,760
  0
  1,608,998
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  27,750 27,650
  0
  4,378,261
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  19,540 19,540
  0
  448,396
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  16,300 16,360
  0
  1,459,647
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  31,100 30,390
  0
  448,783
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  18,880 18,880
  0
  257,015
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  14,800 14,780
  0
  1,471,252
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  4,990 5,000
  0
  2,335,167
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  20,880 21,150
  0
  8,245,297
 • فلزات اساسی
  فجر
  27,250 27,110
  0
  2,871,763
 • فلزات اساسی
  فخاس
  28,460 27,430
  0
  995,253
 • فلزات اساسی
  فخوز
  17,030 17,090
  0
  16,838,281
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  20,710 20,890
  0
  10,980,200
 • فلزات اساسی
  فولاد
  10,480 10,470
  0
  66,306,057
 • فلزات اساسی
  فروس
  6,700 6,720
  0
  11,467,946
 • فلزات اساسی
  فرآور
  31,190 31,360
  0
  1,031,002
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  7,730 7,730
  0
  12,371,269
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  14,080 13,990
  0
  25,116,064
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  2,463 2,422
  0
  48,051,889
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  21,980 21,980
  0
  5,717,943
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  2,641 2,622
  0
  152,522,480
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  7,740 7,650
  0
  648,020
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  6,180 6,130
  0
  7,572,378
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  6,380 6,360
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  11,500 11,610
  0
  2,854,933
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  2,698 2,740
  0
  11,550,485
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  154,920 154,900
  0
  583,176
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  24,290 24,010
  0
  283,470
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  2,589 2,578
  0
  20,264,777
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  16,670 16,760
  0
  9,522,594
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  16,120 16,090
  0
  3,441,566
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  15,150 15,040
  0
  4,313,459
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  6,880 6,790
  0
  5,645,069
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  10,240 10,350
  0
  9,898,819
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  18,240 18,320
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  5,130 5,110
  0
  5,268,762
 • مخابرات
  اخابر
  9,320 9,290
  0
  16,071,337
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  80,360 80,710
  0
  680,620
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  25,770 25,470
  0
  2,606,093
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  5,050 5,020
  0
  4,939,981
 • فلزات اساسی
  فملی
  12,350 12,400
  0
  57,727,068
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  12,960 13,040
  0
  1,144,335
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  16,970 16,850
  0
  2,339,314
 • فلزات اساسی
  فنوال
  29,760 29,100
  0
  1,289,000
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  12,480 12,380
  0
  2,797,794
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  ونیکی
  10,340 10,200
  0
  4,931,094
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  2,518 2,490
  0
  3,994,946
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  38,740 38,120
  0
  703,393
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  4,358 4,317
  0
  17,505,200
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,239 4,236
  0
  16,631,503
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  12,430 12,370
  0
  5,302,204
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  21,740 21,500
  0
  595,282
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  41,990 41,820
  0
  2,562,956
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  13,370 13,220
  0
  1,338,717
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  385,240 385,500
  0
  295,353
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  50,390 50,210
  0
  1,102,068
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  12,420 12,400
  0
  40,294,859
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  38,880 38,460
  0
  6,678,252
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  77,440 77,360
  0
  374,810
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  26,580 26,060
  0
  8,801,052
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  5,000 5,010
  0
  5,814,419
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  25,050 24,870
  0
  1,455,243
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,839 2,821
  0
  9,956,597
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  15,970 15,690
  0
  13,896,093
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  46,200 47,110
  0
  1,053,980
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  19,860 19,880
  0
  1,714,469
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  17,570 17,350
  0
  6,661,215
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  17,180 17,450
  0
  2,856,598
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  26,660 26,160
  0
  1,567,941
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  19,190 19,030
  0
  787,494
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  21,740 21,570
  0
  5,508,802
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  25,550 25,620
  0
  1,389,567
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  25,350 25,560
  0
  2,138,128
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  1,822 1,801
  0
  40,862,018
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  24,710 24,920
  0
  512,379
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  10,820 10,870
  0
  2,502,776
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  7,140 7,090
  0
  1,897,619
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  10,050 10,090
  0
  535,224
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  55,600 55,810
  0
  1,624,623
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  27,510 27,600
  0
  1,192,658
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  16,900 17,000
  0
  180,521
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  3,376 3,351
  0
  8,468,223
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  15,560 15,410
  0
  1,284,966
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  6,860 6,910
  0
  3,765,097
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,822 2,800
  0
  17,958,803
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  8,590 8,550
  0
  1,001,587
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  25,780 25,550
  0
  849,385
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  24,110 24,720
  0
  1,246,276
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  5,120 5,050
  0
  12,657,057
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  8,900 8,950
  0
  2,144,823
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  8,340 8,350
  0
  6,387,055
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  25,040 25,380
  0
  3,724,387
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  18,380 18,500
  0
  1,544,229
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  27,550 27,800
  0
  2,807,515
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  41,410 41,110
  0
  778,566
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  23,370 23,620
  0
  1,342,026
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  17,530 18,130
  0
  10,511,072
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  7,670 7,750
  0
  7,798,959
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  4,414 4,287
  0
  37,939,351
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  47,990 47,620
  0
  379,845
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  10,160 10,150
  0
  3,616,475
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  9,450 9,560
  0
  8,341,990
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  31,040 31,140
  0
  6,838,683
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  2,432 2,413
  0
  28,042,399
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  13,450 13,500
  0
  2,135,163
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  6,610 6,700
  0
  2,578,863
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  1,599 1,605
  0
  84,972,451
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  16,090 16,190
  0
  4,120,605
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  14,910 14,910
  0
  13,885,702
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  6,240 6,270
  0
  6,766,989
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  44,970 44,830
  0
  2,641,849
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  157,040 157,300
  0
  746,324
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  29,900 29,700
  0
  8,628,568
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  7,580 7,540
  0
  1,117,752
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  1,376 1,360
  0
  91,788,411
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  5,330 5,280
  0
  46,764,641
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,962 2,950
  0
  10,022,106
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  5,590 5,590
  0
  13,865,692
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  21,020 21,140
  0
  3,571,124
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  23,870 23,760
  0
  357,148
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  5,580 5,650
  0
  7,557,136
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  14,110 14,000
  0
  1,645,462
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  5,630 5,540
  0
  2,116,526
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  4,021 4,010
  0
  12,521,519
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  8,620 8,630
  0
  21,886,617
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  22,440 22,410
  0
  1,888,788
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  20,600 20,300
  0
  4,358,314
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  45,390 45,390
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نکالا
  45,390 45,390
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  50,810 50,900
  0
  1,153,325
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  25,480 25,240
  0
  1,007,459
 • فلزات اساسی
  فایرا
  19,360 19,550
  0
  6,335,970
 • فلزات اساسی
  فمراد
  21,550 21,560
  0
  8,245,606
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  24,570 24,720
  0
  2,848,582
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  37,920 37,650
  0
  311,152
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  36,680 37,180
  0
  1,476,063
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  1,264 1,257
  0
  103,550,822
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  3,279 3,310
  0
  11,125,598
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  41,600 41,770
  0
  944,634
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  25,480 24,810
  0
  311,083
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  68,850 69,240
  0
  1,179,493
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  12,270 12,150
  0
  6,186,360
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,857 2,841
  0
  50,355,349
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  25,310 25,500
  0
  6,709,623
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  2,215 2,211
  0
  86,244,650
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,505 2,464
  0
  40,624,638
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  16,160 16,000
  0
  3,618,462
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  6,130 6,250
  0
  9,040,078
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  131,000 130,990
  0
  662,652
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  30,040 29,370
  0
  1,062,241
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  15,580 15,730
  0
  3,542,784
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  27,000 27,100
  0
  526,046
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  41,760 41,350
  0
  1,999,324
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  172,010 169,590
  0
  4,071,236
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  22,520 22,550
  0
  1,070,700
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  30,870 31,520
  0
  1,274,797
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  31,630 31,700
  0
  352,757
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  33,190 32,520
  0
  259,123
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  45,080 44,890
  0
  1,010,231
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  19,900 19,910
  0
  428,041
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  6,490 6,400
  0
  2,936,514
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  44,600 44,490
  0
  954,444
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  7,310 7,250
  0
  7,633,950
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  30,560 30,670
  0
  143,281
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  3,705 3,782
  0
  39,258,948
 • قند و شکر
  قصفها
  101,780 102,960
  0
  202,744
 • قند و شکر
  قزوین
  31,750 31,150
  0
  363,494
 • قند و شکر
  قهکمت
  39,000 39,560
  0
  0
 • قند و شکر
  قشهد
  15,530 15,460
  0
  879,155
 • قند و شکر
  قلرست
  22,180 22,700
  0
  1,956,057
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  266,270 267,770
  0
  0
 • قند و شکر
  قمرو
  27,370 28,440
  0
  535,133
 • قند و شکر
  قنیشا
  43,690 43,500
  0
  2,900,256
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  2,747 2,726
  0
  7,948,682
 • قند و شکر
  قپیرا
  8,530 8,660
  0
  1,904,786
 • قند و شکر
  قثابت
  3,291 3,268
  0
  90,902,586
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  36,980 36,350
  0
  1,280,344
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  32,370 31,460
  0
  187,676
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  19,930 19,940
  0
  1,879,094
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  15,480 15,350
  0
  2,181,964
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  7,410 7,420
  0
  1,012,959
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  1,944 1,919
  0
  300,781,914
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  21,380 21,110
  0
  2,280,508
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  28,830 28,450
  0
  3,751,269
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  7,710 7,800
  0
  5,578,169
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  252,290 252,290
  0
  83,652
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  31,200 31,140
  0
  1,576,214
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  33,310 33,020
  0
  883,671
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  198,570 198,220
  0
  697,698
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  9,520 9,200
  0
  494,311
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  4,136 4,080
  0
  5,337,039
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  15,290 14,930
  0
  1,817,547
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  13,460 13,500
  0
  4,118,128
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  147,150 142,020
  0
  577,171
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  3,179 3,164
  0
  13,798,194
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  12,370 12,540
  0
  2,670,771
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  15,370 15,220
  0
  11,783,610
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  15,520 15,300
  0
  2,424,429
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  24,540 24,140
  0
  781,174
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  130,070 130,900
  0
  599,513
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  8,760 8,670
  0
  4,453,651
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  97,760 98,570
  0
  144,447
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  17,580 17,680
  0
  1,822,894
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  1,908 2,000
  0
  247,483
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  26,380 26,690
  0
  650,094
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  1,945 1,916
  0
  56,800,900
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  9,480 9,400
  0
  11,053,151
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,374 2,340
  0
  13,328,635
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  80,260 78,800
  0
  207,783
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  19,340 19,510
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  54,120 53,940
  0
  927,162
 • منسوجات
  نمرینو
  97,560 97,620
  0
  103,994
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  23,460 23,650
  0
  639,060
 • فلزات اساسی
  فنورد
  198,140 199,010
  0
  327,861
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  41,600 41,820
  0
  1,532,734
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  17,700 17,580
  0
  1,738,564
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  4,531 4,579
  0
  34,723,046
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  7,680 7,670
  0
  20,060,446
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  9,780 9,740
  0
  17,648,513
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  13,770 13,600
  0
  1,861,836
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  36,940 36,880
  0
  127,638
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  168,170 168,170
  0
  506,354
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  28,490 28,380
  0
  2,222,947
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  19,680 20,150
  0
  2,908,747
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,123 1,116
  0
  176,595,622
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  6,550 6,750
  0
  3,803,683
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  6,150 6,250
  0
  50,313,382
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  20,950 20,950
  0
  1,598,950
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  3,866 3,882
  0
  7,864,258
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  40,840 40,570
  0
  2,128,328
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  30,890 30,200
  0
  237,636
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  12,740 12,830
  0
  2,323,264
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  38,330 38,200
  0
  365,412
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  59,160 58,520
  0
  588,682
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  41,110 42,000
  0
  122,762
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  8,140 8,200
  0
  3,691,908
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  49,840 48,440
  0
  217,602
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  54,980 54,360
  0
  2,429,435
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  9,480 9,840
  0
  9,429,985
 • فلزات اساسی
  فسپا
  21,830 21,730
  0
  2,097,484
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  84,080 84,990
  0
  419,750
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  21,590 21,800
  0
  1,415,329
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  61,040 61,490
  0
  598,887
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  13,410 13,210
  0
  391,319
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  5,410 5,410
  0
  4,348,876
 • قند و شکر
  قشکر
  3,971 3,945
  0
  20,655,238
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  31,510 31,300
  0
  253,187
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  112,480 112,570
  0
  3,150,088
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  17,870 17,940
  0
  208,525
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,814 1,799
  0
  303,590,052
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  30,720 29,940
  0
  7,725,798
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  135,380 135,830
  0
  500,921
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  6,250 6,250
  0
  2,156,371
 • فلزات اساسی
  فسرب
  73,400 73,000
  0
  393,963
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  5,370 5,310
  0
  4,219,496
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  521,000 532,800
  0
  50,547
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  21,650 21,490
  0
  417,027
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  132,030 131,150
  0
  1,998,138
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  23,380 23,210
  0
  1,529,830
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  88,230 89,700
  0
  126,155
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  2,713 2,689
  0
  22,181,008
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  6,050 6,090
  0
  88,177,428
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  61,710 60,740
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  60,840 61,150
  0
  144,621
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  11,480 11,550
  0
  572,441
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  13,510 13,790
  0
  3,778,677
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  26,700 26,840
  0
  3,990,852
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,752 2,730
  0
  9,237,877
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  20,030 19,750
  0
  2,566,483
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  7,220 7,190
  0
  20,876,357
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  4,251 4,296
  0
  12,815,128
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  6,050 6,080
  0
  113,826,871
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  12,260 12,260
  0
  14,443,872
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  13,430 13,320
  0
  9,847,409
 • مخابرات
  همراه
  10,100 10,250
  0
  4,130,521
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  3,554 3,485
  0
  52,212,689
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  5,460 5,510
  0
  9,427,119
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  17,630 17,500
  0
  2,311,906
 • فلزات اساسی
  کاوه
  18,490 18,240
  0
  7,383,444
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  6,820 6,880
  0
  1,287,029
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  22,560 22,620
  0
  21,882,572
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  5,920 5,820
  0
  12,860,972
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  8,120 8,160
  0
  2,654,926
 • محصولات شیمیایی
  جم
  47,320 46,740
  0
  1,661,359
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  30,590 30,640
  0
  7,355,428
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  19,390 19,140
  0
  1,870,180
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  3,916 3,912
  0
  27,509,706
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  12,650 12,350
  0
  1,162,663
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  10,100 10,070
  0
  47,518,231
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  36,890 36,260
  0
  38,235,085
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  6,090 6,050
  0
  8,011,496
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  17,350 17,380
  0
  982,721
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  39,690 39,300
  0
  146,834
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  5,380 5,320
  0
  21,843,787
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  31,990 31,800
  0
  366,239
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  122,720 118,750
  0
  559,342
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  201,410 198,000
  0
  598,855
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  103,630 102,700
  0
  3,129,839
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  6,760 6,690
  0
  4,272,435
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  56,160 56,600
  0
  1,349,517
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  8,950 8,980
  0
  1,028,249
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  82,070 81,270
  0
  428,902
 • فلزات اساسی
  فسازان
  32,270 32,360
  0
  1,430,295
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  109,340 108,800
  0
  445,620
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  9,780 9,700
  0
  10,039,269
 • فلزات اساسی
  کویر
  14,660 14,700
  0
  6,139,191
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  30,750 30,790
  0
  1,424,337
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  19,000 18,850
  0
  2,421,340
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  4,940 4,880
  0
  6,288,992
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  شستا
  12,970 12,990
  0
  69,226,423
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  27,860 27,940
  0
  3,760,290
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  13,470 13,390
  0
  5,343,225
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  16,410 15,770
  0
  215,557
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  3,817 3,736
  0
  59,430,336
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  2,133 2,124
  0
  38,193,482
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  9,840 9,860
  0
  3,066,661
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غکورش
  43,710 43,760
  0
  2,327,541
 • سرمایه گذاریها
  وساشرقی
  582 566
  0
  32,447,917
 • سرمایه گذاریها
  وساغربی
  598 598
  0
  104,826,979
 • سرمایه گذاریها
  وسصفا
  731 710
  0
  40,324,567
 • سرمایه گذاریها
  وسقم
  1,351 1,284
  0
  19,902
 • سرمایه گذاریها
  وسکرمان
  529 539
  0
  262,894,994
 • سرمایه گذاریها
  وسکرشا
  584 580
  0
  275,916,051
 • سرمایه گذاریها
  وسگیلا
  551 558
  0
  36,103,363
 • سرمایه گذاریها
  وسهمدا
  553 555
  0
  44,655,772
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامید
  1,581 1,595
  0
  36,342,189
 • زراعت و خدمات وابسته
  سپید
  59,700 59,980
  0
  9,049,639
 • استخراج کانه های فلزی
  اپال
  20,960 20,940
  0
  4,981,848
 • محصولات شیمیایی
  بوعلی
  67,930 67,510
  0
  1,777,762
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولکار
  4,251 4,300
  0
  2,780,573
 • سرمایه گذاریها
  ومدیر
  5,060 5,000
  0
  16,708,840
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  94,560 94,000
  0
  1,348,175
 • فلزات اساسی
  میدکو
  47,290 47,300
  0
  9,886,185
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  3,834 3,760
  0
  1,076,906
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  970,000 970,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  971,001 971,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,015,000 1,020,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  986,450 986,450
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  990,001 990,001
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  978,200 978,200
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  1,020,000 1,020,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,000,002 1,000,002
  0
  83,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  970,000 970,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  960,050 960,050
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  990,000 990,000
  0
  200
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  980,000 980,001
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها012
  1,009,242 980,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها203
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  958,000 958,000
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا112
  900,000 900,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسا306
  979,000 979,000
  0
  600
 • محصولات شیمیایی
  صفارس307
  979,000 979,000
  0
  500
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل039
  999,000 999,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل309
  1,120,000 1,120,000
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا311
  999,999 999,999
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0212
  990,001 990,001
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت312
  990,000 990,000
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت0312
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت1312
  1,035,100 1,035,100
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صعبید312
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود401
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود041
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ000618
  978,000 978,000
  0
  0
 • تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
  صیدک404
  944,300 944,300
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرما034
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرما304
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صبهمن404
  975,000 975,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اگ001254
  902,159 902,000
  0
  5,674
 • محصولات شیمیایی
  شگویات.ف0104
  1 1
  0
  10,000
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  37,767 38,152
  0
  695,492
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  8,265 8,141
  0
  2,182,851
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  9,749 9,929
  0
  8,534,073
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  88,872 91,913
  0
  2,318,673
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  10,318 10,430
  0
  4,072,464
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  4,143 4,070
  0
  23,119,816
 • فلزات اساسی
  فولای
  23,457 23,369
  0
  10,713,537
 • هتل و رستوران
  سمگا
  12,635 12,488
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  12,852 12,762
  0
  3,107,468
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  1,129 1,119
  0
  454,713,744
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  9,499 9,461
  0
  6,292,015
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  250,995 253,500
  0
  899,316
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  27,394 27,391
  0
  1,011,449
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  3,849 3,876
  0
  7,212,636
 • فلزات اساسی
  ذوب
  4,134 4,090
  0
  42,590,121
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  3,144 3,151
  0
  12,118,930
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  186,130 186,019
  0
  119,130
 • قند و شکر
  قشیر
  20,217 20,400
  0
  1,163,483
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  68,030 65,347
  0
  368,497
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  79,658 80,001
  0
  683,534
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  1,215 1,224
  0
  373,356,950
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  118,511 120,629
  0
  158,946
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  18,649 18,660
  0
  9,450,072
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  23,895 23,970
  0
  548,432
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  35,574 35,398
  0
  1,391,689
 • فلزات اساسی
  زنگان
  76,093 74,297
  0
  905,315
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  7,029 7,264
  0
  984,656
 • فلزات اساسی
  فزرین
  18,916 18,860
  0
  0
 • قند و شکر
  قچار
  15,944 15,556
  0
  1,572,785
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  109,730 109,950
  0
  571,107
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  6,652 6,510
  0
  5,216,415
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  19,474 19,002
  0
  447,090
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  47,095 46,500
  0
  728,796
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  25,490 25,100
  0
  376,688
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  14,475 14,241
  0
  2,356,150
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  54,080 54,300
  0
  429,266
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  53,294 53,468
  0
  1,141,695
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  10,948 10,745
  0
  3,060,872
 • فلزات اساسی
  هرمز
  17,057 16,999
  0
  10,454,252
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  22,167 21,600
  0
  230,738
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  101,258 100,900
  0
  353,070
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  8,179 8,110
  0
  7,257,003
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  26,387 26,391
  0
  7,012,797
 • فلزات اساسی
  ارفع
  15,724 15,637
  0
  2,943,117
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  6,925 6,864
  0
  9,522,362
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  11,842 11,648
  0
  13,667,356
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  21,884 21,919
  0
  844,834
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  7,882 7,879
  0
  2,615,442
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  8,604 8,610
  0
  1,995,243
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  11,041 11,063
  0
  15,496,361
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  13,106 12,940
  0
  2,409,927
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  10,002 10,002
  0
  34,102,020
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  40,593 40,355
  0
  319,330
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  51,512 51,020
  0
  382,858
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  15,069 15,125
  0
  1,971,569
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  20,262 21,090
  0
  13,404,516
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  1,678 1,697
  0
  34,221,321
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  43,225 43,761
  0
  1,009,387
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  3,500 3,476
  0
  11,423,492
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  12,721 12,770
  0
  6,857,802
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  158,566 158,850
  0
  178,111
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  41,502 41,618
  0
  5,049,568
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  28,391 27,980
  0
  3,566,428
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  3,378 3,343
  0
  8,541,138
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  13,825 13,605