• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  19,190 18,940
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  14,590 14,390
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  25,080 24,580
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  25,270 25,790
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  12,640 13,200
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  27,750 26,960
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  8,050 8,060
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  62,780 60,400
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  4,070 4,020
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  9,640 9,590
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  163,900 163,900
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  18,800 18,800
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  24,880 23,750
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  3,830 3,660
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  5,490 5,490
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  83,350 79,200
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  4,560 4,560
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  4,190 4,140
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  3,230 3,230
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  22,470 20,380
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  19,840 20,150
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  28,610 28,120
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  20,660 21,790
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  121,540 117,870
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  70,400 71,970
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  42,160 41,650
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  27,250 25,910
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  17,230 17,790
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فخاس
  39,100 40,400
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز
  48,090 48,090
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد
  19,530 19,530
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فروس
  22,940 22,400
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فرآور
  26,850 26,830
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  9,880 9,580
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  16,710 16,870
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  3,980 3,980
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  24,230 24,230
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  5,540 5,320
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  11,980 11,490
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  28,780 28,630
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  10,630 10,600
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  6,710 6,410
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  228,590 217,300
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  27,870 26,480
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  4,630 4,630
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  38,490 36,580
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  53,650 53,550
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  19,170 18,220
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  10,040 9,820
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  10,250 9,750
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  17,490 17,490
  0
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  27,880 27,880
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  6,150 5,880
  0
  0
 • مخابرات
  اخابر
  20,170 19,720
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  43,400 43,850
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  31,010 29,710
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  7,530 7,180
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فملی
  33,790 33,790
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  13,920 13,230
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  14,540 14,190
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  63,410 62,600
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  38,930 37,380
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  72,250 68,660
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  43,570 43,270
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  9,370 8,970
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,070 4,130
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  64,390 62,170
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  42,090 42,580
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  26,460 26,460
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  25,330 25,940
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  16,510 16,760
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  294,190 306,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  48,580 49,000
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  30,470 30,430
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  37,870 37,170
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  67,130 68,880
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  11,710 11,150
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  37,360 37,360
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  4,520 4,320
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  49,420 47,140
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  44,760 45,100
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  17,540 17,640
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  16,930 17,000
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  18,990 18,050
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  21,470 20,830
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  13,000 12,370
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  17,420 16,720
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  33,860 32,280
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  21,610 20,530
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  18,900 18,750
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  28,480 27,130
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  39,570 37,690
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  31,400 29,830
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  17,210 16,350
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  11,190 10,640
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  9,490 9,520
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  4,100 4,100
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  16,710 16,960
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  15,870 15,080
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  10,130 9,640
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  8,000 7,620
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  32,300 31,750
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  20,150 19,170
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  38,270 36,620
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  25,410 25,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  20,490 19,530
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  25,610 25,610
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  13,070 13,420
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  60,540 57,520
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  40,550 39,450
  0
  0
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  11,920 11,490
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  15,370 14,610
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  24,230 23,030
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  42,540 41,230
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  15,830 16,110
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  22,500 21,540
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  17,640 16,820
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  28,100 28,900
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  10,760 10,300
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  11,730 11,760
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  46,440 47,680
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  115,590 116,710
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  28,690 27,810
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  13,690 13,340
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  11,110 11,100
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  11,420 10,860
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  57,190 58,460
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  19,930 20,420
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  40,640 40,640
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  26,450 26,980
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  26,420 25,650
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  38,220 39,690
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  48,500 48,500
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  48,500 47,280
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  33,430 30,370
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  35,410 33,820
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا
  18,020 18,310
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد
  155,740 142,290
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  27,260 25,900
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  70,200 67,290
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  32,720 31,300
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  8,310 7,910
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  32,560 31,570
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  20,000 20,110
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  7,460 7,190
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  64,670 62,430
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  14,260 14,230
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  10,640 10,680
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  4,920 4,730
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  52,340 50,490
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  10,890 10,350
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  56,840 56,750
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  41,260 41,700
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  14,010 13,750
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  63,490 63,780
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  36,470 34,650
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  309,400 294,020
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  143,060 145,390
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  20,980 19,950
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  34,900 33,170
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  50,650 49,630
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  230,560 219,040
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  41,760 40,780
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  32,860 31,560
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  12,780 12,360
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  99,930 100,690
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فجر
  60,860 62,450
  0
  0
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  11,530 10,960
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  9,230 8,770
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  28,660 27,240
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  5,870 5,670
  0
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  185,380 184,310
  0
  0
 • قند و شکر
  قزوین
  37,800 35,980
  0
  0
 • قند و شکر
  قهکمت
  47,350 45,040
  0
  0
 • قند و شکر
  قشهد
  33,130 31,510
  0
  0
 • قند و شکر
  قلرست
  27,330 25,980
  0
  0
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  591,500 563,370
  0
  0
 • قند و شکر
  قمرو
  37,270 35,410
  0
  0
 • قند و شکر
  قنیشا
  112,970 114,110
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  38,470 40,000
  0
  0
 • قند و شکر
  قپیرا
  80,310 76,340
  0
  0
 • قند و شکر
  قثابت
  89,400 88,110
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  82,530 80,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  29,930 29,870
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  32,210 30,800
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  15,930 15,150
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  28,900 27,690
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  8,240 7,830
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  3,040 3,040
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  59,940 56,960
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  23,570 22,460
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  61,640 58,570
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  126,760 126,790
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  27,320 25,960
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  59,510 56,630
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  135,720 137,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  21,020 20,000
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  14,760 15,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  19,790 18,810
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  28,000 28,000
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  87,320 84,380
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  4,660 4,470
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  67,680 64,300
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  46,050 46,050
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  39,700 37,720
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  34,040 32,990
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  74,210 70,500
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  9,180 9,170
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  97,240 92,400
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فلوله
  27,140 25,800
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  17,840 16,960
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  29,040 28,600
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  10,590 10,150
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  10,130 9,640
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  8,670 8,250
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  82,040 85,900
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  23,760 24,600
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  53,200 50,550
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  110,480 104,960
  0
  0
 • منسوجات
  نمرینو
  68,040 64,650
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فنوال
  38,230 36,340
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  42,620 40,640
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فنورد
  117,210 122,930
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  91,950 87,570
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  30,180 30,170
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  12,690 12,080
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  10,720 10,310
  0
  0
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  27,200 25,840
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  99,040 95,760
  0
  0
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  390,050 371,370
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  93,800 89,160
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  51,410 46,730
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  9,850 9,390
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  9,590 9,120
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  6,940 6,830
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  55,590 52,860
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  40,170 38,530
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  6,350 6,040
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  28,480 27,070
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  20,390 19,620
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  23,430 22,260
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  115,160 109,450
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  60,030 58,430
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  32,930 32,150
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  8,720 8,290
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  37,200 39,010
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  115,100 109,380
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  10,810 10,270
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فسپا
  45,740 45,050
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  109,280 103,830
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  26,290 24,990
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  43,520 41,780
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  23,280 22,120
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  7,970 7,580
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  35,140 33,400
  0
  0
 • قند و شکر
  قشکر
  47,330 44,990
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  50,300 47,800
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  23,220 22,060
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  593,640 599,200
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  16,740 16,480
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  12,810 12,170
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  2,630 2,630
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  21,060 20,010
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  77,570 73,800
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  5,070 4,910
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  10,140 9,650
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فسرب
  126,990 121,060
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  59,090 60,000
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  28,240 26,830
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  293,150 298,730
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  26,360 25,060
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  12,090 11,520
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  96,630 91,820
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  47,880 45,490
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  45,070 43,310
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  101,710 100,100
  0
  0
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  64,030 60,950
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  123,980 117,920
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  53,820 51,140
  0
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  19,450 18,490
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  15,430 14,660
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  20,660 20,660
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  11,450 11,450
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  24,830 23,890
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  17,120 16,320
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  5,560 5,300
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  17,590 16,720
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  41,480 41,280
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  29,960 30,400
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  18,380 18,380
  0
  0
 • مخابرات
  همراه
  41,450 40,430
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  6,900 6,940
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  20,770 20,800
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  76,010 76,530
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  47,080 48,550
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  7,650 7,270
  0
  0
 • فلزات اساسی
  کاوه
  23,740 23,530
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  7,490 7,420
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  25,550 25,810
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  15,270 14,540
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  10,770 10,900
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  6,540 6,230
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم
  46,410 47,550
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  29,020 30,250
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  12,560 11,960
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  18,630 18,400
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  14,970 15,680
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  21,980 21,800
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  27,820 27,820
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  17,620 17,130
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  17,250 16,400
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  41,010 40,390
  0
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  29,590 29,400
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  54,900 54,880
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  3,950 4,130
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  21,480 21,400
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  71,570 73,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  157,170 159,900
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  175,860 181,700
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  10,480 10,480
  0
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  69,340 70,510
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  14,690 14,410
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  19,210 19,450
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  88,210 91,000
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فسازان
  41,760 42,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  88,070 90,950
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  12,410 12,500
  0
  0
 • فلزات اساسی
  کویر
  13,740 13,890
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  52,350 51,080
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  21,830 22,650
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  11,790 11,750
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  67,440 64,720
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  409,590 409,590
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی2
  409,590 409,590
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  409,590 392,410
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  19,000 19,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  25,780 24,620
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  10,680 10,680
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  4,310 4,290
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  14,110 13,670
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخراج
  2,070 2,130
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخراش
  1,350 1,410
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسقم
  1,350 1,410
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  997,192 997,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  994,950 994,950
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  990,000 990,000
  0
  0
 • تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
  صیدک1404
  928,000 928,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  969,600 969,600
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  980,186 980,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  1,039,945 1,008,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,020,100 1,020,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,005,000 1,005,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  985,502 985,502
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  995,000 995,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  999,678 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  980,000 980,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  956,780 955,100
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  169,332 169,332
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  1,005,000 1,005,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  950,000 950,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  911,000 911,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  970,000 970,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,014,600 1,014,600
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسا306
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • فلزات اساسی
  ذوب تبعی9912
  260 260
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  52,308 49,775
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  20,697 20,790
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  22,190 21,096
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  39,500 37,573
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  28,246 26,842
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولای
  53,515 50,847
  0
  0
 • هتل و رستوران
  سمگا
  18,731 18,074
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  17,226 17,228
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  48,586 49,810
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  15,935 15,150
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  179,056 181,693
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  68,780 65,343
  0
  0
 • فلزات اساسی
  میدکو
  21,079 20,197
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  6,920 6,644
  0
  0
 • فلزات اساسی
  ذوب
  6,255 6,255
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  5,445 5,441
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  127,960 128,400
  0
  0
 • قند و شکر
  قشیر
  27,279 25,922
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  61,827 61,856
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  89,345 84,890
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  81,944 78,575
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  104,618 105,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  16,275 15,532
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  25,181 23,933
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  24,827 25,140
  0
  0
 • فلزات اساسی
  زنگان
  163,621 155,442
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  100,017 95,051
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فزرین
  20,460 20,998
  0
  0
 • قند و شکر
  قچار
  181,265 187,111
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  122,286 121,902
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  14,411 13,697
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  22,551 23,110
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  27,402 27,894
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  32,156 32,500
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  39,282 37,955
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  54,345 54,161
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  47,116 47,060
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  46,325 48,010
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  15,367 14,653
  0
  0
 • فلزات اساسی
  هرمز
  13,521 13,870
  0
  0
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  26,326 25,274
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  127,579 131,582
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  12,454 11,858
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  37,082 36,520
  0
  0
 • فلزات اساسی
  ارفع
  18,564 19,500
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  14,540 13,817
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  13,047 12,396
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  26,254 26,194
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  10,856 10,315
  0
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  16,094 15,296
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  10,160 9,659
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  18,239 17,369
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  15,094 14,378
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  43,748 41,569
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  39,200 37,339
  0
  0
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  28,002 27,275
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  151,283 143,748
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  40,291 39,690
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  59,446 56,512
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  8,900 9,050
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  14,997 14,384
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  185,147 186,371
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  31,557 30,243
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  59,954 60,040
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  7,301 7,550
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  66,145 65,783
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  35,889 34,117
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  17,964 17,132
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  10,335 10,100
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  14,412 13,694
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  4,473 4,266
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  70,007 67,889
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  35,403 33,664
  0
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  26,780 25,776
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  40,421 38,461
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  16,064 15,283
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  77,390 73,525
  0
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  46,681 44,938
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  27,816 26,583
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  5,588 5,326
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  91,220 87,802
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  37,656 35,815
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,042,000 1,042,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  1,000,004 1,000,004
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  1,000,004 1,000,004
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  1,000,004 1,000,004
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت3
  1,005,000 1,005,000
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل
  14,455 13,825
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  کرانه99
  984,000 984,000
  0