• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  17,670 17,320
  -1.98
  3,539
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  5,230 5,130
  -1.91
  21,058
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  20,850 20,030
  0
  18,421
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  2,080 2,040
  -1.92
  200,432
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  10,530 10,630
  -8.36
  0
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  5,430 5,330
  -1.84
  16,266
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  26,510 25,980
  -2
  12,264
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  3,690 3,620
  -1.9
  286,069
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  5,800 5,690
  -1.9
  152,177
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  12,840 12,620
  -1.94
  489,703
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  8,410 8,290
  -1.89
  2,431,734
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  6,630 6,500
  -1.96
  126,970
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  2,800 2,750
  -1.79
  24,977
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  3,940 3,910
  -1.76
  94,485,425
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  62,490 61,550
  -1.99
  199,078
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  2,630 2,580
  -1.9
  3,294,899
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  18,280 17,920
  -1.97
  419
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  23,270 23,140
  -1.99
  3,630,808
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  25,120 24,620
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  15,180 14,880
  -1.98
  8,748
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  98,880 96,950
  -1.99
  9,579
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  66,050 64,740
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  20,250 19,860
  -1.97
  53,909
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  20,640 20,290
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  19,390 19,010
  -1.96
  926
 • فلزات اساسی
  فجر
  57,990 56,960
  -2
  96,084
 • فلزات اساسی
  فخاس
  27,960 27,460
  -2
  390,752
 • فلزات اساسی
  فخوز
  14,430 14,430
  -1.97
  13,303,882
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  47,580 46,630
  -2
  700
 • فلزات اساسی
  فولاد
  12,470 12,450
  -1.97
  8,449,852
 • فلزات اساسی
  فروس
  5,270 5,170
  -1.9
  258,043
 • فلزات اساسی
  فرآور
  35,260 34,560
  -1.99
  1,675
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  5,650 5,540
  -1.95
  7,571
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  10,740 10,550
  -1.95
  800,735
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  2,560 2,510
  -1.95
  154,486
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  14,810 14,580
  -1.95
  2,124,144
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  2,670 2,630
  -1.87
  2,500,022
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  10,300 10,100
  -1.94
  35,900
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  7,250 7,120
  -1.93
  300,005
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  7,340 7,280
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  10,340 10,150
  -1.93
  121,304
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  3,960 3,890
  -1.77
  54,980
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  186,490 182,770
  -1.99
  28
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  30,020 29,420
  -2
  180
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  2,520 2,480
  -1.98
  2,847,004
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  21,910 21,480
  -1.96
  560
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  16,780 16,450
  -1.97
  42,156
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  24,600 24,110
  -1.99
  3,198
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  11,100 10,880
  -1.98
  1,000
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  11,470 11,340
  -1.99
  4,533,243
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  17,440 17,100
  -1.95
  16,425
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  6,360 6,240
  -1.89
  32,639
 • مخابرات
  اخابر
  10,520 10,310
  -2
  4,055
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  56,760 55,720
  -1.99
  67,132
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  31,450 30,870
  -32.59
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  5,220 5,120
  -1.92
  53,435
 • فلزات اساسی
  فملی
  11,160 11,160
  -1.93
  25,197,944
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  14,980 14,690
  -1.94
  55,000
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  15,360 15,360
  -1.98
  3,261,180
 • فلزات اساسی
  فنوال
  24,520 24,040
  -2
  44,344
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  13,330 13,140
  -1.94
  1,227,274
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  10,330 10,330
  -13.65
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  15,090 14,790
  -1.99
  350
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  48,240 47,290
  -1.99
  7,301
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  4,600 4,510
  -1.96
  60,230
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,400 4,340
  -1.81
  3,773,919
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  49,630 48,660
  -1.27
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  12,800 12,580
  -1.95
  1,005,399
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  27,930 27,380
  -1.97
  5,687
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  24,510 24,200
  -1.98
  1,213,275
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  13,940 13,710
  -1.93
  515,950
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  323,900 319,570
  -2
  102,862
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  44,860 44,270
  -1.99
  808,750
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  11,850 11,850
  -1.99
  20,417,400
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  28,980 28,420
  -1.97
  31,461
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  55,050 54,180
  -1.99
  383,765
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  19,660 19,270
  -1.98
  5,099
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  5,520 5,410
  -1.99
  46,037
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  28,690 28,120
  -1.99
  3,961
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  3,380 3,320
  -1.78
  104,381
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  17,670 17,320
  -1.98
  31,656
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  46,820 46,820
  -1.99
  1,918,386
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  18,650 18,330
  -1.98
  354,018
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  14,520 14,240
  -2
  204,355
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  14,920 14,630
  -1.94
  50,793
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  25,900 25,900
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  19,000 19,470
  3.9
  19,778,898
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  18,280 17,930
  -1.97
  98,122
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  40,640 39,900
  -1.99
  110,000
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  37,130 36,460
  -1.99
  120,000
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  24,960 24,480
  -1.96
  22,570
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  10,170 9,970
  -1.97
  14,101
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  10,000 9,800
  -2
  3,685
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  10,840 10,690
  -1.93
  1,302,736
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  70,560 69,150
  -2
  273
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  30,520 29,960
  -2
  140,832
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  16,270 15,980
  -1.96
  248,629
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  4,360 4,280
  -1.83
  59,086
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  13,980 13,970
  -1.96
  7,424,540
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  6,020 6,020
  -1.95
  16,287,143
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,700 2,650
  -1.85
  65,336
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  6,710 6,590
  -1.93
  343,608
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  28,000 27,440
  -2
  683
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  19,740 19,860
  -0.55
  1,493,410
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  5,170 5,100
  -1.92
  3,090,096
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  8,680 8,510
  -1.96
  69,510
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  6,970 6,860
  -1.86
  1,009,012
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  24,550 24,550
  -2
  7,533,312
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  20,020 19,690
  -1.99
  406,911
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  23,550 23,080
  -2
  13,446
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  40,740 40,020
  -1.98
  140,614
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  27,820 27,300
  -1.97
  101,109
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  13,810 13,540
  -1.96
  1,120
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  8,740 8,610
  -1.94
  1,327,942
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  63,570 62,380
  -2
  50,181
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  45,800 44,890
  -1.99
  1,954
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  11,950 11,480
  -3.93
  20,695
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  12,410 12,200
  -1.93
  492,664
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  28,670 28,120
  -1.99
  47,293
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  2,910 2,860
  -1.72
  854,296
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  11,520 11,340
  -1.99
  982,957
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  22,050 21,610
  -2
  6,647
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  23,440 22,990
  -1.96
  64,241
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  19,580 19,190
  -1.99
  3,148
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  13,400 13,400
  -0.37
  39,929,707
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  7,390 7,250
  -1.89
  5,533
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  35,890 35,360
  -1.97
  347,672
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  92,350 91,760
  -2
  717,349
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  20,130 19,730
  -1.99
  5,360
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  23,780 23,310
  -1.98
  2,111
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  15,610 15,300
  -1.99
  30,071
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  5,270 5,220
  -1.88
  4,545,596
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  5,070 4,980
  -1.97
  1,335,057
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  12,580 12,330
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  39,970 39,380
  -1.99
  467,609
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  23,120 22,800
  -1.98
  671,251
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  6,890 6,760
  -1.89
  73,750
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  12,900 12,650
  -1.94
  24,708
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  8,180 8,020
  -1.96
  2,480
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  35,300 34,600
  -1.98
  4,898
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  35,300 35,300
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  25,890 25,590
  -1.99
  818,730
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  24,620 24,130
  -1.99
  6,078
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  10,510 10,300
  -2
  25,490
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  27,390 26,850
  -1.97
  10,728
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  18,270 17,910
  -1.97
  6,859
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  32,570 32,570
  -1.99
  1,000,000
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  32,570 31,970
  -1.99
  116,052
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  54,220 53,140
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  22,900 22,560
  -1.87
  602,746
 • فلزات اساسی
  فایرا
  16,780 17,220
  4.49
  3,150,174
 • فلزات اساسی
  فمراد
  143,910 141,040
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  46,500 45,570
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  50,220 49,220
  -1.99
  413
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  53,350 52,290
  -1.99
  100
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  23,710 23,240
  -1.98
  19,411
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  4,750 4,660
  -1.89
  9,073
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  50,050 48,110
  0
  27,702
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  26,190 25,680
  -1.98
  30,740
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  71,580 70,150
  -2
  695
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  22,520 22,110
  -1.99
  208,100
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,550 2,530
  -5.95
  95,102,977
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  22,360 21,920
  -1.97
  1,319
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  2,330 2,290
  -1.72
  2,541,898
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,500 2,450
  -2
  601,016
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  19,850 19,460
  -1.96
  22,443
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  7,990 7,840
  -1.88
  9,982
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  90,100 88,370
  -2
  20,685
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  39,130 38,350
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  22,190 21,750
  -1.98
  500
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  30,830 30,220
  -1.98
  1,170
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  25,900 25,390
  -1.97
  965
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  288,650 282,880
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  151,700 148,670
  -2
  385
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  27,830 27,310
  -1.97
  100,000
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  37,360 36,640
  -1.98
  39,869
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  34,030 33,360
  -2
  11,446
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  33,310 32,650
  -1.98
  4,047
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  23,870 23,400
  -1.97
  1,710
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  8,730 8,560
  -1.95
  6,171
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  36,120 35,410
  -1.99
  20,735
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  13,890 13,620
  -1.94
  2,000
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  26,340 25,850
  -1.97
  100,580
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  3,330 3,280
  -1.8
  1,438,019
 • قند و شکر
  قصفها
  157,480 154,350
  -1.99
  1,156
 • قند و شکر
  قزوین
  39,570 38,780
  -2
  300
 • قند و شکر
  قهکمت
  46,080 45,160
  -2
  500
 • قند و شکر
  قشهد
  20,430 19,630
  0
  0
 • قند و شکر
  قلرست
  35,810 35,100
  -1.98
  700
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  175,470 171,980
  -1.99
  672
 • قند و شکر
  قمرو
  36,980 36,250
  0
  0
 • قند و شکر
  قنیشا
  66,810 65,480
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  18,490 18,130
  -1.95
  21,815
 • قند و شکر
  قپیرا
  105,280 103,210
  -1.99
  7,669
 • قند و شکر
  قثابت
  67,920 66,570
  -1.99
  688
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  46,520 44,670
  0
  6,219
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  53,910 53,060
  -1.99
  200,000
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  30,690 30,080
  -1.99
  1,324
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  19,520 19,130
  -2
  1,000
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  8,530 8,440
  -1.97
  3,018,889
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  2,280 2,250
  -1.75
  9,610,242
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  27,130 26,590
  -1.99
  2,338
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  26,450 25,930
  -1.97
  388
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  10,330 10,130
  -1.94
  2,009
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  360,470 353,270
  -2
  15
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  59,110 57,940
  -2
  4,206
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  41,090 40,270
  -2
  4,270
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  394,670 386,780
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  8,660 8,320
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  11,990 11,760
  -1.92
  4,971
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  14,950 14,660
  -1.94
  5,275
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  20,230 19,830
  -1.98
  2,013
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  155,050 151,960
  -2
  1,143
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  3,330 3,270
  -1.8
  976,477
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  21,370 20,950
  -1.97
  242
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  18,200 17,850
  -1.98
  131,173
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  18,420 18,060
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  44,840 43,950
  -1.98
  4,646
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  149,230 146,270
  -2
  1,700
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  21,920 21,490
  -1.96
  4,450
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  62,740 61,530
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فلوله
  22,230 21,790
  -1.98
  23,486
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  31,200 30,920
  -2
  867,668
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  9,540 9,350
  -1.99
  718
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  32,490 31,850
  -1.97
  406
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  2,430 2,390
  -1.65
  599,765
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  8,020 7,860
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,440 2,400
  -1.64
  21,066
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  88,580 87,040
  -1.99
  71,500
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  108,530 106,360
  -2
  93
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  121,980 119,550
  0
  0
 • منسوجات
  نمرینو
  113,360 111,100
  -1.99
  189
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  47,410 46,470
  -1.98
  964
 • فلزات اساسی
  فنورد
  178,450 177,720
  -2
  215,585
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  57,130 55,990
  -2
  2,637
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  32,750 32,100
  -1.98
  341
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  4,620 4,450
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  13,020 12,770
  -2
  198,867
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  10,050 9,850
  -1.99
  7,811
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  16,600 16,270
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  85,490 83,790
  -1.99
  72
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  93,340 91,620
  -1.99
  40,886
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  55,950 54,840
  -1.98
  403
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  19,420 18,650
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  5,590 5,590
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  7,480 7,340
  -1.87
  9,953
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  8,330 8,170
  -1.92
  1,000
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  39,970 39,180
  -1.98
  5
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  3,280 3,220
  -1.83
  96,875
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  52,610 51,570
  -2
  4,960
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  35,940 35,860
  -2
  1,192,545
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  15,600 15,290
  -1.99
  33,339
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  55,780 54,670
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  142,210 139,370
  -2
  100
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  59,440 58,260
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  19,370 18,990
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  66,880 70,720
  6
  29,235
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  127,150 124,870
  -1.99
  39,454
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  11,200 10,980
  -1.96
  11,419
 • فلزات اساسی
  فسپا
  38,010 37,300
  -2
  93,774
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  154,650 151,560
  -2
  100
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  18,780 18,420
  -1.97
  80,546
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  72,220 70,780
  -1.99
  774
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  23,910 23,440
  -1.97
  250
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  7,270 7,130
  -1.93
  6,388
 • قند و شکر
  قشکر
  3,840 3,770
  -1.82
  2,643
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  41,430 40,690
  -2
  130,122
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  132,900 130,260
  -1.99
  960
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  24,960 24,470
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  2,180 2,140
  -1.83
  4,268,626
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  38,980 38,210
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  155,900 152,800
  -1.99
  520
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  9,790 9,600
  -1.94
  1,000
 • فلزات اساسی
  فسرب
  79,210 77,640
  -1.99
  2,209
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  7,690 7,540
  -1.95
  1,680
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  407,910 399,920
  -2
  2,555
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  24,340 23,520
  0
  328,540
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  249,500 245,490
  -2
  40,000
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  55,110 54,020
  -2
  6,585
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  60,320 59,120
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  3,690 3,620
  -1.9
  162,969
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  44,200 43,320
  -1.99
  3,433
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  84,990 83,320
  -2
  10,000
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  81,690 80,060
  -2
  137
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  18,210 17,910
  -1.97
  441,100
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  22,120 21,690
  -1.99
  51,531
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  48,570 47,600
  -2
  4,093
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  3,070 3,030
  -1.94
  5,310,152
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  26,680 26,150
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  9,480 9,300
  -1.9
  103,832
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  4,850 4,760
  -1.86
  11,385
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  23,770 23,510
  -1.96
  2,174,808
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  9,540 9,420
  -1.98
  4,781,671
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  11,310 11,240
  -1.92
  6,988,608
 • مخابرات
  همراه
  26,070 25,670
  -1.99
  863,919
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  14,470 14,470
  -1.96
  4,751,049
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  46,880 46,310
  -1.99
  466,192
 • فلزات اساسی
  کاوه
  20,430 20,420
  -1.97
  10,944,308
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  6,120 6,050
  -1.94
  3,104,594
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  16,320 16,070
  -1.95
  1,513,248
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  8,410 8,370
  -1.88
  4,085,136
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  7,260 7,120
  -1.93
  124,425
 • محصولات شیمیایی
  جم
  36,140 35,610
  -1.98
  732,835
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  22,850 22,540
  -2
  824,834
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  21,800 21,760
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  9,220 9,220
  -1.91
  10,230,867
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  17,450 17,110
  -1.95
  1,889
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  9,600 9,420
  -1.98
  585,624
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  32,560 32,090
  -1.99
  642,006
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  7,760 7,610
  -1.93
  19,178
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  32,670 32,020
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  46,560 45,640
  -2
  13,151
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  5,010 4,910
  -2
  12,237
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  21,770 21,350
  -1.97
  45,394
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  165,100 164,460
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  145,220 142,880
  -2
  141,663
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  60,550 60,550
  -1.99
  1,923,893
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  7,160 7,190
  0.14
  14,838,237
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  69,470 68,140
  -2
  50,052
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  9,560 9,470
  -1.87
  2,669,281
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  73,200 71,770
  -1.99
  16,008
 • فلزات اساسی
  فسازان
  35,340 34,670
  -1.98
  68,982
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  79,460 78,460
  -2
  301,424
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  9,820 9,820
  -2
  18,419,469
 • فلزات اساسی
  کویر
  21,060 20,710
  -1.99
  707,711
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  62,210 60,980
  -1.99
  4,162
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  21,650 20,790
  -3.97
  11,654
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  5,100 5,000
  -1.96
  153,442
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  26,480 25,970
  -2
  56,475
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  255,750 255,750
  -2
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  255,750 250,710
  -2
  3,381
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  15,000 15,000
  0
  9,591,716
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  13,470 13,210
  -1.93
  23,026
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  5,210 5,110
  -1.92
  129,603
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  2,300 2,260
  -1.74
  27,229,441
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  7,240 7,100
  -1.93
  21,996
 • سرمایه گذاریها
  وساشرقی
  970 960
  -1.03
  21,726
 • سرمایه گذاریها
  وساغربی
  770 760
  -1.3
  10,001
 • سرمایه گذاریها
  وساربیل
  1,280 1,260
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسصفا
  1,070 1,050
  -1.87
  1
 • سرمایه گذاریها
  وسیلام
  1,240 1,220
  -1.61
  2,525
 • سرمایه گذاریها
  وسخراج
  2,220 2,180
  -1.8
  1
 • سرمایه گذاریها
  وسرضوی
  1,030 1,010
  -1.94
  15,414
 • سرمایه گذاریها
  وسخراش
  1,370 1,350
  -1.46
  1
 • سرمایه گذاریها
  وسخوز
  970 960
  -1.03
  20,000
 • سرمایه گذاریها
  وسزنجان
  1,420 1,400
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسیستا
  760 730
  -3.95
  24,198
 • سرمایه گذاریها
  وسفارس
  1,030 1,010
  -1.94
  1
 • سرمایه گذاریها
  وسقم
  1,410 1,390
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرد
  730 720
  -1.37
  102,447
 • سرمایه گذاریها
  وسکرمان
  1,030 1,010
  -1.94
  78,684
 • سرمایه گذاریها
  وسکرشا
  1,260 1,240
  -1.59
  8,255
 • سرمایه گذاریها
  وسکهبو
  1,130 1,110
  -1.77
  4,601
 • سرمایه گذاریها
  وسگیلا
  770 760
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسمازن
  970 960
  -1.03
  10,686
 • سرمایه گذاریها
  وسهمدا
  890 880
  -1.12
  22,600
 • سرمایه گذاریها
  وسیزد
  1,280 1,260
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامید
  1,580 1,550
  -1.9
  413,730
 • محصولات شیمیایی
  بوعلی
  42,300 42,140
  -1.98
  1,131,641
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  970,001 970,001
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  998,764 999,999
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  980,000 980,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  983,371 983,371
  0
  31,000
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  965,000 965,000
  1.05
  300
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  970,000 970,000
  1.04
  5,000
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  970,115 945,241
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  984,000 984,000
  -1.6
  300
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  990,000 990,000
  0
  424
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها012
  1,015,091 996,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها203
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران012
  980,000 980,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس147
  1,044,733 1,045,300
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس307
  943,500 943,500
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس037
  1,045,000 1,045,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا308
  995,000 995,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل309
  1,100,000 1,100,000
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  صنفت311
  980,000 980,000
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت312
  983,384 983,384
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  صنفت0312
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صعبید312
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود401
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود041
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  57,796 56,651
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  21,485 21,061
  -2
  24,993
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  19,290 18,905
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  146,951 144,012
  -2
  40
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  13,051 12,790
  -2
  3,500
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  3,487 3,419
  -1.98
  104,952
 • فلزات اساسی
  فولای
  51,150 50,127
  -2
  452
 • هتل و رستوران
  سمگا
  30,704 30,094
  -2
  10,715
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  16,486 16,230
  -2
  679,847
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  16,137 15,815
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  210,096 207,234
  -2
  151,232
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  34,316 33,630
  -2
  886
 • فلزات اساسی
  میدکو
  32,313 32,301
  -0.18
  5,095,227
 • فلزات اساسی
  ذوب
  3,730 3,661
  -1.98
  1,704,808
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  156,412 154,000
  -1.77
  74,280
 • قند و شکر
  قشیر
  25,690 25,177
  -2
  1,306
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  88,022 88,010
  -0.02
  2,516,059
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  92,097 90,258
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  1,251 1,276
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  113,092 110,833
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  25,173 24,670
  -2
  405
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  23,166 22,714
  -2
  50,881
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  89,433 87,653
  0
  0
 • فلزات اساسی
  زنگان
  104,495 102,406
  -2
  60
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  71,392 69,968
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فزرین
  27,089 26,549
  -2
  2,327
 • قند و شکر
  قچار
  89,626 87,884
  -2
  15,750
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  87,408 85,678
  -2
  5,996
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  7,962 7,803
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  21,721 21,319
  -2
  172,336
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  37,835 38,000
  0.04
  1,317,084
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  32,402 31,754
  -2
  733
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  26,779 26,251
  -2
  23,728
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  66,955 66,651
  -2
  571,341
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  66,765 65,430
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  69,122 68,917
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  11,432 11,206
  -1.99
  45,035
 • فلزات اساسی
  هرمز
  14,556 14,402
  -1.99
  4,035,049
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  28,761 28,186
  -2
  378
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  70,822 69,419
  -2
  6,504
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  8,252 8,243
  -2
  7,373,753
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  27,672 27,155
  -2
  120,185
 • فلزات اساسی
  ارفع
  14,833 14,654
  -1.86
  1,695,667
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  10,160 9,957
  -2
  510
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  21,196 20,774
  -2
  7,724
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  26,110 25,588
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  7,835 7,679
  -1.99
  2,606
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  13,070 12,809
  -2
  2,145
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  18,351 17,985
  -2
  3,724
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  20,829 20,413
  -2
  1,350
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  17,581 17,567
  -1.98
  2,635,243
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  37,090 36,350
  -2
  2,180
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  39,439 38,652
  -2
  2,391
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  17,738 17,384
  -2
  289
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  39,017 38,238
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  2,210 2,167
  -1.99
  514,886
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  65,739 64,425
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  3,102 3,054
  -1.99
  3,551,663
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  14,697 14,404
  -1.99
  1,515
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  154,064 151,371
  -2
  41,395
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  54,240 53,156
  -2
  100
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  46,196 46,500
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  4,855 4,762
  -2
  403,202
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  4,362 4,276
  -1.99
  80,092
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  13,439 13,182
  -2
  166,500
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  14,791 14,496
  -1.99
  2,850
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  7,179 7,054
  -1.99
  1,095,170
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  32,268 31,623