• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  13,760 13,980
  -2.52
  4,753,291
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  15,420 15,500
  -1.77
  2,283,464
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  22,210 22,420
  -3.06
  13,186,679
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  2,820 2,960
  1.37
  189,624,535
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  10,420 10,610
  2.12
  2,143,058
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  38,520 39,050
  0.46
  1,052,420
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  6,310 6,340
  -0.31
  2,952,026
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  53,390 54,800
  3.36
  756,280
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  4,090 4,160
  -2.8
  35,762,037
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  5,360 5,530
  3.36
  6,475,420
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  16,380 16,380
  -4.88
  48,254,172
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  7,960 8,190
  3.54
  5,838,793
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  7,150 7,140
  -4.93
  45,713,749
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  21,250 21,530
  -2.88
  28,195,626
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  3,280 3,140
  -4.85
  2,058,756
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  4,020 4,110
  1.73
  148,294,623
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  67,600 68,880
  -2.96
  660,416
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  2,730 2,710
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  16,130 16,100
  -4.96
  3,582,431
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  20,400 20,750
  2.02
  5,559,877
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  26,210 27,600
  2.57
  3,231,593
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  19,390 19,400
  -0.61
  462,799
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  112,690 111,250
  -1.59
  33,406
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  52,780 53,000
  -2.09
  733,221
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  20,720 21,000
  2.34
  1,290,592
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  21,150 22,010
  2.95
  2,480,676
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  17,140 16,800
  -2.55
  373,227
 • فلزات اساسی
  فجر
  65,950 67,200
  4.07
  2,603,207
 • فلزات اساسی
  فخاس
  26,260 26,040
  -2.03
  1,156,547
 • فلزات اساسی
  فخوز
  13,350 13,450
  -0.3
  18,064,377
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  46,370 46,370
  4.98
  3,331,778
 • فلزات اساسی
  فولاد
  11,610 11,790
  0.94
  61,694,138
 • فلزات اساسی
  فروس
  5,120 5,080
  -3.24
  6,620,766
 • فلزات اساسی
  فرآور
  36,320 36,750
  5
  6,328,634
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  6,630 6,510
  -3.56
  2,853,229
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  11,000 11,200
  0.72
  25,385,695
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  2,650 2,670
  -3.62
  37,202,982
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  17,530 17,600
  0.69
  4,910,051
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  2,850 2,870
  -3.03
  434,799,729
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  27,630 27,710
  4.96
  3,977,254
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  11,290 11,600
  0.61
  13,983,197
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  27,140 27,420
  4.98
  2,682,329
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  11,760 11,850
  -0.42
  1,407,557
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  3,370 3,390
  -4.25
  38,362,456
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  171,380 168,080
  -5
  379,273
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  25,060 24,510
  -2.93
  304,774
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  2,840 2,830
  -4.71
  15,717,538
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  22,790 21,710
  -4.99
  95,260
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  15,670 16,110
  1.9
  5,283,955
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  23,290 23,180
  -4.96
  5,904,635
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  12,770 13,050
  0.23
  11,725,193
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  11,730 11,840
  -0.75
  19,569,567
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  17,090 17,320
  -0.57
  5,123,803
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  7,800 7,790
  -4.88
  22,579,362
 • مخابرات
  اخابر
  10,900 11,250
  1.9
  14,470,459
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  58,840 59,190
  4.98
  2,396,840
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  29,670 29,600
  -4.98
  2,576,961
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  4,890 4,920
  -2.18
  6,536,022
 • فلزات اساسی
  فملی
  10,750 10,940
  0.09
  69,662,232
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  21,800 21,490
  -5
  1,387,791
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  17,620 18,010
  1.18
  4,015,704
 • فلزات اساسی
  فنوال
  23,410 23,690
  4.96
  5,115,005
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  61,270 63,020
  1.51
  1,924,289
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  11,950 12,140
  -3.04
  14,634,326
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  19,260 18,320
  -4.98
  60,219
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  58,250 60,140
  2.37
  658,611
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  5,300 5,210
  -5.47
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,130 4,150
  -3.04
  52,825,126
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  53,970 55,410
  0.93
  1,140,531
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  39,130 38,330
  -2.74
  1,742,341
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  32,320 32,300
  0.44
  862,769
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  23,860 24,250
  4.98
  6,624,818
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  15,710 16,190
  -0.55
  2,613,728
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  294,520 295,220
  1.02
  565,227
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  41,960 42,700
  2.47
  1,444,320
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  11,450 11,740
  4.92
  368,335,499
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  28,370 29,010
  4.99
  29,661,489
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  55,020 55,010
  0.31
  861,120
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  28,470 27,470
  -4.98
  475,283
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  5,930 5,920
  -4.98
  28,833,583
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  29,900 30,000
  -4.21
  6,401,391
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  3,500 3,550
  -0.56
  25,432,253
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  17,090 17,370
  -1.81
  18,337,836
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  52,050 51,550
  -3.97
  2,173,220
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  21,580 21,710
  4.98
  3,206,602
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  12,690 12,810
  0.95
  1,766,418
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  19,840 19,830
  -4.98
  12,920,878
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  20,400 20,500
  -2.99
  2,811,854
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  14,200 14,720
  4.99
  1,027,314
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  17,020 17,340
  4.96
  10,148,957
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  39,180 39,400
  4.98
  5,880,421
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  25,220 26,190
  4.8
  1,452,463
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  44,550 42,990
  -4.99
  325,810
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  23,540 23,790
  4.99
  1,971,513
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  10,410 10,560
  -2.76
  4,563,549
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  24,900 23,990
  -4.99
  556,564
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  9,470 9,630
  2.23
  2,907,461
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  83,440 81,020
  0.7
  2,570,464
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  30,230 30,400
  -1.23
  4,185,518
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  15,770 16,110
  4.95
  3,778,518
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  4,380 4,500
  4.9
  33,638,336
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  9,430 9,550
  4.95
  6,649,586
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  6,040 6,100
  0
  6,397,729
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,890 2,940
  -1.67
  18,667,286
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  7,240 7,290
  4.89
  17,805,771
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  28,780 29,220
  -3.08
  1,854,896
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  18,730 18,760
  4.98
  14,788,901
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  6,120 6,100
  -4.54
  50,328,693
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  8,390 8,490
  4.94
  7,197,007
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  6,460 6,560
  4.96
  13,789,090
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  36,490 36,990
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  14,740 15,200
  4.97
  9,539,980
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  27,770 28,670
  4.98
  8,743,425
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  27,990 28,410
  0.21
  12,167,905
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  25,720 24,820
  -4.98
  552,934
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  18,930 18,510
  -4.98
  1,287,583
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  11,470 11,680
  0.69
  2,900,247
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  53,220 55,450
  5
  1,884,319
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  51,080 52,000
  2.69
  514,398
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  11,240 11,390
  -3.23
  6,510,179
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  16,130 16,130
  -4.95
  3,260,726
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  28,210 27,560
  -3.95
  884,770
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  3,040 3,040
  -5
  97,880,084
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  11,990 12,100
  -3.28
  3,570,031
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  22,050 22,280
  -3.21
  2,059,758
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  28,380 27,250
  -4.99
  328,727
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  16,190 16,290
  -0.37
  1,626,924
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  12,160 12,560
  2.36
  33,716,444
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  6,050 6,090
  0.16
  2,461,137
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  35,530 36,000
  2.53
  743,181
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  92,460 93,450
  0.86
  1,253,882
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  18,160 18,420
  2.11
  4,793,326
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  23,410 22,280
  -4.99
  77,567
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  14,540 14,800
  0.89
  3,772,451
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  8,870 9,030
  -1.85
  48,164,943
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  6,350 6,460
  0.31
  13,480,762
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  13,110 13,090
  -4.87
  8,163,566
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  47,570 47,850
  -0.21
  1,007,644
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  22,790 23,390
  4.65
  1,448,180
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  6,120 5,850
  -4.88
  802,900
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  14,710 14,870
  -3.69
  5,216,575
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  10,340 9,860
  -4.92
  259,025
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  44,460 44,600
  -3.85
  6,873,074
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  33,340 34,000
  -2.38
  2,057,490
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  27,910 28,020
  -4.37
  3,489,118
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  24,080 24,200
  -3.78
  6,214,874
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  33,400 34,090
  3.94
  975,699
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  14,660 14,830
  -2.61
  6,299,217
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  37,850 37,850
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  36,030 36,100
  -4.62
  5,188,961
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نکالا
  37,850 37,850
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  37,850 37,850
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  54,780 54,170
  -5
  1,747,280
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  26,180 25,450
  -3.71
  408,521
 • فلزات اساسی
  فایرا
  23,250 23,650
  4.05
  3,528,361
 • فلزات اساسی
  فمراد
  190,500 191,010
  -0.6
  2,823,657
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  39,420 39,530
  4.99
  17,253,960
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  59,190 57,080
  -4.98
  271,073
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  58,150 58,220
  5
  1,059,466
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  23,240 23,880
  0.51
  5,315,587
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  4,340 4,330
  -4.84
  17,368,455
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  51,560 52,980
  3.74
  3,635,169
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  27,330 27,480
  4.97
  3,907,820
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  84,730 82,590
  -4.99
  303,487
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  18,880 18,500
  -4.79
  1,598,412
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  3,050 3,100
  0.98
  108,340,715
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  19,130 19,180
  -4.62
  17,639,952
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  2,610 2,680
  0.37
  285,920,059
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  3,370 3,290
  -4.91
  6,974,029
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  69,830 69,090
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  10,490 10,610
  4.95
  16,728,387
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  101,190 102,200
  -2.93
  1,042,287
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  36,470 37,000
  1.01
  389,596
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  22,850 23,060
  4.96
  1,980,786
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  45,950 46,150
  -4.05
  3,270,438
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  23,520 23,180
  -4.96
  1,405,323
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  295,150 297,710
  5
  1,361,021
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  268,930 256,690
  -5
  16,334
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  28,590 27,360
  -5
  232,853
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  42,520 44,100
  5
  320,650
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  36,270 35,900
  -1.51
  2,794,311
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  127,690 131,320
  5
  1,728,555
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  37,510 38,000
  1.06
  327,898
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  27,470 27,410
  -0.65
  416,309
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  8,490 8,460
  -4.84
  8,180,344
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  37,910 38,000
  -0.24
  224,361
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  13,070 13,030
  -4.96
  8,588,067
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  27,980 28,100
  -0.04
  340,669
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  4,120 4,230
  4.95
  58,772,185
 • قند و شکر
  قصفها
  144,870 145,530
  -3.01
  299,606
 • قند و شکر
  قزوین
  35,530 34,850
  -4.34
  670,673
 • قند و شکر
  قهکمت
  44,340 43,780
  -2.25
  272,817
 • قند و شکر
  قشهد
  35,180 34,670
  -2.75
  545,089
 • قند و شکر
  قلرست
  34,120 32,430
  -4.98
  10,241
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  191,810 186,550
  -5
  110,589
 • قند و شکر
  قمرو
  26,570 27,300
  1.19
  610,532
 • قند و شکر
  قنیشا
  66,860 65,770
  -4.92
  2,717,808
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  23,320 22,680
  -4.99
  911,505
 • قند و شکر
  قپیرا
  114,240 111,160
  -5
  209,821
 • قند و شکر
  قثابت
  55,200 56,400
  4.24
  4,955,759
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  61,420 58,880
  -6.38
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  35,090 36,080
  0.78
  694,865
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  36,100 35,240
  -4.99
  673,183
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  18,140 18,430
  -2.02
  5,456,404
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  8,180 8,280
  4.94
  8,044,271
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  2,610 2,660
  -0.75
  564,509,975
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  30,650 30,630
  -4.99
  3,988,000
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  32,820 32,250
  -3.67
  7,951,988
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  12,280 11,990
  -4.99
  2,647,393
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  444,610 466,000
  5
  1,676,638
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  39,680 39,340
  -5
  1,104,542
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  48,870 49,450
  0.94
  122,982
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  393,760 390,770
  -5
  1,059,718
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  23,250 23,950
  5
  838,217
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  13,240 13,360
  4.95
  5,449,905
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  19,400 19,350
  -4.96
  3,960,549
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  13,190 13,650
  4.28
  4,320,087
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  158,180 158,820
  -3.05
  1,624,058
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  3,560 3,650
  -1.62
  18,541,952
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  18,180 18,420
  4.96
  1,861,433
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  18,510 18,800
  -2.7
  23,658,288
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  13,360 13,990
  4.95
  177,816
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  50,060 49,900
  2.55
  4,848,089
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  101,350 106,800
  4.5
  1,432,198
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  14,110 14,510
  0
  10,918,295
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  123,970 121,970
  -4.99
  1,599,505
 • فلزات اساسی
  فلوله
  20,360 20,590
  2.3
  2,686,818
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  13,690 13,770
  -0.43
  4,378,326
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  6,530 6,670
  4.87
  7,779,873
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  31,680 32,300
  0.06
  6,025,188
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  5,860 5,810
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  7,980 8,150
  4.89
  12,376,006
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,900 2,870
  -2.05
  8,595,796
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  100,630 100,000
  -2.1
  595,663
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  98,450 98,000
  0.86
  3,277,821
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  88,850 91,720
  4.99
  221,516
 • منسوجات
  نمرینو
  52,400 51,700
  -3.31
  784,498
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  52,720 50,470
  -4.99
  133,214
 • فلزات اساسی
  فنورد
  227,120 235,190
  1.71
  788,140
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  56,270 56,270
  -5
  1,026,622
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  38,620 39,450
  4.98
  9,224,544
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  4,400 4,310
  -4.2
  5,630,412
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  13,380 13,090
  -4.94
  1,996,407
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  11,750 11,270
  -4.97
  672,364
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  17,070 16,270
  -4.96
  142,755
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  85,900 83,490
  -3.05
  41,735
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  93,890 93,750
  -5
  1,645,881
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  53,060 50,990
  -4.99
  195,269
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  23,010 22,990
  -4.96
  2,800,643
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  5,520 5,640
  -1.23
  53,145,025
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  9,450 9,660
  -0.82
  10,998,095
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  11,370 10,820
  -4.92
  95,703
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  28,080 28,150
  5
  1,897,905
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  3,770 3,830
  -3.05
  21,715,150
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  54,810 52,440
  -4.98
  107,676
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  23,060 23,920
  4.96
  589,113
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  13,040 13,540
  1.27
  11,289,870
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  43,640 44,710
  4.98
  2,693,058
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  128,750 128,750
  5
  505,688
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  41,990 42,100
  4.99
  1,278,369
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  19,530 19,530
  5
  2,975,587
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  42,920 45,020
  4.99
  23,635
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  414,570 417,310
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  8,230 8,280
  4.94
  6,119,816
 • فلزات اساسی
  فسپا
  42,370 42,790
  4.66
  2,905,629
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  135,330 140,740
  5
  2,097,582
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  17,000 17,540
  4.09
  1,652,216
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  75,770 76,260
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  23,290 23,740
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  6,820 6,840
  4.91
  7,626,007
 • قند و شکر
  قشکر
  3,880 4,010
  4.97
  3,931,029
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  34,860 35,600
  -0.14
  689,208
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  157,870 157,470
  -5
  281,808
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  24,320 24,450
  4.98
  1,910,490
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  2,110 2,170
  0
  929,498,858
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  41,100 39,060
  -4.99
  6,555
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  128,070 128,910
  4.99
  721,673
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  8,440 8,590
  4.88
  7,286,962
 • فلزات اساسی
  فسرب
  88,240 89,700
  -0.33
  587,890
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  7,020 6,700
  -4.96
  529,651
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  403,490 400,200
  -2.85
  75,554
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  28,320 28,700
  2.21
  1,869,183
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  218,400 224,160
  5
  118,852
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  55,720 56,330
  -3.28
  796,845
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  47,100 47,500
  2.35
  517,820
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  5,590 5,620
  0
  0
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  47,320 46,360
  -5.16
  2,962,411
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  106,210 105,840
  -5
  2,391,752
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  68,990 70,670
  2.23
  491,006
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  20,500 20,870
  4.98
  4,187,709
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  22,600 22,750
  4.98
  3,214,179
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  44,850 44,250
  2.45
  5,800,913
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  3,270 3,400
  0.29
  13,940,066
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  25,470 25,950
  2.89
  1,575,280
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  7,740 7,700
  -4.94
  46,142,251
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  5,660 5,840
  4.85
  44,778,403
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  22,290 23,000
  2.86
  60,787,340
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  9,170 9,360
  -1.58
  23,825,109
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  10,930 11,000
  -1.43
  13,462,104
 • مخابرات
  همراه
  26,940 26,760
  -0.96
  2,200,093
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  24,540 25,100
  2.12
  3,104,691
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  77,970 78,040
  -0.51
  586,742
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  43,610 44,700
  2.03
  631,761
 • فلزات اساسی
  کاوه
  18,880 19,220
  1.59
  6,112,348
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  5,840 5,960
  2.05
  5,582,043
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  13,350 14,090
  4.6
  7,929,490
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  10,020 10,060
  -0.89
  4,340,239
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  8,130 8,230
  1.35
  3,958,945
 • محصولات شیمیایی
  جم
  41,400 41,600
  0.39
  709,872
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  24,790 25,100
  -0.08
  4,645,305
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  19,420 19,280
  -1.93
  693,904
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  10,210 10,480
  1.95
  31,610,594
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  17,650 17,180
  -4.98
  1,288,280
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  9,260 9,610
  4.68
  251,607,957
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  18,120 18,120
  -4.48
  55,801,784
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  7,970 8,000
  -4.31
  5,583,041
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  40,150 40,460
  4.98
  3,182,227
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  43,410 43,750
  0.51
  342,602
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  6,820 7,040
  0.57
  27,850,821
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  17,660 17,500
  -1.63
  624,491
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  120,210 124,760
  5
  94,203
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  130,550 131,350
  0
  804,345
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  53,970 56,110
  1.19
  5,304,235
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  5,850 6,000
  2.56
  4,640,426
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  85,670 84,100
  1.64
  5,051,598
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  10,490 10,710
  2.78
  2,242,821
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  64,680 65,000
  1.42
  561,328
 • فلزات اساسی
  فسازان
  38,280 39,470
  3.95
  3,920,116
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  71,170 71,620
  -0.63
  304,441
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  9,670 9,770
  0.41
  4,308,708
 • فلزات اساسی
  کویر
  23,340 23,200
  0.3
  7,366,567
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  63,740 65,000
  0.57
  955,983
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  20,130 20,510
  -2.7
  6,029,389
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  6,080 6,140
  -3.46
  18,483,646
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  28,650 28,770
  5
  2,891,612
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  354,420 354,420
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی2
  354,420 354,420
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  338,800 342,000
  -3.5
  1,600,016
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  15,190 15,300
  1.73
  15,615,149
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  16,870 16,990
  -0.64
  3,707,559
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  5,810 5,860
  -3.3
  33,493,506
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  5,810 5,860
  -3.14
  33,493,506
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  2,800 2,790
  -4.78
  152,189,211
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  10,450 10,460
  0.48
  6,268,422
 • سرمایه گذاریها
  وساشرقی
  990 950
  -4.04
  194,494
 • سرمایه گذاریها
  وساغربی
  770 740
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساربیل
  1,280 1,220
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسصفا
  1,070 1,020
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسیلام
  1,240 1,180
  -4.84
  25,438
 • سرمایه گذاریها
  وسبوشهر
  1,260 1,200
  -4.76
  8,000
 • سرمایه گذاریها
  وسخراج
  2,220 2,110
  -4.95
  158,508
 • سرمایه گذاریها
  وسرضوی
  1,030 980
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسخراش
  1,370 1,310
  -4.38
  10,001
 • سرمایه گذاریها
  وسخوز
  970 930
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسزنجان
  1,420 1,350
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسیستا
  790 760
  -3.8
  32,330
 • سرمایه گذاریها
  وسفارس
  1,030 980
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسقم
  1,410 1,340
  -4.96
  11,634
 • سرمایه گذاریها
  وسکرد
  780 750
  -3.85
  33,743
 • سرمایه گذاریها
  وسکرمان
  1,030 980
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکرشا
  1,260 1,200
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسگلستا
  1,240 1,180
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسگیلا
  830 790
  -4.82
  13,368
 • سرمایه گذاریها
  وسلرستا
  900 860
  -4.44
  5,850
 • سرمایه گذاریها
  وسمازن
  980 940
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسمرکز
  1,400 1,330
  -5
  8,120
 • سرمایه گذاریها
  وسهمدا
  890 850
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسیزد
  1,280 1,220
  -4.69
  5,000
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامید
  1,800 1,860
  0
  84,963,047
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  1,080,000 1,080,000
  8
  5
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  1,001,920 1,001,920
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  990,168 990,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  958,000 958,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  980,000 980,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,020,000 1,020,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  988,770 998,000
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  955,834 955,834
  0
  10
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا412
  940,500 940,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  983,371 983,371
  0
  6,000
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  914,000 914,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  952,131 952,131
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  52,142 53,414
  5
  1,400
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  979,800 980,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  990,000 990,000
  -1
  1
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  933,000 933,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  970,000 970,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,001,000 1,001,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها012
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها203
  940,000 940,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران012
  970,300 970,300
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسا306
  922,290 922,290
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس307
  907,500 907,500
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس037
  1,020,000 1,020,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا308
  995,000 995,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل039
  1,039,500 1,039,500
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل309
  1,040,000 1,040,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مارون ت.ف0010
  1 1
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  60,243 58,896
  -5
  434,145
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  23,037 23,531
  2.68
  9,623,505
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  21,628 21,810
  -0.63
  1,272,262
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  113,367 116,179
  5
  243,950
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  10,618 10,790
  -2.78
  8,080,298
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  4,470 4,800
  9.76
  2,610,671
 • فلزات اساسی
  فولای
  40,646 41,400
  -2.54
  5,008,670
 • هتل و رستوران
  سمگا
  30,493 29,749
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  16,220 16,240
  -4.16
  5,409,972
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  30,818 30,818
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  13,397 13,640
  -2.63
  4,921,358
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  186,534 190,970
  2.56
  418,909
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  39,801 38,238
  -5
  248,882
 • فلزات اساسی
  میدکو
  31,382 31,748
  1.07
  2,624,694
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  5,076 4,827
  0
  0
 • فلزات اساسی
  ذوب
  4,490 4,548
  -2.9
  125,577,950
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  5,252 5,017
  -5
  1,034,333
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  152,922 157,000
  2.71
  247,356
 • قند و شکر
  قشیر
  25,307 25,400
  -4.26
  3,974,301
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  99,904 99,935
  0.03
  2,482,760
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  96,107 97,826
  5
  1,106,782
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  62,617 62,617
  -5
  948,665
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  99,703 101,000
  1.66
  181,519
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  26,963 27,790
  2.27
  10,916,660
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  22,107 22,890
  4.51
  1,298,729
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  81,662 82,472
  5
  599,685
 • فلزات اساسی
  زنگان
  109,762 112,360
  5
  227,672
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  78,102 78,500
  -0.06
  142,083
 • فلزات اساسی
  فزرین
  20,072 21,000
  -0.11
  6,738,186
 • قند و شکر
  قچار
  79,012 79,100
  5
  1,711,847
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  88,009 89,990
  1.69
  569,049
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  8,053 7,662
  -5
  171,304
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  22,929 23,430
  2.61
  548,148
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  41,573 41,590
  3.19
  3,211,444
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  29,332 29,800
  -2.87
  1,489,446
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  26,769 27,050
  -3.62
  3,288,112
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  70,599 72,380
  2.58
  422,757
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  45,597 46,239
  5
  810,570
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  63,056 65,000
  0.8
  3,100,029
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  15,628 15,010
  -4.99
  617,659
 • فلزات اساسی
  هرمز
  13,134 13,260
  0.84
  3,284,169
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  24,751 25,000
  -0.39
  654,635
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  97,959 99,000
  1.21
  442,289
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  8,419 8,220
  -3.52
  1,353,439
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  31,552 32,600
  5
  498,460
 • فلزات اساسی
  ارفع
  12,037 12,470
  0.91
  7,018,243
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  12,345 11,739
  -4.99
  72,706
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  13,634 12,989
  -5
  202,284
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  26,461 25,634
  -5
  696,131
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  7,190 7,400
  -1.04
  6,004,589
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  13,654 13,654
  -5
  3,762,032
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  10,985 10,526
  -5
  712,063
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  20,153 20,140
  -4.97
  4,795,018