جزئیات خبر

مدارک مورد نیاز انحصار وراثت سهام عدالت

مدارک مورد نیاز انحصار وراثت سهام عدالت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواست:

اطلاعات هویتی متوفی
اطلاعات هویتی وراث
فایل گواهی انحصار وراثت و یا اطلاعات دادنامه
فایل وصیت‌نامه در صورت موجود بودن

 

شرایط متوفی:

متوفی دارای سهام عدالت غیرمستقیم باشد
دارایی سهام عدالت متوفی آزاد باشد (توقیف، توثیق، فریز و سبد نباشد)
پرونده دیگری برای متوفی در جریان نباشد
 

شرایط اقدام‌کننده:

اقدام‌کننده باید احدی از وراث باشد
اقدام‌کننده باید سجامی باشد
آیا نیاز به توضیحات بیشتر در خصوص خدمات ارائه شده در کارگزاری دارید؟

کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.